LUKA 24

1Pamilawu hilo pa Jumapili, pe kwidandaluka avang'inetu vahele kuchanga we vategulise amafuta gevevagelanise. 2Vave vifika vawene liganga lya pamulyango gwa ichanga libiduse, lilipataali na ichanga. 3Vave vakwingila sivaguweni umuvili gwa Umutwa Yesu. 4We pevasasavala na lulo, lavage avanu vavili vevimite pipi nawo vafwite imyenda igimalavadika. 5Nawo avang'inetu vibatike na umuhwehwe, swe vigondama pasi, neke iwo vavalongele, “Mbi ndawuli mukumolela umumi kuvafwe? 6Siipwali ipa, asilibwike; mwiwukage seavalonje peali ku Galilaya, 7‘Ulwa lumuvaje Umwana va Umunu ukutawulwa mumawoko ga avanu avanyanzanangifu, na ukutumbikwa, na ukusilibuka pa ikimunyi icha wudatu.’ ” 8Ipo iwo avang'inetu viwike ing'ani sakwe, 9pevapilwike uluhuma ku changa, vavalonje mbesili vala avanyichumi na yumwi na avangi mbevali. 10Na avavalonje ing'ani isi avigendo veva: Maliya Magadalena, Yoane na Maliya uyuve va Yakobo na avang'inetu avangi veve pamwi nawo. 11Neke avigendo sivahosisi ukuta ing'ani iso sa nachene, save wita simo hela sivasifuuvitwi. [ 12Neke Petulo ahume luvilo mbaka kuchanga, swe igondama nu kuhungilila mugati ndawe ayiwonige yila isanda hela. Ndawe apilukige kukaye kono we isasavala uwimila ing'ani iso isesiwonike.] 13Kikimunyi kikila avanu vavili avayawo na avanyigendo vabitige kukijiji ikimwi ikitambulwa Emawu, iche kilipataali na i Yelusalemu wita lugendo lwa kilomita nyichumi na yimwi. 14Nawo valonganige we vavene ing'ani mbesili isesiwonike. 15Pe vali mukulongana na ukwiwusa, Yesu umwene ahegelye pipi na ukwihanza nawo. 16Neke amiho gawo gatindaje swe galemwe ukumukagula. 17Neke avatigile, “Ng'ani ng'iki isi semwilongana de pemwigenda?” Swe vakwima sili, we vakumbing'ine kumiho. 18Swe uyumwi, ilitawa lyakwe Kileopa amutigile, “Wi mugenzi wiyena hela mu Yelusalemu ye siukusikagula sesikawonike umu ifilo fifi?” 19Neke avawuse, “Ng'ani ng'iki?” Swe vakumutigila, “Ing'ani sa Yesu va ku Nasaleti, ye ake munu muvisi munya ludali pakupiga na ukulonga pamiho ga Nguluvi na pa avanu mbevali. 20Neke avavina va avatambisi na avatema vetu we vakimise ukumutawula ahigwe ukufwa, na ukumutumbika. 21Nahwe tuke tukahuvye ulwa uyo yemwene yavakombola Isilaeli. Kangi isilutye pasiso, namunyi cha wudatu uluhuma pesikapigike ing'ani iso. 22Kangi avamwi va avang'inetu va ukwetu vakatutinwise. Ve vake vakahele kuchanga we pemilawu, 23neke valemwe ukuguwona umuvili gwakwe. Swe vakusa vitigila vatang'ine na vanyivaha avatige ukuta mumi. 24Na avanu avake pamwi nahwehwe nawo vake vakahele kuchanga vakilavile, nawo vakalonzile ndahihyo ndawe mwe vakalongelige avang'inetu; neke umwene sivakamuweni.” 25Neke avatigile, “Mbi uwupufi wa nyenye wa kinyandawuli, nye vanya numbula sito sesisifuuwa indonge mbesili na avavisi? 26Siluke lukamuvaji ukukola mu neseko isi na ukwingila mundolo sakwe?” 27Swe ivanga ukuvaganulila mbesili isesimuvaje umwene Muwandike Uwelu, ukuvangila kwa Musa mbaka ku vavisi mbevali. 28Vave vihegelela pa kijiji kila chevabitige, nave Yesu ave ndaisaka ukuluting'asa; 29swe vakumugongola, vitigila, “Wikale pamwi na hwehwe, pakuva yekutine na ilisuva yelisalye.” Swe akwingila nu kwikala nawo. 30peye ateng'eme nawo paichakulya ategwe umukate nu kugufunyilila swe imegula, nu kuvapela. 31Ndawe amiho gawo gamukagulige, swe inyelebuka nu kuyagilila. 32Swe vakwilonganza, “Mbi ndawuli inumbula setu sisitovigi pealonganige nahwehwe mung'asi, nu kutuganulila Uwandike?” 33Swe viwuuka lulusika lulo nu kupiluka ku Yelusalemu, nu kuvafika vala avanyichumi na yumwi pamwi na vala veve pamwi nawo vakong'ine, 34vitigila, “Nachene Umutwa asilibwike nave amweleluche, Simioni.” 35Sweno, iwo avavili avayawo na avigendo vavalonje ing'ani isesivafikite mung'asi, na lwelukimite mbaka akagulanike kwa avene na hilo mukumegula umukate. 36Iwo vepe valonga ing'ani iso, yumwene Yesu imite pagatinagati apawo na ukuvatigila, “Uwikalakunoga wuvelage kwa nyenye.” 37Swe vikabuka na ukogopa hilo vihosa ulwa vakiwene kisuka. 38Neke avatigile, “Mbi muhuguvalagi, na ndawuli mwisina munumbula senyu? 39Mulavage amawoko gangu na amagulu gangu, ukuta nachene ye nene; munzambalage mwilavile ulwa ikisuka kigaya muvili nambi fisege ndawe lwe mukumbona nene ndinafyo.” 40Na pealonzile iso, avalaje amawoko gakwe na amagulu gakwe. 41We sivalafuuwa ukwimila uluhekelelo, kono we pevasasavala avatigee, “Mwina chakulya chichekivelaga ipa?” 42Ndawe vamupelige ulusago lwa isomba imbanike. 43Swe ndawe alisige we vilava. 44Ndawe avatigilige, “Iso se ng'ani sangu sendavalongelige, pende ndilipamwi na nyenye ukuta luvaje sikwilage mbesili sendandikilwe mu ndagilo sa Musa na muwuvisi na mukitabu cha Sabuli.” 45Pepene peavagubulye uluhala lwawo sambi vawukagule Uwandike Uwelu. 46Neke pavalongele, “We lwelwandike ukuta kilisito saateseka, na ukusilibuka ikimunyi cha wudatu uluhuma kuvafwe, 47na ulwa, avanu mbevali vadalikilwa mwitawa lyakwe, ulwa luvavaje avanu mbevali vahongesage na ukupela inzanangifu ukuvangila baha pa Yelusalemu. 48Na nyenye ye nyenye mwe wolelesi va ing'ani iso. 49Na wonage nane ndivaletela yula ye Dada vangu aliihuvise ukumutuma, neke ulwene muvelage pemusindila mumu muboma mbaka pemuva yemupelitwe lula uludali ulwihuma kuchanya.” 50Neke avasogose mbaka ku Betaniya, akang'ule amawoko gakwe nu kuvafunyilila. 51Lwave mumwe akuvafunyilila, avalesile na ukwinulwa kuchanya. 52ndawe vamuwunalilige, nu kupiluka ku Yelusalemu we vina luhekelelo lukomi; 53nawo vavelige mu tembeli mbepali vakumulumba Nguluvi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\