MATAYO 2

1Neke Yesu pe awonike ku Betelehemu, iya ku ku Yudaya, pa imisika ija Helode Umutwa, ndawe vasige ku Yelusalemu avanu avasisele ing'eng'esi ukuhuma kumihago vitigila, 2“Kumbi alikwi yeawonike Umutwa va Avayudaya? Pakuva tuyiwene ing'eng'esi yakwe kumihago, ino tusile tumusunyalile.” 3Neke Helode umutwa peapulike ulu ahuguve, na vanu mbevali mu Yelusalemu. 4Neke, akong'ase avatambisi avavina mbevali, na avigisi va indagilo, ndawe avawusige, “Kwekwiyaga kwe awoneka Kilisito?” 5Ndawe vamulongelige, “ku Betelehemu ya ku Yudaya; pakuva lwandike na umuvisi: 6‘Nayuveve ve Betelehemu mung'i ya mu Yudaya, siwimudodo nda muvatambule va mu Yudaya; pakuva ukuhuma kwa veve awoneka Mutwa yeavakwamila avanu vangu Isilaeli.’ ” 7Ndawe, Helode avakemelige kinyele avanyaluhala avasisele ing'eng'esi swe akuvawusa wunofu, panili ing'eng'esi peyikawonike. 8Ndawe avatumige ku Betelehemu, itigila, “Mubite mukawuse wunofu ulwa umwana uyo. Nape mumuwene musage mundongele sambi nayinene mbite ngamusunyalile.” 9Peye vamupulikise umutwa, vawukite swe vibitaga. Swe Ing'eng'esi yevayiwonige kumihago yikuvalongolela, nape yifisile apono pala sweno yikwima peepwali Umwana. 10Vave viwona ing'eng'esi yila yimile vahekelye hilo. 11Nape vinje mukaye, vamuwene Umwana nayuyuve Maliya; swe vifugama, neke vamusunyalile. Sweno viwopola ififundo fyawo, swe vakumupela ifipelwa: isahabu, Uwufumba na imanemane. 12Neke peviwuya ukwawo vakwete ing'asi yingi pakuva vevafunde na Nguluvi mumaloto gawo ulwa valakola kwa Helode. 13Avagenzi vala pevahesile, ndawe munyivaha amusilige Yosefu mumaloto neke amutigile, “Wuke uvategule Umwana na yuyuve, mukimbilile ku Misili. Mukikale kuko mbaka pesandivalongela, pakuva Helode ahele isaka ukumuwulaga Umwana.” 14Ndawe alamukige nu kumutegula Umwana na yuyuve kikilo kicho, ndawe vabitige ku Misili. 15Ndawe vikalige kuko mbaka Helode pe afwe. Sambi lukwile ulukani ulwa lonzilwe na Umutwa nu mulomo gwa umuvisi: “Ndamukemelye mwanangu ukuhuma ku Misili.” 16Nave Helode pe alukagwe ukutigila avagenzi avahuma kumihago vamusanzile, avifile hilo. Ndawe alagilige ukuta avana avakwamisi mbevali ku Betelehemu na muwipi avali ni myaka givili na ukupiluka kumbele vawulagwagwe, apigite ulu ndawe eapulike uluhuma kuvagenzi avakumihago. 17Wesave pakukwila ing'ani isalindoge numulomo gwa umuvisi Yelemiya. 18“Iliswi lyapulise uluhuma ku Lama, Iliswi lya ingoolo ya ikivembo. Laheli ivembela avanakwe; alema ukuleka vamukatuse, pakuva avanakwe vafwe.” 19Neke pe afwe Helode, ndawe munyivaha va Umutwa aasile kwa Yosefu mumaloto ku Misili neke amutigilage, 20“Wuke! Mutegule Umwana na yuyuve, mubite kangi kung'i ya Isilaeli, pakuva vala avakasakige vamuwulage umwana yevakafwe.” 21Ndawe awukige, neke amutegule umwana na yuyuve neke vabite kung'i iya ku Isilaeli. 22Lino Yosefu peapulike ulwa Alikelao umwana va Helode atemite mu Yudaya, ogwipe ukubita uko, pakuva ye e mufunde mumaloto, swe ibita ku Galilaya, 23ndawe abitige nu kwikala muboma iyatambuligwe Nasaleti. Sambi lukwile, lwelwelulonge na umuvisi, “Saatambulwa Munasalene.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\