FILIMON 1

1Nene Pawulo, umunyandinde ukwimila Kilisito Yesu, na umunyalukolo Timoti, ngukwandikila veve Filimoni, umunyawende na umunyakupiga muyetu, 2na likanisa lyelikong'ana mukaye yako na umuhasa vetu Afiya, na umunyigalu muyetu Alikipo. 3Tukuvasukila uwuwuya na uwikalakunoga ukuhuma kwa Nguluvi Udadetu, na kwa Umutwa Yesu Kilisito. 4Mbepali nene pengwifunya, nyele ngukwiwuka veve Filimoni, na ukumulumba, Nguluvi. 5Pakuva ndipulika isa ulufuuwo lwako kulu Umutwa Yesu na uwende wako kuvanu mbevali va Nguluvi. 6Ngwifunya sambi ulufuuwo ulo lwewihanga pamwinga na hwehwe lukutange uve na uwuseela uwukwilaniche hilo wa uwufunyilile mbewuli wetwipelwa mukuhanga na Kilisito. 7Munyalukolo, uwende wako wundetye luhekelelo lukomi na ukung'angasa umutima na hilo! Nave uwuyipe inumbula sa avanu va Nguluvi sigalaluke wunofu. 8Na ukwimila ulu, nambi we ndina wupifu ukukola kwa Kilisito ukukulagila veve upige ulukuvaje, 9neke ukwimila uwende ndiwona iikiba hela ngusuke nene Pawulo mbe mutume na lino kangi munyandinde ukwimila Kilisito Yesu. 10Ino ndina lukani lumwi lwengukudedeva ukwimila umwanangu Onesimo ye akave mwanangu mwa Kilisito ye ngave ndidade kono ndilimundinde. 11Uyu ye Onesimo yuyula ye ulusika ulungi sie munu yeakukunogela lukani, neke lino akunogela nene na yiveve akukunogela. 12Lino de, ngumupilula kwa veve, nave iva wita gumutima gwangu yinene, Nene ngembwenda ikale nayinene ipa anangage iva ahalye paveve ulusika lwe ndili mundinde ndivalwa Ulukani Ulunofu. 13Ngembwenda ukuva nave ipa, wepe ndilimundinde wimila Ulukani Ulunofu, sambi keanange nene peke uva veve. 14Neke ulwene simiga chechekivesaga wesindimutawule na veve, sindiwenda ukukukangala unange, pakuva uwunofu wako wuvaje wuhumage mukuwenda kwako yiveve si kwa kukangalwa nda. 15Neke Onesimo akawukite kwa veve kwa ulusika ludodo hela, sambi uve nave mbepali. 16Na lino de, umwene sipe munyawingi kangi, yealutye kolofu ku munyawingi; umwene akave munyalukolo vetu umwende. Ave mwende hilo kwa nene, kangi kwa veve agina hilo ukuva mwende, ku muvili na mu Mutwa. 17Ino, wone ukung'agula nene ukuta ndi muyago, mwanukilage kangi wita nda ukunzanukila yinene. 18Wone ake akakwananje kinu, nambi ake ina mukole kwa veve, usigilage nene. 19Ngwandika ulukani ndikola liwoko lyangu yinene; Nene Pawulo nyoomba! (Kangi silumbaji ukutigila veve wina mukole kwa nene ugwa uwunu wako.) 20Ena, munyalukolo vangu, migile ulukani ulo ukwimila litawa lya Umutwa: Uyinogelage inumbula yangu wita munyalukolo ukwimila Kilisito. 21Ngwandika wengwihuvila ukuta unzidikila ulukani lwengukukudedeva na upiga ulutise na lulo. 22Pamwinga na siso, ungelanisisage akagati ka avagenzi pakuva ngihuvila ukuta uwimila ulwifunyo lwenyu, Nguluvi ananga ndivagendele. 23Epafala umunyandinde muyangu ukwimila Kilisito Yesu, akukuhungila. 24Nawo va Maliko, Alisitako, Dema nayi Luka, avapisi vayangu, vakukuhungila. 25Nguvasukila nyenye mbemuli uwuwuya wa Umutwa vetu Yesu Kilisito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\