UWUGUBULILWE WA YOHANE . 16

1Ndawe ndapulikige iliswi likwihuga ukuhuma mu Tembeli likuvatigila vala avanyivaha avimufung'ati, “Mubitage mukabohole ifinyandilo ifyo ifimufung'ati fya ililakali lya Nguluvi mung'i.” 2Sweno, umunyivaha uva kutala ahele asakubohola ikinyandilo chakwe mung'i. Ulusika lulo ifipemba ifiyavaga na ukuvava wuhulo fikuvafika avanu mbevali vevevavike indoni ing'oko, na vala avasunyalilige ulwihwano lwayo. 3Ndawe umunyivaha uva kavili aboholige ikinyandilo chakwe mu bahali. Nayo ibahali yapitwike yiva nda ng'ani, wita ya umunu yeafwe, na ifigawa mbefili mubahali fyaafwe. 4Umunyivaha uva wudatu abohwe ikinyandilo chakwe mumikoga na imifwilo ja ululenga, najo japitwike danda. 5Ndamupulike umunyivaha umwimilisi va ululenga itigila, “Veve ve Mwelu, Yewikwali na yewewikwali! Veve ye wi mugolofu muluhigilo ulu lwe uhigite. 6Pakuva vayibohwe idanda ya avanu vako na ya avavisi, nave uvapelye idanda vanywe; Ulu luvavaje hilo!” 7Ndawe ndapulikige iliswi pifunyo litigila, Ena, Umutwa Nguluvi Munyaludali! Inyigilo sako mbesili sa nachene na sa wugolofu!” 8Ndawe umunyivaha uva wutayi aboholige ikinyandilo chakwe mwisuva. Swe lisuva lipelwa uludali lwa ukuvalalisa avanu likola umoto gwalyo. 9Swe, avanu valalye fivi wuhulo; ndawe vamuligige Nguluvi umunyaludali lwa ineseko iso mbesili ingomi. Neke ulwene sivapesili inzanangifu sawo nambi ukumupela indolo Nguluvi. 10Ndawe umunyivaha uva wuhanu abohwe ikinyandilo chakwe pa kigoda cha uwutwa cha yila ing'oko. Ulwisa lyawuselengite uwutema wayo, avanu vageleswe amino gawo ukwimila uwuvafi, 11vamulisile Nguluvi va kuchanya ukwimila uwuvafi wawo na ifipemba fyawo ifyayavige wuhulo. 12Ndawe umunyivaha va mutanda aboholige ikinyandilo chakwe mumukoga umukomi ugwitambulwa Efulata. Ululenga mbeluli lwakasile, na palulo ing'asi yawuyipwe ya amagulu vagendelage avatema va ku mihago. 13Ndawe ndawonige amasoka gadatu age gindawe ifyula, gihuma mumulomo gwa lila liyoka, mumulomo gwa yila ing'oko, na mumulomo gwa yula umuvisi va uwudesi. 14Igi jegila imyuhe ja amasoka igipigaga imiitu. Igi jegibitaga kwa avatema va ing'i mbeyili na ukuvakong'asa pamwi ukwimila iligalu likomi. Ikimunyi kila cha Nguluvi Umunyaludali. ( 15“Lavage! Nene ngusa wita muhiisi! Mwinomi umunu yula yeiva ivasa mugulo weafwite imyenda jakwe ulwa alagenda wufuula hela uko na uko pa vanu.” ) 16Sweno, imyuhe ijo javakong'ise iwo avatema apono apitambulwagwa ku Kiebulaniya Halimagedoni. 17Ndawe umunyivaha va mufung'ati aboholige ikinyandilo chakwe mwilanga! Iliswi likomi lyapulise uluhuma pa kigoda cha Umutwa, mu Tembeli, litigila, “Umudugo yegufikite!” 18Kwawonike limemi, liyowo, umubumo na ikitulo cha ing'i, chechesikilava kiwoneka uluhuma Nguluvi peakumugava umunu. 19Iboma yila ingomi yavagwike yihuma padatu, naso iboma sa avamyanza sagwilye ng'ani. Babiloni, iboma ingomi, yiwikwe na Nguluvi. Ayinywesise ikinywelo cha idifai ya ililakali lyakwe ilikomi. 20Ifigunguli mbefili fyayasile, nafyo ifidunda sifyawoniki kangi. 21Indonya ya amaganga amakomi yinya wusito wa ng'ongo machumi gahanu yavatonye avanu, nawo vamulisile Nguluvi vakumuvala uluteseko lwa indonya yiyo ya amaganga. Ena, nachene uluteseko lwa indonya iyo ya amaganga lwe lukomi wuhulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\