UWUGUBULILWE WA YOHANE . 10

1Ndawe ndamuwonige umunyivaha uyungi umunyaludali akwika ukuhuma kuchanya. Na emufwike lifufu, na ilikinga mbogo mumutwe gwakwe. Uwusu wakwe wewindawe wita lisuva, na amagulu gakwe gegindawe wita umoto. 2Mumawoko gakwe eakolye ikitabu kidodo kidindule. Ageliike ligulu lyakwe lya kundyo pachanya mubahali, na lya kung'igi pachanya mung'i ing'afu, 3na ukukemela akwihuga liswi liva na umubumo wita gwa Inyalupala. Ave akwihuga, imibumo gimufung'ati januche kwa kitulo. 4Na ijo imibumo igimufung'ati pejalongige, nene ndasakige ukwandika. Neke ndapulike iliswi ukuhuma kuchanya litigila, “Ing'ani isa imibumo igimufung'ati ijo kinyele, lemwa kwandika!” 5Ndawe yula umunyivaha yendamuwene imile pachanya mubahali na pachanya mung'i ing'afu akaang'we liwoko lyakwe lya kundyo kuchanya, 6swe akwilapa mwitawa lya Nguluvi yeinanaga mbepali na mbepali, Nguluvi yeagafile kuchanya na mbefili ifilimumo, ibahali na mbefili ifilimumo ing'i na mbefili ifilimumo. Swe itigila, “Ulusika lwa ukugina ukusindila lusisile! 7Neke ulusika lula umunyivaha va mufung'ati peavapulise liswi lyakwe, ulusika lwe ava akufile ilipembe lyakwe, Nguluvi akwisa lula lwealahosise ukupiga ulwa ikinyele ndawe lweeavalaliche avakami vakwe avavisi.” 8Ndawe lila iliswi lyendemulike ukuhuma kuchanya pala pamwandi lyalonzile nanene kangi, “Bitage ukakitegule kila ikitabu ikidindule, chekili mwiwoko lya munyivaha yeimile pachanya mubahali na pachanya mung'i ing'afu.” 9Sweno, ndawe ndamubitilige uyo umunyivaha, swe ngumutigila amelage lino ikitabu ikidodo. Nave anigee, “Kitegule ukilye mumulomo gwako, nacho kiva kinyalwiha wita wuki, neke mwileme kiva kikali wuhulo!” 10Sweno, ndawe ndakitegulige ikitabu kicho ikidodo ukuhuma mwiwoko lya yuyo umunyivaha, swe ndilya, nacho chekinyalwiha wita wuki mumulomo gwangu, neke ndavelige ndimila chave kikali wuhulo mwileme lyangu. 11Ndawe ndalongeligwe, Lukuvaje kangi ukulaalika ulukani lwa Nguluvi kwa avanu wolofu, va ing'i mbesili, ing'olo mbesili, indongele mbesili na avatwa!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\