MATAYO 24

1Yesu ahesile mutembeli neke ibitilage, na avanyigendo vakwe pevafikite vamulaje Yesu alave Itembeli we nzenge. 2Neke Yesu avapitule, “Semukusiwona isi mbesili! Nachene nguvalongela sisalisigala liganga muliganga ilingi, lyesisalidenywa ligwe pasi.” 3Yesu peateng'ime pakidunda icha imiseituni, avanyigendo vakwe vaasile palubali peipwali Yesu vitigila, “Tulongele panili pesiwoneka isi mbesili, kangi kiki chekiva kilagilo icha uwusilo wako na umudugo gwa imisika?” 4Neke Yesu avapitule, “Mwikomalilage, mulasangwa na munu. 5Pakuva wolofu savasa mwitawa lyangu, itigila: ‘Nene yendi Kilisito,’ neke vavayase awolofu. 6Kangi samupulika amagalu na simwepo isa amagalu; mulifwahisa pakuva sivaje ukuva ndahihyo, neke umudugo guva sigulafika nda. 7Pakuva ing'i yihoma na ing'i iyingi na uwutwa ukwihoma na uwutwa uwungi, kangi sakulava na kinge na ifitulo mbali na mbali. 8Isi mbesili sindawe umung'inetu pe akwivikula isavile umwana. 9“Avatavangu sa vavibata nyenye na ukuvatawula muhigwe nu kuwulagwa. Avanu mbevali savavavipila vakuvavala nene. 10Neke kangi awolofu valikuvala mulufuuwo lwawo neke kangi savigalukila vavene na ukwivipila. 11Kangi avavisi ava uwudesi wolofu savasa neke vavayase avanu wolofu. 12Pakuva uwanangifu sawuva wuginite, uwende wa avanu wolofu sawukepa. 13Neke yula umunyakwinatila mbaka pamudugo saapokwa. 14Neke Ulukani Ulunofu saludalikwa lwa uwutwa wa Nguluvi mung'i mbesili wuve wolelesi ku vanu va ing'i mbesili umudugo pesaguva gufikite. 15“Ino pesamuluwene ‘Uluvifyo ulwa Uwanangifu,’ ululonge na umuvisi Danyeli, lwimite apono apelu (umunya kwimba alukagulage). 16Ino muvaleke vala avali ku Yudaya vakimbilile kufidunda. 17Neke yula yealikwiking'a alemwa ukwika mukutegula ifilimukaye yakwe. 18Neke yula yeali kumugunda alemwa ukupiluka mukutegula umwenda gwakwe. 19Neke vinalyo avang'inetu avanya filo na avakoosa avana mufilo ifyo. 20Mwifunyage ulwa ukukimbila kwenyu sakulemwage ukuva pa kitungwi nave pa ikimunyi icha isabato! 21Pakuva sakulava na ukuguda kukomi kwe sikwekulawoneka uluhuma ing'i peyigawa mbaka lino, kangi sisalulava ndahihyo. 22Wone ifilo ifyo fike filemwe ukukepuswa asukuli umunu yeake apokwa, ino ukwimila avahagule ifilo ifyo safikepulwa. 23“Neke wone umunu atigile kwa veve: ‘Lavage Kilisito alikono’ apamwi ‘Alikula’ ulafuuwa. 24Pakuva savaasa avakilisito va uwudesi, nawo savalagila ifilagilo ifikomi na uwuhulo, sambi vavayase na vahagule. 25Mupulikage, nene yendivalonje we silulafika ulusika. 26Ino wone vatigile, ‘Lavage alikubalali ulabita,’ wone vatigile, ‘Lavage,ifihite kugati’ ulafuuwa. 27Pakuva ndawe ilimemi lwe lya lihuma kumihago ukubita kufuka, sakulava ndahihyo ukusa ukwa Umwana va Umunu. 28Pepina umufimba baho imbungu pesasikong'ana. 29“Pefilutila hela ifilo ifya ulugudo, salitilivala na gu mwesi sisaguvala na sing'eng'esi sasigwa uluhuma kwilanga na uludali ulwa kuchanya saluhogoleka. 30Neke pesachuse ikilagilo icha Umwana va Umunu kuchanya, neke ino avanu va ing'i mbesili savavemba pevakumuwona Umwana akwika mumafufu ga kuchanya mu ludali na indolo ngomi. 31Ino saavasindika vanyivaha vakwe pamwi na amapembe agikuwa finyawuhulo neke pesavakong'asa avanu avahagule vakwe va mung'i uluhuma ulubali ulu lwa kuchanya mbaka ulubali uluyalo. 32“Pemwilava Umusombe mwiyigisage ikiganiso iki: Pembe muwone amatagala ga imisombe gavanzile ukutopola amahamba mulukagulage ukutigila ikifuku yekihegelye. 33Ino lwindahihyo, pemufiwene ifi mbefili mulukagulage ulwa Umwana va Umunu yeahegelye mumilyango. 34Nachene nguvalongela, imbegalo iyi siyilutila mbaka ifi mbefili peyefikwilye. 35Kuchanya na ying'i sasilutila, neke ing'ani sangu sisasilutila nda. 36“Neke ikimunyi na kivalilo asukuli ye akisele; nave vanyivaha va kuchanya nambi Yumwana pesi Dada hela ye iyena. 37Ukusa kwa Umwana va Umunu kulihwana na lula lwa ifilo fya Noha. 38Ifilo fya Noha pesilulamema ululenga avanu valisige na ukunywa avanu vitegulige mbaka na ikimunyi che Noha ingilye mukipugu. 39Na sivalukagwi mbaka ululenga pelumemile neke luvategulise mbevali, ino lulava ndahihyo peakusa Umwana va Umunu. 40Ino valava vanyidama vavili pa mugunda; uyungi saategulwa neke uyumwi saasigala. 41Avang'inetu vavili savava vihalula mulwala, uyumwi saategulwa neke uyumwi saasigala. 42Mwikomalilage, pakuva simukukikagula ikimunyi che Umutwa venyu cheakusila. 43Ino mulukagulage, ulwa wone umunyakaye akealukagule panili peasa umuhiisi, siake agonelela nda sambi amulekele umuhiisi ademule neke ingile mukaye. 44Ino nayi nyenye muvelage miho pakuva Umwana va Umunu saasa paikivalilo chesimwihosa.” 45Yesu avepealonga “Ye nani umunyalufuuwo na umukami Umunyandolo? Yula ye umuvina vakwe amuvika avimilile avakami avangi na ukuvapela avayagwe ichakulya peluvelaga luvaje ulusika. 46Mufunyilile umukami yula ye umuvina vakwe amufikaga weipiga ndahihyo. 47Nachene nguvalongela saamutemya mufinu fyakwe mbefili. 48Neke wone umukami umwanangifu atigile: ‘Umuvina vangu mbona ihaava ukusa na ulusika lulutye,’ 49Neke peavange ukuvatova avakami vayagwe swe akwililaga na ukwinywelaga na avagaasi, 50umuvina va umukami uyo saasa ikimunyi che siihosa na kikivalilo chesiakukikagula. 51Umuvina yula saamudumulanga ahume polofu na ukumuhanza na avabuganisi. Uko kwe saavemba na ukugelesula amino.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\