MATAYO 25

1“Apo Uwutwa uwa kuchanya pesawihwana na avahinza vanyichumi avategwee itala sawo vabite vakamutang'anile umunyaluwungo. 2Avahanu vevapufi na avahanu vevasugu. 3Avapufi vala vategwe itala sawo wengaya mafuta. 4Neke avasugu vategwe itala sawo na mafuta mufitegulilo fyawo. 5Ave iva umunyaluwungo afuvalye pakusa, avahinza vala mbevali swe visinzila na ukugonelela. 6Neke mukilo mwilangali kwapulise liyowo, nyela umunyaluwungo akusa; ‘Muhumage kukumutang'anila.’ 7Neke avahinza vala mbevali valamuke na ukugelanisa itala sawo. 8Pepene avapufi pevatige ku vasugu: ‘Mutupelage amafuta genyu madodo pakuva itala setu sisima.’ 9Neke avasugu vavapitule, ‘Sigatukwila nda hwehwe na nyenye! Ikiba mubite ku vasulusi mukagule!’ 10Neke peyevahele kukugula, umunyaluwungo aasile, avevigelanise vinje pamwi na umunyaluwungo; swe umulyango gwidindwa. 11Pambele ludodo avahinza vala avapufi vaasile vitigila, ‘Mutwa, Mutwa tudindulile!’ 12Neke peavapitule, ‘Nachene nguvalongela, nene sindivaseli nda.’ 13Ndawe Yesu atigilige, “Mwikalage miho pakuva simukikagwi ikimunyi na ikivalilo.” 14Pakuva uwutwa uwa kuchanya windawe umunu yeasakige ukuwuuka ulugendo, akemelye avakami vakwe na ukuvavikisikisa uwunono wakwe. 15Uyumwi amupelye amagobole talanda sihanu, uyungi amagobole italanda sivili, uyungi talanda yimwi, yeyeavesaga mweagelela, ndawe umwene iwukilige ulugendo. 16Yula yealategwe amagobole talanda sihanu, ahele kukusulusa neke sikawoneka kangi isingi sihanu. 17Na yuyula umunya isivili ahele nave kukusulusa neke sikawoneka kangi sivili. 18Neke yula yeanuche italanda yimwi ayavye pasi neke asiile italanda ya umuvina vakwe. 19“Na peyelulutye ulusika umuvina yula apilwike neke avange ukuvalilasa pamwi na avene. 20Yula yeeina amagobole talanda sihanu amupelye sila isihanu neke kangi alete isihanu isingi itigila; ‘Mutwa walumelye amagobole talanda sihanu ndetite na isingi sihanu.’ 21Umutwa vakwe atige: ‘Upigite wunofu, ve mukami umunofu na umufuuwa, ukave wimufuuwa kufikefu ino nguvika kufyolofu. Wingile ku luhekelelo lwa umutwa vako.’ 22Neke na yuyulaga yeeina amagobole talanda isivili aasile itigila: ‘Mutwa walumelye amagobole talanda sivili ndetite na isingi talanda sivili isilutye.’ 23Umutwa vakwe amutige: ‘Upigite wunofu, ve mukami umunofu na umufuuwa, ukave wimufuuwa kufikefu, ino nguvika kufyolofu. Wingile ku luhekelelo lwa umutwa vako.’ 24Na yula yeeina italanda yimwi aasile itigila: ‘Mutwa ngalukagulige ulwa veve wimutalamu hilo, wawibeta chesiwavyaliti, wawikong'asa fyesiwatagalisi. 25Ino ndogwipe, neke mbite ngasile italanda yako pasi. Wonage italanda yako yeyiyi kategulage. 26Neke umutwa vakwe amupitule: ‘Ve mukami umwanangifu na uwugata! Ulukagwe ulwa nene ndandibeta fyesindavyaliti kangi ndandikong'asa fyesindatagalisi. 27Apo ngewavisise ku vasulusi italanda yangu penzusile ngenzambulila isongeleche! 28Ino mumupoke italanda iyo neke mumupele yula yeina amagobole talanda nyichumi. 29Pakuva yeinafyo apelwa ifingi sambi ave na fyolofu. Neke yula yeihela na fifila fyeihosa ulwa inafyo apokwa. 30Na umukami yula yesahwaniti mumutoose kutaali kulwisa lwa kwivala, kwekwene kwesakuva na ikivembo nu kugelesula amino.’ 31“Ulusika lwe saasila Umwana va Umunu mundolo sakwe, iva pamwi na avanyivaha mbevali avelu, pepene pesaateng'emala mukigoda cha indolo sakwe. 32Avanu mbevali savakong'ana kulumwene, nave saavabagula fipinga fivili ndawe umunyakukwamila lweaibagula ing'olo na imene. 33Ing'olo kwiwoko ilya kundyo, neke imene kwiwoko lyakwe ilya kung'igi. 34Neke umutwa saatigila kwa vala avali kwiwoko ilya kundyo: ‘Muse nyevafunyilile na Dada; mwanukile Uwutwa uwewuvike uluhuma ukuvikwa ulutu ulwa ing'i. 35Pakuva pende na nzala mwamelye ikilyo; pende ng'elwike mwamelye ululenga; pende mugenzi mwanzanuche; 36pende wufuula mwafwikite; pende mutamwa mwaasile ukundava; pende mudindile mwaasile ukundava.’ 37Neke avagolofu iwo savamupitula, ‘Mutwa panili petwakuwene veve wina nzala neke tukupele ulye, na peweukelwike neke tukupele ululenga? 38Kangi panili petwakuwene wimugenzi neke tukwanukile na pe wewufuula neke tukufwike? 39Kangi panili petwakuwene veve wimutamwa pe wemudindile neke tuuse ukukulava? 40Neke Umutwa saavapitula: ‘Nachene nguvalongela ndawe lwe mwamupije uyumwi va avadodo vangu iva ulo mwamije nene.’ ” 41“Ipo pe saavatigila vala avali kwiwoko ilya kung'igi: ‘Muhege kwa nene nyevakotofu! Mubite kumoto umuvikile setani na vanyivaha vakwe. 42Pakuva pende na nzala simwamelii ikilyo na pende ng'elwike simwamelii nywe. 43Pende mugenzi simwanzanuchi; pende wufuula simwafwikiti, pende mutamwa na pende mudindile simwandafili.’ 44Pepene pe savamupitula: ‘Mutwa panili pe twakuwene veve winanzala nave ukelwike na pe wewimugenzi nave pewewufuula nape wewimutamwa nape we wimudindile neke tulemwe ukukupigila?’ 45Neke umwene saavapitula: ‘Nachene nguvalongela, pala pemwalemilwe ukumupigila is uyumwi va avadodo vangu iva, pepene pemwalemilwe ukumigila nene.’ 46Na iwo savabita kuluhigilo lwa mbepali neke avagolofu ku wumi wa mbepali.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\