LUKA 7

1Avelige isinda indongwa sakwe mbesili sawendige avanu vapulike Yesu ahele ku Kapelenaumu. 2Ukwene kuko kwe kwina umukami va umuvina va vanyigalu yeali mwende vakwe hilo, uyo ali na mbungo alaatimbite sambi ifwa. 3Avelige ipulika isa Yesu, atumite avavaha va Avayudaya, vakamusuke aase amuponie umukami vakwe. 4Vavelige vifika kwa Yesu neke vamugongole hilo vitigila, “Uyu anoje ukupigilwa ulukani ulu lweisuka, 5Pakuva avenda, avanu vetu kangi atusenjee na yi sinagogi.” 6Swe Yesu ibita nawo, na wesialafika pa kaye yila, Umuvina va avanyigalu atumite avanyawiyendi vakwe, vakamulongele: “Mutwa alifwahisa, pakuva nene sinywaniti veve wingile mukaye yangu. 7Nambi mbwene sinywaniti nzuse kwa veve. Lino longe lukani hela na umukami vangu apona. 8Pakuva nayi nene nane ndimuvike na avandutye, nane ndina vanyigalu avali pasika panene. Ngumulongela uyu, ‘Bite!’, nave ayibita, na uyungi, ‘Wuse!’ nave akusa na mukami vangu, ‘pige iki!’ ayipiga.” 9Yesu avelige ipulika ulo amusasave, neke avapitukile avamalugu vevamuninilige na ukutigila, “Sinde ndilaluwona nambi mu Isilaeli ulufuuwo ulukomi ulwindawe ulu.” 10Na vala veve vatume vave vipiluka kukaye, vamufikite umukami yula yeaponite. 11Pambele Yesu ahele ku boma iyitambulwa Nayini pamwinga na vanyigendo vakwe na ililugu lya avanu. 12Neke lino na peahegelye pa wingililo wa iboma awene avanu avapikite umunyakilambo yeafwe mulupasa, umwana yee iyena hela kulu yuve yeali mufwile na avanu wolofu va paboma velumwi na umufwile uyu. 13Na Umutwa avelige akumuwona umung'inetu uyu amuwonie ulusungu neke amutigile, “Ulavemba.” 14Swe ibita ihegelela ipamisa ulupasa, na vala ave vamutegwe vakwima. Swe itigila, “Ve Munyakilambo veve! Ngukulongela, veve lamuke!” 15Swe yealafwe ilamuka iteng'emala, neke avange ukulonga neke amutawule kulu yuve. 16Mbevali vibatike nu muhwehwe; vakumulumba Nguluvi vitigila, “Umuvisi Umuvina awonike kwa hwehwe na Nguluvi aasile ku vanu vakwe.” 17Ing'ani isakwe iso sapulise mung'i mbeyili iya mu Yudaya na ing'i isapilimige i Yudaya. 18Neke avanyigendo va Yohane vamulongele ing'ani mbesili sa Yesu. 19Ndawe Yohane, avakemelige avanyigendo vakwe avavili, na ukuvatuma kwa Yesu vakamuwuse, “Veve ye veve yeakusa apangi tusindilage uyungi?” 20Nawo vave vifika kwa Yesu vatige, “Yohane umubatisi atutumite kwa veve, tukuwuse: ‘Veve ye yula yeakusa, apangi tusindilage yungi?’ ” 21Na kikivalilo kikila avaponise avatamwa wolofu avatesekige na ifitamwa na ave vina amasoka na avabofu wolofu valafile vaponite. 22Pepene Yesu peavapitwe na ukuvatuma vanyigendo, “Mubitage mukamulongele Yohane iso semusiwene na ukupulika: avabofu vilava, avatevafu vigenda, avanya uwukoma vakwesewa, avadibafu vipulika, avafwe visilibuka, na avamikaa vidalikilwa ulukani lunofu. 23Mufunyilile umunu yula ye nene singumuvifya.” 24Vala veve vatumitwe na Yohane vavelige vihega, swe Yesu ivanga ukuvalongela vamalugu ing'ani sa Yohane: “Mwemuhele ku balali kukulava kiki? Ulusoli pelwipugwa na ing'ala? 25Ino mwemuhele kukulava kiki? Umunu yeafwite imyenda ja ulutogo? Mulukagulage ukutigila vala vevafwite imyenda ja ulutogo na ukulya ifya ulwinomo iwo vali mukaye isa avatema! 26Ino mundongele mwemuhele kulava kiki? Umuvisi? Ena nguvalongela na yealutye kulu muvisi. 27Uyu yemwene yeandikilwe ulu: ‘Lavage, ngumutuma umunu pamiho gako, yeawuyapa ing'asi yako pamiho gako.’ ” 28Nane nguvalongela, “Mwa avanu mbevali sipwali umuvina yeamulutye Yohane neke yula umudodo mu wutwa wa Nguluvi uyo ye muvina yeamulutye.” 29Avanu mbevali na avakong'asa imbemenenge vave vipulika iso vasumye uwugolofu wa Nguluvi, pakuva yevevabatisiwe nu wubatiso wa Yohane. 30Neke avafalisayo na avigisi va indagilo vabesise ulukani lwa Nguluvi ulwe luvanoje, pakuva vabihye ukubatisiwa nu mwene. 31Ndivahwananise na kiki, “Avanu va imbegalo iyi, vihwana na kiki? 32Vihwana na avana avevateng'eme pa ligulilo vakwikemela na avayawo vitigila: ‘Twavakuvye ikilanzi simwihesigi! Twayeyelite na nyenye simwavembiti!’ 33Pakuva Yohane umubatisi aasile siilya mukate nambi ukunywa idifai, neke pemumutigile: ‘Ina lisoka!’ 34Umwana va Umunu aasile ilya nu kunywa nyenye mwitigila: ‘Lavage, umuhatufu uyu na umugaasi va idifai, munyawiyendi na avakong'asa imbemenenge na vanyanzanangifu!’ 35Nambi ndahihyo uluhala lwa Nguluvi, luwonike lugolofu kwa mbevali avakulwidikisa.” 36Umunu uyumwi mu vafalisayo amulaalike Yesu akalye ichakulya ukwawo, swe akwingila mukaye ya Umufalisayo uyo nu kuteng'emala pawulilo. 37Mu boma yila emwali umung'inetu uyumwi yee munyanzanangifu, uyo ave ipulika ulwa Yesu ilya ichakulya mukaye ya Umufalisayo, aletite isupa inyamafuta aginung'ila wunofu. 38Aasile neke ime pipi pa amagulu ga Yesu ivemba na inzihosi sakwe sihululila amagulu ga Yesu kono we akumupaata Yesu amagulu na ifwili sakwe, na ukumunonela amagulu nu kumubaka amafuta amanofu. 39Ndawe Umufalisayo yealamulaalike avelige akuluwona ulo ilonzise munumbula yakwe, “Umunu uyu akalaave muvisi, ake amukagula umung'inetu uyu yakumupamisa ukuta ye nani na va kinya ndawuli ulwa munyanzanangifu.” 40Neke Yesu amupitule amutigile, “Simoni, nene ndina lukani lwendisaka ngulongele.” Nave swe itigila; “Mwigisi longe.” 41“Swe Yesu itigila epwali umunu uyumwi yee ina vanyamukole vakwe vavili: uyumwi amusigilige magobole dinali magana gahanu na uva kavili dinali machumi gahanu. 42Nawo vavelige vilemwa icha ukumuhomba, avadegepye we vavili. Wita mwa avavili iwo yenani yeagina ukumwenda hilo?” 43Neke Simoni amupitule atigile, “Ndita wanda ava yula yeadegepilwe amagobole dinali nzolofu.” Itigila, “Uhigite wunofu.” 44Swe akumupitukila umung'inetu kono wakumulongela Simoni, “Ukumuwona umung'inetu uyu? Nene nzinje mukaye yako, sumelii ululenga ng'alave amagulu gangu, neke umung'inetu uyu ahululise inzihosi mumagulu gangu na ukumaata na ifwili sakwe. 45Veve Simoni sunyunji kwa ukunonela, neke uyu umung'inetu uluhuma penzingilige ipa ave peanonelaga amagulu gangu. 46Veve sumbakiti umutwe gwangu amafuta, neke uyu ambakite amafuta mumagulu gangu. 47Lino nene ngukulongela, adegepilwe inzanangifu sakwe, pakuva alaje uwende uwukomi, neke munyakudegepelwa indodo ayiwenda ludodo.” 48Neke amulongele umung'inetu yula, “Udegepilwe inzanangifu sako.” 49Neke vala veve pawulilo pamwinga nave vavange ukwilonganza munumbula sawo, “Ye nani uyu, yeahwanite ukudegepela inzanangifu?” 50Swe akumulongela yula umung'inetu, “Ulufuuwo lwako lukupokite, wibitilage chesa mutima.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\