MATAYO 14

1Ulusika lulo, umutwa Helode apulike ukukagulanika kwa Yesu. 2Ndawe avatigilige avakami vakwe, “Ino umunu uyu, ye Yohane umubatisi, ngali asilibwike uluhuma kuvafwe, nambi uludali lwa imiitu lwipigikila mulumwene.” 3Pakuva Helode yuyo yeamwibete Yohane na ukumupinga, swe akumusopa mundinde, akumuvala Helodiya, umukina Filipo, umunyalukolo vakwe. 4Pakuva Yohane eamulonje Helode ukutigila, “Silunofu veve ukumutegula umung'inetu uyo.” 5Nave asakige ukumuwulaga Yohane, ino awogopige avanu, pakuva ulubali lwawo avanu Yohane e muvisi. 6Neke pekifikite ikimunyi ikikomi icha ukwiwuka ukuwoneka kwakwe Helode, umwalive va Helodiya adufile pavanu, neke lumunogele Helode. 7Ndawe amwilapilige umuhinza uyo ukumupela cheasuka. 8Na umuhinza uyo kono weipavilwa na uyuve atige, “Mele ipa muluhelo umutwe gwa Yohane umubatisi.” 9Umutwa ahuguve hilo, ino pakuva yealamwilapye pavanu mbevali vevalisasige alaje apelwe. 10Ndawe Helode atumige umunu akamudumule umutwe Yohane mugati mula mwee mudindile. 11Umutwe gwakwe gwaletitwe muluhelo neke vamupele umuhinza, nave umuhinza amupelye uyuve. 12Avanyigendo vakwe Yohane vahele vakategule umufimba swe vitaga. Ndawe vabitige ukumulongela Yesu ulukani ulu. 13Nave Yesu peapulike iso, awukite pala na ikipugu ahele apono apawunamu palubali. Neke avamalugu pevapulike ulo, vamufwatite kwa magulu ukuhuma kuboma sawo. 14Nave Yesu avelige ihuma mukipugu, awene amalugu makomi ga avanu, ndawe avawonelige ulusungu swe akuvaponia avatamwa vawo. 15Neke pekive kimihye avanyigendo vakwe vahele kwekwali neke vamutigile, “Apono ipa peihala na ulusika yelulutye uvilagage vamalugu vabite mufijiji, vakigulile ikilyo.” 16Yesu avatige, “Muvapelege nyenye ikilyo.” 17Nawo swe vakumulongela,“Hwehwe twina mikate gihanu na somba sivili swe.” 18Yesu avatige, “Mundetele ipa.” 19Swe akuvatigila avamalugu vateng'emale mumasoli ndawe ategulige imikate igihanu gila na sisomba isivili, neke alave kuchanya amulumbe Nguluvi neke amegule imikate sweakuvapela avanyigendo. Neke avanyigendo vavapelage vamalugu. 20Avanu mbevali valye swe vakwiguta, neke vasave uwuwuluwulu wewagwisige pasi fitangula finyichumi na fivili fimemile. 21Nawo avalye vali vanyidama vagelaniche mu mbilima sihanu ipo kitavalila avang'inetu na avana. 22Lusika lulo avasukanise avanyigendo vakwe vingile mukipugu neke valongole kumwambu pakuva umwene epeilaga avamalugu. 23Ave akuvilaga avamalugu, ahele kukidunda apono apawunamu kukwifunya. Na lisuva lyamusotye kuko we iyena. 24Na ikipugu kila yechekifisile pagati munyanza neke ilivingo livange ukukitova ikipugu pakuva ing'ala yengomi. 25Na peyekwidandaluka Yesu ndawe abitige kwekovali avanyigendo igenda kwa magulu muchanya munyanza. 26Avanyigendo pevamuwene igenda muchanya munyanza neke vafwe libupwi vatigilage, “Kisuka.” swe vikoola ingoolo ya muhwehwe. 27Ndawe Yesu avalongelige, “Musikimalage, yi nene mulemwage ukogopa!” 28Petulo apitwe ukutigila, “Mutwa wone yiveve, ndongele nzuse kwe wikwali ngende muchanya mululenga.” 29Ipo Yesu atige, “Wuse.” neke Petulo ahume mukipugu swe ivanga ukugenda lwa magulu muchanya mululenga ibita kwa Yesu. 30Neke avelige akuyiwona ing'ala ogwipe neke avange ukusuda pepene peatige, “Mutwa nange!” 31Ulusika lulo Yesu agolwe iliwoko lyakwe, ukumwibata, neke amulongele, “Be we munyalufuuwo lukefu ndawuli wina muhwehwe?” 32Vavelige vakwingila mukipugu ing'ala yasikite. 33Na vavala avanyigendo avali mukipugu vamufugamye, vitigila, “Nachene veve wimwana va Nguluvi.” 34Valowike inyanza neke vafike kung'i ya ku Genesaleti. 35Neke avanu va uko pevamukagwe vatagalise ing'ani sakwe imbali mbesili. Swe vakumuletela Yesu avatamwa mbevali, 36ndawe vamugongolige Yesu vapamye nambi lipembo lya umwenda gwakwe, mbevali avapamise vaponie ng'ani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\