UWUGUBULILWE WA YOHANE . 17

1Uyumwi va vala avanyivaha avimufung'ati avevakolye ifinyandilo aasile, swe akunigila, “Wuse, nane ngulagila, lula lwe umugoni yula umwaafu lweapuma, iboma yila inzenge pipi na imikoga imyolofu. 2Avatema va ing'i vakagonite nave; na avanu avakwikalaga mung'i vagalite idifai ya uwugoni wakwe.” 3Ndawe, Umuhe andongelige, akusogosa mbaka ku balali. Uko ndamuwene umung'inetu akong'ome pachanya pa ing'oko idung'u. Ing'oko iyo yenzandike amatawa ga amaligo imbali mbesili; nayo yeyina mitwe gimufung'ati na imembe nyichumi. 4Umung'inetu uyo eafwite umwenda gunya livala linyakilesi na lidung'u, aliwuyapise na isahabu, amaganga aga amagobole molofu na ilulu. Mwiwoko alakolye ikinywelo ikiwuyapile isahabu cheche kimemile imbifyo na mbesili isa uwaafu isilagila uwugoni wakwe. 5Emwandike litawa lya inzivililo muwusu wakwe, “Babiloni ingomi, uyuvawo va avagoni na ing'ani mbesili isivifya wuhulo mung'i.” 6Ndamuwene umung'inetu uyo agalite idanda ya avanu va Nguluvi, na idanda ya avanu vevawuligwe vivalwa ukumulaalika Yesu. Pendimuwene ndasasave wuhulo. 7Neke munyivaha anigee, “Mbi ndawuli wisasavala? Nene ngulagila ulwa ikinyele cha umung'inetu uyu na ing'oko iyo yeahofile yinya mitwe gimufung'ati na imembe nyichumi. 8Iyo ing'oko yuyiwene yenzumi pamwandi, neke lino yifwe. Nambi ndahihyo, yilipipi hilo ukwilila ukuhuma mwikombo kuvafwe, na ukubita kuluhigilo avanu mbevali ve amatawa gawo sike galandikwa mukitabu cha uwumi uluhuma umuvango gwa ing'i, savasasavala ukuyiwona iyo ing'oko ye pala pamwandi, yekoyili, yisukuli na sa yusa kangi. 9“Ipa pisigila uluhala na uwusugu! Sweno, imitwe igimufung'ati fye fidunda ifimufung'ati, na uyo umung'inetu yeakong'ome pachanya. Imitwe ijo kangi ve vatema avimufung'ati. 10Mwavawo avatema avimufung'ati, avahanu yevakayasile, uyumwi peasigala na kulino, na yula uyungi salafika; na peafikite asigala lusika ludodo. 11Iyo ing'oko yeye nzumi pamwandi neke kulino sipenzumi kangi ye mutema va munana, nave kangi yeyumwi mwavava avimufung'ati, nave akwibitilaga kukuyasiwa. 12“Sila imembe nyichumi seusiwene ve vatema vesivalavanga ukusagila. Neke ulwene vapelwa ululagi lwa ukusagila kwa lusika lwa kivalilo kimwi pamwi na yila ing'oko. 13Lwevadonyite iva mbevali avanyichumi lumwi, nawo vayipela ing'oko yila uludali nu lulagi lwawo mbeluli. 14Savihoma ligalu na umwanang'olo, neke umwanang'olo sa avadwesa pakuva umwene ye Mutwa va avatwa na Mutema va avatema. Pamwi na vala veavekemelye nu kuvahagula na vahuvilwa.” 15Umunyivaha anigee kangi, “Lula ululenga lweuluwene pala peakong'ome yula umugoni, ve vanu va ing'i mbesili, avanu va amavala mbegali, na indongele. 16Imembe sila isinyichumi seusiwene na yila ing'oko simuvipila uyo umugoni. Sitegula mbefili fyeinafyo nu kumuleka aliwufuula; vamulya nyama na ukumulalisa mumoto. 17Pakuva Nguluvi avisile lukani mugati mwawo lwevakwisage lweadonyite, kwekutigila ulwa ukuyidikisa avene kwa avene na ukuyipela iyo ing'oko ululagi lwawo lwa ukusagila, mbaka ipo pe ulukani lwa Nguluvi pelwikwila. 18“Na yula umung'inetu yumuwene ye yila iboma ingomi iyikuvasagila avatema va mung'i.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\