MALIKO 2

1Na pefilutye ifilo fikefu, Yesu apilwike ku Kapelenaumu, avanu pevapulike ukuta yapilwike. 2Ndawe vakong'anige avanu wolofu wuhulo chagayike na kilega nambi kidodo pamulyango. Yesu avadalikilige ulukani lwakwe; 3pevamuletige umunu umunyalitela kulumwene we mutegule na vanu vatayi. 4Ukwimila ililugu lilyo lya avanu, sivahwaniti ukumuhelesa kwa Yesu sweno lwavavaje ukusalula padodo liking'a pe alipwali Yesu. Pevasalwe, vamwisise umunu uyo we alambale mulupasa. 5Yesu ave akuluwona ulufuuwo lwawo, ndawe amutigilige umunyalitela, “Mwanangu inzanangifu sako udegepilwe.” 6Avamwi va avigisi va indagilo avevateng'eme baho, vasokime munumbula sawo, 7“Mbi akwigelela ndawuli ukulonga de? Uyu akumuliga Nguluvi! Sikwali munu yahwana ukudegepela inzanangifu pesi Nguluvi yeiyena.” 8Neke Yesu agakagule amahosa gawo, swe akuvatigila, “Mbi ndawuli mwihosa iso munumbula senyu? 9Ulupefu lulikwi ukutigila vemunyalitela, ‘Inzanangifu sako udegepilwe’, na ukutigila, ‘Wime! tegule ikivasikiso chako wibitile?’ 10Apo ndisaka mulukagule ukuta Umwana va Umunu ina lulagi mung'i ulwa ukudegepela inzanangifu.” Ndawe atigilige kumunyalitela. 11“Ngukulongela veve wime, tegule ikivasikiso chako wibitilage kukaye!” 12Lulusika lulo, avanu mbevali wevilava swe umunu yula akwima na ukutegula ikivasikiso chakwe swe ihuma kwivala na ukwibitilaga; avanu mbevali vasasave na ukumulumba Nguluvi vitigila, “Sitwetulaluwona ulukani ndawe ulu nangi.” 13Yesu ahele kangi kumwani iya inyanza. Neke amalugu gamukong'anikile, nave ndawe avangige ukuvigisa. 14Na pealutilige, amuwene Levi umwana va Alifayo, ateng'eme pakaye iya imbemenenge. Neke amutigile, “Uninile!” Levi imite neke amuninile. 15Pambele, Yesu pealisige mukaye ya Levi, avakong'asa imbemenenge wolofu na vanyanzanangifu vamuninilige Yesu na avamwi mwa vawo vateng'eme pamwi na Yesu na avanyigendo mukulya. 16Sweno, avamwi va avigisi va indagilo na avafalisayo pevamuwene Yesu ilya pamwi na avanyakukong'asa imbemenenge ndawe vavatigilige, avanyigendo vakwe, “Mbi ndawuli ilya pamwi na avanyakukong'asa imbemenenge na avanyanzanangifu?” 17Neke Yesu peapulike ulu ndawe avatigilige, “Vala avanofu sivavisaka umukofi, neke vavatamwa vevavisaka umukofi, nene sindasili mukukemela avagolofu ndasile mukukemela avanyanzanangifu.” 18Na avanyigendo va Yohane na va Avafalisayo apamwi viyimige ukulya; neke avanu vaasile kwa Yesu vamutigilage, “Mbi ndawuli avanyigendo va Yohane na va Avafalisayo vakwiyima ukulya, neke avanyigendo vako sivakwiyimagi ukulya?” 19Neke Yesu avatigile, “Avalaalike kuluwungo viyima ukulya ndawuli pevalipamwi na munyaluwungo? Pe valipamwi na munyaluwungo sivahwaniti viyime ukulya. 20Ikimunyi sachusa, pesaava ahesile umunyaluwungo. Ikimunyi icho chesaviyima ukulya. 21“Asukuli umunu ye aihonelesa ikipapiko ikipya mumwenda umulovela. Wone ahonelese ikipapiko icho umwenda ugo umulovela gudemukila wutalo. 22Asukuli yeaisopa idifayi imya mufihela ifilovela wone asope umo idifayi yitudisa ifihela ifyo neke idifayi na ikihela mbefili fyanangika. Idifayi imya yayisopwa mufihela ifipya.” 23Ikimunyi ikimwi icha isabato, Yesu alutilige mumugunda ugwa ingano. Na pevilutila avanyigendo vakwe vavanzile ukudenya amahoo ga ingano. 24Neke Avafalisayo vamutigile, “Lavage! Mbi ndawuli vipiga lwesilulagile pa ikimunyi icha isabato?” 25Ndawe avatigilige, “Si mwemulimba Daudi lwe apigite? Pe eina nzala umwene na avayagwe. 26Inje Mukaye ya Nguluvi, pidaha pee mutambisi muvina Abiatali swe ilya imikate ija ikitawulwa jejesimilagile kwa umunu yeyeavesaga pesi vavatambisi, neke kangi avapele na avayagwe vevevali pamwi.” 27Neke Yesu peavatigile, “Isabato yavisilwe yivapigile avanu. Siavanu vayipigile isabato! 28Na kwa ulo, Umwana va Umunu ye Mutwa, va isabato.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\