MALIKO 1

1Umuvango gwa Ulukani Ulunofu lwa Yesu Kilisito Umwana va Nguluvi. 2Ndawe lwandikwe nu muvisi Yesaya: “Lavage ngumutuma umuvanda vangu akulongolele; yemwene yawuyapa ing'asi yako. 3Iliswi ilya Umunu ilipulisa mubalali: ‘Mumuwuyapilage ing'asi Umutwa, mugololage ifikolo fyakwe.’ ” 4Yohane umubatisi awonike mubalali idalika ulwa luvavaje avanu ukupela inzanangifu nu kubatisiwa sambi Nguluvi avadegepele inzanangifu sawo. 5Neke pevamubitile avanu mbevali ava ku Yudaya na ava ku Yelusalemu, neke pevabatisiwe na umwene ku mukoga gwa Yolodani vipela inzanangifu sawo. 6Ino Yohane afwalige umwenda ugwe mutive nu lubahila lwa ingamiya na umusipi gwa ing'ingo mukigudi chakwe. Alisige imanzi na uwuuki mwihala. 7Nave adalikige itigila, “Pa nene akusa umunyaludali ukundutila nene; kwa uyu nene sinywaniti ngondame mamise nambi kuhudula imikova ja indatu sakwe. 8Nene nguvabatisa kwa lulenga, neke umwene saavabatisa kwa Umuhe Umwelu.” 9Ifilo fila Yesu aasile uluhuma ku Nasaleti iya ku Galilaya neke abatisiwe na Yohane ku mukoga gwa ku Yolodani. 10Neke na peahumile mululenga uluvala lulo awene kuchanya kudindwike neke Umuhe iikage kulumwene wita ingunda. 11Iliswi lyapulise kuchanya litigila, “Veve ye veve ve mwanangu vemwende vangu yendinogelwa na veve.” 12Lulusika lulo Umuhe Umwelu amusogwise Yesu kubalali, 13ikalite kubalali filo machumi gatayi, igelwa na setani. Ekuko pamwi na ifikoko ifya mwihala, neke vanyivaha vamupigilage. 14Yohane pevamusopite mundinde, Yesu ahele ku Galilaya idalika Ulukani Ulunofu lwa Nguluvi, Itigila, 15“Ulusika yelukwilye, na Uwutwa wa Nguluvi wuhegelye. Mupelage neke mufuuwe Ulukani Ulunofu!” 16Na peilutila mumwani iya inyanza ya ku Galilaya, avawene avalofi vavili; Simoni na Andeleya umunyalukolo vakwe vitoosa ifilovelo valove isomba. 17Yesu swe akuvatigila, “Muninile nene ndivawuyapa muve mwivalofi va avanu.” 18Ulusika lululaga vafilesile ifilovelo fyawo neke vamuninile Yesu. 19Na peahele pawutalo ludodo, avawene Yakobo Umwana va Sebedayo nayi Yohane umwanakwave vevevali mukipugu viwuyapa ifilovelo. 20Yesu avakemelye lulusika lulo, nawo ndawe vamulekige udadawo Sebedayo mukipugu pamwi na avakami, swe vakumuninila. 21Yesu na avanyigendo vakwe vafikite ku Kapelenaumu, na chave kifika ikimunyi icha isabato, Yesu inje musinagogi ivanga ukwigisa. 22Avanu mbevali vasasave pevapulike inzigiso sakwe, pakuva avigisi nda munu umunyalulagi sindawe avigisi va indagilo. siigisigi ndawe avagisi vawo va indagilo, pesi e munu yeawonekige wita munyalulagi. 23Ulusika lulo awonike musinagogi mula umunu umunyalisoka, 24ayofile, “Wina kiki nahwehwe, veve Yesu va ku Nasaleti? Ngali wusile utwanange? Ngulukagula ulwa veve winani; veve wi Mwelu va Nguluvi!” 25Neke Yesu alikenyele itigila, “Katuke! Hege kulumunu uyu.” 26Ndawe ilisoka lyamupelige ililibisi umunu uyo, swe iyovela pachanya, swe ndawe lyamuhumige. 27Avanu mbevali vasasavale swe vivanga ukwiwusa vitigila, “Iki kiki? Nzigiso mya? Umunu uyu ina uludali ilagila na masoka gakumupulika!” 28Ing'ani sa Yesu satagalye wuhulo mbekuli mulutanana lwa mu Galilaya. 29Vahumite musinagogi vahele kidonya mukaye ya Simoni na Andeleya; Yakobo na Yohane vahelelise. 30Ino umung'inetu uyumwi umukwive va Simoni alavasise imbungo yeyimwibete. Lulusika lulo peafikite Yesu vamulongele ulwa uwutamwa. 31Yesu akumubitila umung'inetu uyo, akumwibata iliwoko akumulamusa. Swe imbungo iyo yikumuleka, ndawe avangige ukuvapigila. 32Ikinyamihye kikila, ilisuva pelisota, vamuletye Yesu avanu avatamwa mbevali na vanyamasoka. 33Neke avanu mbevali va muboma yila vakong'anage pamulyango. 34Nave Yesu avaponise avanu wolofu avali na ifitamwa ifili polofu; agahumyage na amasoka molofu; na siagatawi amasoka galonge kinu pakuva gegamusele ukuta umwene ye nani. 35Ikimunyi cha kavili pamilawu we pekutitu, Yesu ahesile swe ibita apono apakinyele akwifunya kuko. 36Neke Simoni na avayagwe vahele ukumulela. 37Na pevamuwene, vamulonje, “Avanu mbevali vakukolela veve.” 38Neke avatigile, “Leke hwehwe tubite mu boma isingi isa mwipi ngadalike nakuko; pakuva ulu lwelwene lwendasye kono.” 39Swe ndawe agendige mu Galilaya mbeyili idalika uko mu masinagogi na ukugahumya amasoka. 40Umunu uyumwi umunyawukoma ahele kwa Yesu swe akumufugamila na ukumusuka itigila, “Wone wiwenda uhwanite umonie uwukoma!” 41Swe Yesu akumuwonela ulusungu, igolola iliwoko lyakwe akumupamisa akumutigila, “Ndisaka uponage!” 42Lulusika lulo uwukoma waponite na umuvili gwitelela. 43Ndawe Yesu amutigilige angufyage ibitilage na ukumupavila akalipe, 44“Ulamulongela munu ulukani ulu, pesi ukilagilage kulumutambisi; ukatawule ikitawulwa ukwimila ukutelela umuvili ndawe lwe avalaje Musa, sambi wolele ukuta yuponite.” 45Neke umunu uyo ahele, ivanga ukutagalisa ulukani ulo, na ukulonga nzolofu mbekuli, na ukwambusa Yesu alemwe ukwiyelelula mu boma yeyeyivesaga; lwamuvaje ukwikala mwihala, apono pakifiho. Nambi ndahihyo avanu vamubitilige vihuma imbali mbesili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\