MALIKO 3

1Yesu ingile kangi musinagogi, mwemwe moyoli umunu umunyaliwoko ilinyalitela. 2Vepovali avanu avamulavisige, wone weamuponia ikimunyi cha isabato sambi vamuhige. 3Neke Yesu amutigile yula umunyaliwoko ilinyalitela, “Wuse ipa.” 4Ndawe awusige, “Ndawuli lugolofu lulikwi ukupiga inofu na ukupiga imbi, pa ikimunyi cha isabato na ukuponia uwumi nu kuwulaga?” Swe vikatuka sili. 5Neke avalavile mbevali kwa ililakali swe ihuguvala ukwimila uwutalamu wa inumbula sawo, swe akumutigila yula, “Golole iliwoko lyako!” Swe ulusika lulula liva yeliponite. 6Avafalisayo vahumite kwivala, neke vakalongane na avahuma kwa Helode sambi vagahe ifigaho vamuwulage Yesu. 7Yesu na avanyigendo vakwe vahesile neke vabite kumwani iya inyanza. Neke amalugu uluhuma ku Galilaya gamufwate. Na avanu iwo vevahumite ku Yudaya, 8na ku Yelusalemu na ku Idumeya na ukuhuma kumwambu ya umukoga gwa Yolodani ku Tilo na ku Sidoni, amalugu makomi ga avanu pevapulike seapigite vahegelye kulumwene. 9Ndawe avalongelige avanyigendo vakwe vamuvikile ikipugu ikimwi sambi amalugu valemwe ukumubana pakuva mbevali vamuhegelelige. 10Pakuva alaponise wolofu na avatamwa mbevali vamuhegelelige sambi vamupamise. 11Na vala veve vina amasoka pevamuwene vagwisige pasi viyova, “Veve wi Mwana va Nguluvi!” 12Neke umwene agapavile hilo amasoka galamulonga ku vanu sambi akagulanike. 13Neke Yesu iilye kukidunda, avakemelye vaase vala kulumwene ve avasakige swe vakwidika nu kubita. 14Nave avahagwe avanu vanyichumi na vavili avatambule vigendo vave pamwi na umwene sambi avatume kukudalika, 15nawo vavelage na ululagi lwa ukuhumya amasoka. 16Swe avanu iwo avanyichumi na vavili avahagule ve iva: Simoni (yula Yesu ye amupelye ilitawa lya Petulo) 17Yakobo na Yohane avana va Sebedayo (Yesu veavapelye ndawe vavili ilitawa lya Aboanelege, kwekutigila avana va limadadama.) 18Andeleya na Filipo, Batolomayo, Matayo, Tomasi, Yakobo umwana va Alufayo na Tadeyi, Simoni uva ku Kana 19na Yuda Isikalyote ye amupitwike Yesu 20Ndawe Yesu abitige kukaye. Neke ililugu ilya avanu likong'ane kangi swe vigaya na pawulilo. 21Na avanyalukolo vakwe pevapulike isi, vahele sambi vamwibate, pakuva vatigilige, aguluka lukwale. 22Na avigisi va indagilo avahumile ku Yelusalemu vatige, “Ina Libelisebuli! Ilivina lya amasoka na kwa lilyo aihumya amasoka.” 23Ipo Yesu avakemelye, neke avalongele ikola ikiganiso, “Mbi setani uyungi amuhumya ndawuli Setani umuyagwe? 24Wone uwutwa wilekase, uwutwa uwo siwima. 25Kangi wone ikaye yilekase, ikaye iyo siyihwaniti yime. 26Na wone setani igalukile yumwene neke ahume polofu, siava na ludali kangi, ava ye asisile. 27“Asukuli umunu yeakwingilaga kukaye ya umunyaludali neke ahiise ifinu, pesiamupinzili tasi umunyaludali, apo pepene peahwana amupoke ifya mukaye. 28“Nachene nene nguvalongela nyenye inzanangifu mbesili savadegepelwa avana va avanu, na lyelivesaga liligo lyevalonga. 29Neke yeyeavesaga iliga Umuhe Umwelu uyo sisaadegepelwa nda, uyo ava na nzanangifu kitasila.” ( 30Yesu alonzile ulo pakuva vatigilige, “Ina lisoka.”) 31Uyuve va Yesu na avanakwave vaasile, neke vime pivala vatume umunu amukemele Yesu. 32Na amalugu gegateng'eme gamupilime, ndawe vamulongelige, “Uyuwo na avanakwenyu vali pivala, vakukukemela.” 33Yesu avapitule, “Yuva na avanakwetu veva nani?” 34Swe akuvalavila vala avevamupilime neke atigile, “Iva vevayuva na avanakwetu na vanyalukolo vangu! 35Yeyeavesaga ipiga isa Nguluvi ye munyalukolo, na ye muhasavangu na ye yuvangu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\