MALIKO 8

1Mumisika gijo lula, kwekwina mukong'ano umukomi gwa avanu avevakong'ine neke vave vagaya kinu ichaukulya, Yesu avakemelye avanyigendo vakwe vase kulumwene neke avatigile, 2“Nene nguvawonela ulusungu vamalugu pakuva vave na nene lino filo fidatu, na vagaya chakulya. 3Neke wone ndivaleke vabite na inzala ukwawo vafwa musale mung'asi, avangi vihuma kutaali.” 4Neke avanyigendo vakwe vamupitule, “Lwima ndawuli umunu avalise avanu mbevali iva mubalali umu?” 5Neke Yesu avawuse, “Mwinajo mikate gilinga?” “Vatigee gimufung'ati.” 6Neke Yesu alagile vamalugu vateng'emale pasi. Neke egule imikate igimufung'ati, neke nape alumbite amegwe neke avapele avanyigendo vakwe, sambi vavatengele avanu, nawo swe vakuvasindikila avamalugu. 7Na kangi vevina fisomba fikefu na Yesu peafunlye alaje ulwa na fifila muvasindikile. 8Neke valye swe vakwiguta. Ndawe vasavige uwuwuluwulu fitangula fimufung'ati fimemile. 9Na avanu avalye vevagelaniche mbilima sitayi swe akuvilaga, 10ndawe ahovige ikipugu, umwene na vanyigendo vakwe ibitaga ku lutanana lwa ku Dalumanuta. 11Avafalisayo vaasile vivanga ukwibesa na Yesu. Nawo vamugelige, pakuva vasakige avalagile ikilagilo chekimolelela ukuta ina lulagi ulwihuma kuchanya. 12Neke Yesu ahuguvale hilo munumbula yakwe neke atigile, “Mbi ndawuli, imbegalo iyi yisaka ikilagilo? Nachene nene nguvalongela nyenye kugaya kilagilo chesachusa kumbegelo iyi.” 13Neke Yesu avaleke neke ingile mukipugu swe ilowoka inyanza. 14Ino avanyigendo vevasemilwa ukutegula imikate, vevinago gumwi swe mukipugu. 15Neke Yesu avapavile ukutigila, “Mulavage! Mwikomalilage! na uwuhahu uwa Avafalisayo na Helodi.” 16Neke vavange ukwilonganza ukutigila ngali ilonga ndahihyo pakuva, “Twivagaya mikate.” 17Yesu we akulukagula ulu neke avatigile, “Kumbi ndawuli mukwilonganza ulwa mwivagaya mikate? Simulakikagula nda, simwivasugu, mbi mwivapufi? 18Mwina miho simwilava? Mwina mapulikilo simwipulika? Kangi simwakwiwuka 19nene pendamegwe imikate igihanu kuvanu mbilima sihanu mwategwe fitangula filinga fimemile uwuwuluwulu?” Neke vatigile, “Finyichumi na fivili.” 20“Neke imikate igimufung'ati kuvanu mbilima sitayi fyefitangula filinga ifye fimemile uwuwuluwulu?” Neke vamutigile, “Fimufung'ati.” 21Neke Yesu avatigile, “ Ngali na yilino simulalukagula nangi?” 22Ndawe Yesu afikige ku Betisaida. Neke avanu vamuletele umunu umubofu, swe vakusuka amupamise. 23Neke Yesu amwibate ni liwoko yula umubofu, neke amusindike vahege mukijiji. Swe akumufunyila amati kumiho na ukumugeleka amawoko neke amuwuse, “Ukukiwona kinu?” 24Neke umubofu alave kwilanga neke atigile, “Nguvawona avanu, vinda mibiki gigenda.” 25Neke kangi amugeleke amawoko gakwe mumiho ga yula umubofu ave ilava hilo swe uludali mbeluli lwa ukulavila lwamupiluche ndawe afiwonige mbefili wunofu ndawe wefiwali. 26Swe Yesu ndawe amutigilige abite kukaye ukwawo, akumupavila itigila, “Lemwa kwingila mukijiji!” 27Pambele Yesu na vanyigendo vakwe vahele kufijiji fya ku Kaisaliya Filipi. Na pevali mung'asi, avawusise avanyigendo vakwe, “Avanu vavitigila ulwa nene ndinani?” 28Neke vamulongele ulwa avamwi vavitigila, “Yohane umubatisi, avangi vavitigila Eliya, avangi yumwi va avavisi.” 29Neke Yesu avawuse, “Neke nyenye mwaitigila nene ulwa ndinani?” Petulo amupitwe, “Yeveve Kilisito.” 30Neke avapavile valamulongela munu ing'ani sakwe. 31Ndawe Yesu avangige ukuvigisa avanyigendo vakwe itigila, “Lumuvaje Umwana va Umunu ateseke munzolofu, kangi abihilwa na avavaha na avatambisi avavina na avigisi va indagilo. Nave awulagwa, na pefilutye ifilo fidatu asilibuka.” 32Nave Yesu avalonje wima hela. Nambi Petulo amusindike Yesu palubali swe ivanga ukumukenyela. 33Neke Yesu apitwike akuvalava avanyigendo vakwe, ndawe amukenyelige Petulo itigila, “Hege pa nene ve setani! Pakuva amahosa gako si ga Nguluvi, pesi wina amahosa ga uwunu.” 34Neke Yesu avakemele vamalugu pamwi na vanyigendo vakwe, neke avatigile, “Wone kwina munu yeisaka ukuninila nene lekage ivipile yumwene neke ategule umusalaba gwake neke peaninile nene. 35Pakuva umunu yeyeavesaga isaka ukuwupoka uwumi wakwe yumwene, uyo awuyasa, neke yula yeawuyasa uwumi wakwe ivalwa nene na Ulukani Ulunofu uyo saawupoka. 36Pakuva ambulila kiki umunu na apelwe ing'i mbeyili neke awuyase uwumi wakwe? 37Kangi tutigile umunu mbi atawula kiki chekihalila ku uwumi wakwe? 38Pakuva yeyeavesaga yakumbonela inyoni nene na ing'ani sangu mu mbegalo iyi inzanangifu na iya uwugoni, kwa uyo Umwana uva Umunu saamuwonela inyoni pesaakusa mundolo isa udade pamwi na vanyivaha avelu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\