MATAYO 20

1“Pakuva Uwutwa wa Kuchanya wihwana na Umunu umunyakaye yeeilafile pamilawu, kukusaka avanu vaase vapige mumugunda gwakwe gwa misabibu. 2Avelige akuvawona, na ukwiyidikisa ulwa avahomba dinali yimwi yimwi kwa ikimunyi kimwi, swe akuvalongela ulwa vabitage kukupiga mumugunda gwake gwa imisabibu. 3Pa kivalilo icha wudatu pamilawu ahele kangi nu kuvafika avanu vimite hela vagaya ichakupiga, 4pe ahegelye avalonje nawo ulwa, ‘Mubitage na yinyenye kumugunda gwangu ugwa imisabibu mukapige ndivahomba mwe twatwihombela kwa ikimunyi kimwi!’ swe ndawe vabitige. 5Kangi ahele pa kivalilo icha mutanda pamunyi na icha igonza pelitegamwike, neke agite ndahihyo. 6Na pa kivalilo icha ichumi na kimwi pamihye ahele akigenda neke avawone avangi vevimite hela sivipiga kinu nda neke avawusage, ‘Kumbi ndawuli nyenye mwimile hela ikimunyi mbekili?’ 7Neke avene vamulongele, ‘Kugaya munu yeatulaalike neng'ino tukamupigile.’ Ndawe avalongelige ukutigila nayi nyenye, ‘Mubite kumugunda gwangu gwa imisabibu.’ ” 8“Na chavelige kiva kimihye umunya mugunda yula amulonje umukami vakwe ulwa: ‘Kemese avapisi mbevali sambi uvahombe uluhombo lwawo ukuvangila uva pamihye na ukusindilisa na yula yeatasile pamilawu.’ 9Vavelige vakusa vala ava pa kivalilo icha ichumi na kimwi vahombitwe dinali yimwi yimwi. 10Neke pevafisile avevilafile vihosige ukutigila vahombwa dinali nzolofu; nawo swe vihombwa dinali yimwi yimwi. 11Pe vanuche idinali sila vapilwike kulumunyakaye neke vavange ukwilonganza we vavifile. 12Vatige: ‘Avayetu vapigite kivalilo kimwi hela neke uvahombe ndawe hwehwe ye tuhwe tukiguda twipiga ikimunyi mbekili na ilisuva lya ikimunyi mbekili?’ 13Neke umunyamugunda amupitule umuyawo uyumwi ulwa: ‘Munyawiyendi, sindivasanzili nda! Si twe twiyidikise ukupelwa idinali? 14Tegule ichako, bitage, ndiwendite ukumupela uyu yeahumile mumbele ndawe veve. 15Silumbaji nene ukupigila fyendinafyo mwe ndiwendela nene? Napo veve iliho lyako lina gila pakuva nene ndimudeke?’ ” 16Yesu asindilise ukutigila, “Lulava ndahihyo yealongwe yesaalava muhuma mbele na umuhuma mbele yesaalava mulongola.” 17Neke Yesu peabitige ku Yelusalemu, avategwe avanyigendo vakwe vanyichumi na vavili palubali, pevali mulugendo ndawe avalongelige ulwa, 18“Mupulikisage twigang'amuka twibita ku Yelusalemu, Umwana va Umunu atawulwa mumawoko ga avatambisi avavina, na avigisi va indagilo. Nawo vamuhiga ukufwa. 19Na pe vamwibete vamutawula kwa Avamyanza, sambi vamwelange na ukumutova, nawo vamutumbika pa musalaba, na ikimunyi icha wudatu asilibuka.” 20Na pe lulutye ulo uyuve va avana va Sebedayo ahele kwa Yesu na avanakwe avavili swe akumufugamila akumusuka lukani. 21Yesu amuwusise umung'inetu yula, “Wisaka kiki?” Swe akumulongela itigila, “Nyuvisage ukutigila avanangu iva Uyumwi ikale kuliwoko ilya kundyo, Uyumwi kuliwoko ilya kung'igi ku wutwa wako.” 22Neke Yesu apitule amutigile, “Simukulukagula lwe mwisuka muhwanite munywele ikinywelo cha uluteseko chenywela nene?” Neke vatigile, “Tuhwanite.” 23Neke avalongele ulwa, “Ikinywelo changu muhwanite munywele neke ulwa ukwikala kuliwoko lyangu ilya kundyo na ilya kung'igi ulo silwanene nda ukuvapela! Ulo vapelwa ve awendite Dada vangu.” 24Avanyigendo avanyichumi vala vavelige vipulika swe vakuvavipila avayawo avavili. 25Neke Yesu avakemele pamwi neke avatigile, “Mukulukagula avatwa va mung'i iyi ulwa vakuvasagila avayawo kwa ludali, na avavina vawo vakuvatema avanu vawo. 26Ino siluva ndahihyo kwa nyenye nda! Umunu yeiwenda ukuva muvina kuvayagwe avelage mukami va mbevali. 27Yeyeawenda ukuva mulongola kuvayagwe lumuvaje avelage mukami va avayagwe. 28Lwindahihyo kwa Umwana va Umunu si aasili ukupigilwa nda pesi ulwa aasile ave mukami va avangi na ukutawula uwumi wakwe sambi luve wukombolwa kwa avanu wolofu ukuhuma munzanangifu sawo.” 29Nape Yesu ahumige mu Yeliko avanu wolofu vamuninilige. 30Pepovali avanu vavili vabofu vevevikalite pa ng'asi pevapulike ulwa Yesu ilutila, vayofile, vitigila, “Utudegepele Mutwa ve Mwana va Daudi!” 31Avanu vevevakong'ine swe vakuvakenyela nu kuvakatusa, neke avene sividikisi ulo vaginite kukuyova vitigila, “Utudegepele Mutwa ve Mwana va Daudi!” 32Yesu swe akwima, nu kuvakemesa itigila, “Mwisaka ndivapigile kiki?” 33Swe vakumulongela vitigila, “Mutwa twiwenda utudindule amiho tulave.” 34Yesu avawonie ulusungu, swe ipamisa amiho gawo, swe lulusika lulo vivanga ukulava ndawe vamuninilige.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\