MATAYO 7

1“Mulahiga avangi, mulonga nayi nyenye muhigwe na Nguluvi. 2Pakuva uluhigilo lwemuhigila lwelwene lwemuhigilwa na ikigelo che mwigelela avangi chechene chemugelelwa. 3Mbi ndawuli wilava ikibandi ikilimugati muliho ilya umuyago, neke ulemwe ukuluwona ulwangiko ululi muliho ilyako? 4Ino umulongela ndawuli umuyago, ‘Ukutigila leke nguhese ikibandi ikili muliho ilyako.’ ” Kumbi veve wina ulwangiko muliho lyako? 5Wimubuganisi veve! Hese tasi ulwangiko muliho lyako, peulava wunofu ikibandi chekili muliho ilya umuyago. 6“Mulemwage ukupela imbwa ifinu ifyelu, kangi mulemwage ukutaga ifinu ifinofu pamiho ga ingubi, sasilivata na amawondo neke sipituke sivagalukile.” 7“Musukage nayi nyenye samupelwa; musakage, nayi nyenye samufiwona; muhodesage, nayi nyenye samudindulilwa. 8Pakuva ye aisuka aipelwa, naye aisaka akufiwona, naye aihodesa aidindulilwa. 9Kwina munu muki ukwenyu umunya mwana vakwe, pe asukite uwugali amupela iliganga? 10Nape asukite isomba amupela inzoka? 11Pe nyenye, nyevanyanzanangifu muwusele ukuvapela avanenyu ifipelwa ifinofu, ndawuli Udadenyu siavapela ifinu ifinofu hilo; vala vevakumusuka. 12Kwekutigila mbefili fye mwisaka nyenye avayenyu vavapigile nayi nyenye muvapigilage ndahihyo. Pakuva ulo lwe lulagilo lwa Musa na sevigise avavisi.” 13“Mukolage umulyango umufinyu pe mukwingila pakuva umulyango umugasu, na ing'asi ingasu iyo yisogwe kuwanangifu; pakuva avanu wolofu vevakwingila vavikola umulyango gugo. 14Neke umulyango umufinyu na ying'asi ifinyu iyo yisogwe kuwumi; avakuyiwona vakefu.” 15“Mwikomalilage na avavisi va uwudesi. Avanu avakuvasila vafwite ing'ingo ya ing'olo, kono mugati we ngwami ing'ali. 16Muvakagula mufipigo fyawo. Ndawuli vavakwangula isabibu mumifwa apangi mumbigili? Mbi avanu vakwangula isabibu mumifwa, nambi isombe yihume mumbigili? Nda siluhwaniti! 17Lwindahihyo, umubiki umunofu gwivelekaga amaveleko amanofu na umubiki umubi gwivelekaga amaveleko amabi. 18Umubiki umunofu siguhwaniti guveleke amaveleko amabi kangi umubiki umubi guveleke amaveleko amanofu. 19Umubiki gwe gweguvesaga sigwiveleka amaveleko amanofu gwagwidumulwa neke gunyanywe mumoto. 20Apo muvakagula mufipigo fyawo.” 21“Siyeavesaga munu yeakung'emela, ‘Mutwa, Mutwa’ yesaingila ku wutwa uwa kuchanya; pesi yula hela yeipiga sila seaiwenda Dada va nene ye alikuchanya. 22Awolofu savandongela ikimunyi kila icha ukuhigwa ukutigila: ‘Mutwa, Mutwa! Sitwapigiti uwuvisi mwitawa lyako, na mwitawa lyako twahesige amasoka na mwitawa lyako sitwapigiti imiitu myolofu.’ 23Pepene pesandivalongela wima hela, ‘ Nyenye sindivaseli nda muhege pamiho gangu nyevanyakupiga inzanangifu.’ 24“Apo yeyeavesaga ipulika ing'ani sangu iso nu kupiga, iganiswa na umunu umunyaluhala ye asenzile ikaye yakwe pachanya pitalawe. 25Swe yitonya indonya neke peyuse ing'uka na ing'ala iyipuga ndawe yatovige ikaye yila kitagwa. 26Umunu yeavesaga ipulika ing'ani sangu neke alemwe ukupiga, iganiswa na umunu umupufi ye asenzile ikaye yakwe muchanya muluhanga. 27Swe yitonya indonya neke peyuse ing'uka na ing'ala iyipuga ndawe yatovige ikaye yila swe yigwa na ukugwa uko cheking'enyang'enya.” 28Neke baho Yesu pe asinzile ukulonga ing'ani iso, amalugu gala gahahite uwigisi wakwe. 29Pakuva avigisige nda munu umunyalulagi sindawe Avigisi vawo va indagilo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\