LUKA 4

1Yesu ahumite ku Yolodani amemite Umuhe Umwelu na ukusogoswa na umuhe ku balali. 2Kula ikalite filo machumi gatayi igelwa na Setani. Ifilo mbefili ifyo iyimite ukulya. Napefilutye ifilo ifyo afwe musale. 3Setani amutige, “Wone veve wi mwana va Nguluvi lilongele iliganga ili live kilyo.” 4Neke Yesu amupitule, “Lwandike: ‘Umunu siinanilagi kilyo hela.’ ” 5Neke setani amutegule mbaka apono apagang'amufu, na ukumulagila sukumwi uwutema mbewuli wa konivala. 6Neke Setani pamutigile, “Ngupela veve uludali mbeluli, na sindolo sakwe; pakuva ndi mupele ifi mbefili. 7Wone veve unzunyalile, ifyo mbefili fiva fyako.” 8Neke Yesu amupitule, “Lwandike: ‘Wifunyage kwa Nguluvi vako na umupigilage yumwene ye iyena swe.’ ” 9Neke kangi amutegule mbaka ku Yelusalemu, swe akumuvika pa uluneng'esi lwa itembeli, neke pamutigile, “Wone veve wi Mwana va Nguluvi, witoose pasi uluhuma ipa, 10pakuva lwandike: ‘avatuma avanyivaha va Nguluvi vakwambile’, 11na kangi, ‘Vakutegula mumawoko gawo, ulikuvala iligulu lyako mwiganga.’ ” 12Neke Yesu amupitwe, “Lwandike: ‘Ulamugela umutwa Nguluvi vako.’ ” 13Setani avelige isinda ukumugela kwa chechekivesaga kigaho, swe ihega akumuleka lusika ludodo. 14Yesu apilwike ku Galilaya, muludali lwa Umuhe. Na ing'ani sakwe sapulise mung'i mbesili isilimwipi. 15Nave igisige mumasinagogi gawo, kono we isumilwa na mbevali. 16Ndawe Yesu ahelelige ku Nasaleti apono pe akulye, pa ikimunyi icha isabato neke ingile musinagogi ndawe lwealasovye. Swe akwima sambi imbe Uwandike Uwelu mu liswi ilipulisa. 17Swe ipelwa ikitabu cha umuvisi Yesaya ndawe akidindulige ikitabu asakite apono apandikwe: 18“Umuhe va Nguluvi alipamwi na nene, pakuva ahululise amafuta ndivadalikile avamikaa Ulukani Ulunofu. Ndimutume ndivalongele ukudindulilwa kwawo avagalule na avabofu valave kangi ndivawulile aviwonelwa.” 19Na ukuvalongela umwaka umwidikile ugwa Umutwa.” 20Swe idinda ikitabu neke amupilulile umukami swe iteng'emala neke amiho ga mbevali avali musinagogi gamulavile wuhulo. 21Neke avange ukuvalongela, “Neng'ino uwandike uwu yewukwilye mumapulikilo genyu.” 22Neke mbevali vamulongage wunofu na ukuhaha uwunofu wa ing'ani saalonzile. Neke vatigile, “Ngali uyu siye mwana va Yosefu?” 23Neke nave avalongele, “Ndita mundongela ululongwa ulu, ‘Ve mukofi wikovele yuveve’, ‘Mbesili setwapulike sewapigite ku Kapelenaumu, pige na baha.’ ” 24Swe itigila, “Nachene nguvalongela nyenye sikwali yeikagulanikaga mung'i yakwe yumwene. 25Lino nachene nguvalongela! Vepovali avang'inetu avafwile wolofu mung'i iya Isilaeli mufilo fya Eliya, ulusika ulo ing'i ye yikalime indonya siyatonyiti myaka gidatu na myesi gimutanda, swe kwiva na ikinge kikomi mung'i mbeyili. 26Eliya satumitwi nave kwa uyumwi va vala pesi ku Saleputa kung'i iya ku Sidoni kulumung'inetu yeali mufwile. 27Kangi vepovali avatamwa uwukoma wolofu mung'i ya Isilaeli mufilo fya umuvisi Elisa, mwambevali iwo sikwali yeesiwe pesi Naamani, umunyang'i va ku Siliya” 28Mbevali avali musinagogi pevapulike iso, vavifile wuhulo. 29Swe vakwimila ng'ani nu kumudaga mu boma yawo, iyenzenge pachanya pa kidunda neke vamusindike mwivambala lya ikidunda sambi vamukinye na maganga. 30Neke Yesu ivelelike pagatinagati apawo, swe akwibitilaga. 31Ndawe Yesu ahelelige ku Kapelenaumu, iboma yeye mu Galilaya. Nave igisige ikimunyi icha i Sabato. 32Na mbevali vasasave uludali lwealinalo pakwigisa. pakuva ulukani lwakwe lwe luna ludali. 33Na mula musinagogi emwali umunu umunyalisoka; swe ikoola kwa iliswi likomi, 34“Aa! Be Yesu va ku Nasaleti ngali wisaka utugite ndawuli hwehwe? Ngali yewusile utwanange? Ngusele veve wi nani; ye veve ve Mwelu va Nguluvi!” 35Neke Yesu alikenyele, ilisoka itigila, “Katuke! Hume mulumunu uyu!” Swe lisoka ndawe lyamugwisige pagatinagati pevevipwali nu kuhuma wesilitesisi pono. 36Avanu mbevali vatinwike vakwilonganza vavene ng'ani, “Ngali ulukani ulu lwa kinyandawuli? Pakuva kwa ludali nu uwukangafu ilagisa amasoka nago gihuma!” 37Ing'ani sakwe satagalye mumbali mbesili isa mung'i yiyo. 38Yesu ahesile mula musinagogi swe akwingila mukaye ya Simoni. Nave uyuvefyala va Simoni, alibatike hilo ni mbungo, neke vamusuke amuponie. 39Yesu ahegelye neke ime pipi nu mutamwa swe ikenyela imbungo ndawe aponige. Umung'inetu yula lulusika lulo alamwike swe akuvapigila. 40Na ilisuva pelyasotige mbevali avevina avatamwa vanyafitamwa ifilipolofu vavaletite kulumwene, neke avavikilage amawoko gakwe mwa yumwiyumwi na ukuvaponia. 41Amasoka gahumite muvanu wolofu, kono wegikoola gitigila, “Veve wi mwana va Nguluvi.” Neke agakenyele akugakatusa, galalonga pakuva gegalukagwe ukutigila umwene ye Kilisito. 42Kwavelige kwicha ahesile na ukubita apono apagaya vanu. Swe avanu vivanga ukumolela, pevamufisile vagesile ukumutanila alemwa ukuhega apawo. 43Neke avalongele, “Lumbaje ukudalika Ulukani Ulunofu lwa uwutwa wa Nguluvi na mu boma isingi naso, pakuva ndimutume kwa lulo.” 44Nave adalikige mumasinagogi ga mu Yudaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\