MATAYO 6

1“Mwikomalilage mulemwage ukupiga uwuwuya pa vanu sambi musumilwe nawo. Pakuva pemugisile ndahihyo pavanu, simuhombwa kinu nda ukuhuma kuludadenyu yealikuchanya.” 2“Apo pukumutanga umumikaa ulemwage ukwihala. Mutane ukupiga ndawe avabuganisi mumasinagogi na mumakasi sambi avanu vavasumile. Nachene nene nguvalongela nyenye, iwo yevanuche uluhombo lwawo. 3Neke veve peukumutanga umumikaa, nambi umunyawiyendi vako alemwage ukulukagula lwewipiga. 4Tawulage uwutanzi wako kukinyele, na yudadenyu yeilavaga isa ikinyele avapela nyenye ifilutye. 5“Pe mukwifunya, mulemwage ukuva ndawe avabuganisi. Pakuva avene vaviwenda ukwima neke vifunye mumasinagogi na mumakasi sambi vawoneke kuvanu. Nachene nguvalongela iwo yevanuche uluhombo lwawo. 6Neke veve peukwifunya, wingilage kugati, udinde na mulyango, neke wifunye kuludado yeali kukinyele. Na yudado yeilavaga isa ikinyele akuhomba veve uluhombo. 7“Pe mukwifunya, mulemwage ukuyova chaka ndawe avanu vesivamuseli Nguluvi. Avene vavitigila wanda Nguluvi avapulika pevalonzile ing'ani nzolofu. 8Mulihwana na iwo. Pakuva udadenyu afisele fyemwisaka nambi wesimulamumusuka. 9Apo, nyenye mwifunyage de: ‘Ve dadetu ye ulikuchanya: Ichoga kivelage kulitawa lyako; 10Uwutwa wako wusage, lwewiwenda lupigikage mung'i ndawe kuchanya. 11Utupelage neng'ino ikilyo chetu cha mbepali. 12Utudegepelage inzanangifu setu, ndawe hwehwe lwe twakuvadegepela avatwananje. 13ulatuvika mu kugelwa, lino utupokage kwa yula Umwanangifu.’ 14“Pakuva pemwidegepela avanu inzanangifu sevavapije, udadenyu yealikuchanya avadegepela nayi nyenye. 15Neke pesimwidegepela avangi apo nayu Dadenyu siavadegepela inzanangifu semumupije nyenye.” 16“Pemukwiyima ukulya, mulemwage ukwihohoveka nu kukumbing'ana kumiho ndawe avabuganisi we vavigita. Vavihohovala sambi vakagulanike na avanu ukuta viyimite ukulya. Nene nguvalongela iwo yevahombitwe uluhombo lwawo. 17Neke veve peukwiyima ukulya, kalavage kumiho neke wibake na amafuta kumutwe, 18sambi ukwiyima kwako ukulya, kulemwe ukuwoneka na avanu, lekage kuwoneke kuludado ye alikukinyele. Neke udado yeailava na kukinyele akuhomba uluhombo.” 19“Mulemwage ukukong'asa uwunono wa mung'i umu, pakuva mwina imalata na ing'angaga isakwananga kangi movali na avaposi avavimamula neke vahiise. 20Apo mukong'asage uwunono uwa kuchanya kwe sikikwanangikagi kinu nambi malata nambi ng'angaga, na kwe sivimamulagi nu kuhiisa. 21Pakuva, uwunono wako pepowoli pepene peyiva nayi numbula yako. 22“Iliho lwe lung'ali ulwa umuvili. Apo iliho lyako manyi live linofu, umuvili gwako mbeguli guva muwelu. 23Neke manyi iliho lyako live lyanangike, umuvili gwako mbeguli guva muwutitu. Neke manyi uwelu wewulimugati mwaveve wuve wutitu, wuva wutitu wa kogofya.” 24“Sikwali umunu yeahwanite avapigile avatwa vavili. Pakuva amuvipila uyu nu kumwenda uyu. Kangi ahwanite ave na choga kwa uyu neke amubedale uyu. Si muhwaniti mumupigile Nguluvi na uwunono.” 25“Pa ulo nguvalongela, mulahuguvala ulwa uwumi wenyu ukuta mulya kiki, apangi munywa kiki, na ulwa kangi imivili jenyu ukuta mufwala kiki. Ndawuli uwumi wenyu siwukomi ukulutila ikilyo? Na umuvili ukulutila imyenda? 26Mulavage ifidege ifya mwihala sifivyalagi, kangi sifibetagi nu kuvika mufisande. Udadenyu uva kuchanya akufipela ukulya. Ndawuli nyenye simulikiba ukulutila ifyo? 27Yenani mwa nyenye yahwanite ongelese uwunani wa uwumi wakwe nambi kwa kimunyi kimwi? 28Na mulahuguvala ulwa imyenda, mulavage amaluva agamwihala wegagikula sigipigagi kinu kangi sigitivagi. 29Nayi nene nguvalongela, ulwa nayi Solomoni pamwi na sindolo sakwe mbesili siealafwikwa wunofu ndawe ilimwi lya amaluva igo. 30Lino wone Nguluvi aifwika amasoli agamwihala amanyawumi wa ikimunyi kimwi, imilawu gakasile na ukupya mumoto, mwitigila siahwaniti avafwike hilo nyenye? Nye nyevanyalufuuwo lukefu! 31Ino, mulahuguvala ukutigila, ‘Mbi tulya kiki, kangi mbi tunywa kiki, kangi mbi tufwala kiki!’ ” 32Pakuva avanu vesivamuseli Nguluvi vavisaka ifyo mbefili. Neke udadenyu yealikuchanya alusele ulwa mwisaka ifyo mbefili. 33Lino musakage tasi uwutwa wa Nguluvi na uwugolofu wakwe na ifyo mbefili fiva fyenyu. 34Lino mulahuguvala ulwa milawu; pakuva ulwa milawu lwilamulila lulwene. Chekivesaga kimunyi kina sakwe, mulongelesa singi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\