UWUGUBULILWE WA YOHANE . 4

1Pesilutye iso ndalafile, ndaguwene umulyango mudindule kuchanya. Na iliswi lya gula umubumo gwendemulike pamwandi gwe nda mubumo gwa ilipembe, gwatige, “Wusage ipa pachanya nane ngulagila ing'ani sesiwoneka pambele.” 2Ndawe lulusika lulo ndasogoswige na Umuhe. Kumbi uko kuchanya kokili ikigoda cha uwutwa na pachanya baho akong'ome uyumwi. 3Uyo yealakong'ome pachanya amalavadikige hilo na ilikingambogo lyakipilimige kila ikigoda cha uwutwa imbali mbesili. 4Fyefigombile ifigoda machumi gavili na fitayi fikipilime kila ikigoda cha uwutwa, na baho pachanya pa ifigoda fifyo, avavaha machumi gavili na vatayi vevakong'ome we vafwite imyenda myelu na ingela imbuyapile isahabu mumitwe. 5Ilimemi na umubumo gwa limadadama, fyahumige mukigoda kicho cha uwutwa. Itala isimufung'ati isa umoto saakige baho pakigoda cha uwutwa. Itala iso je myuhe igimufung'ati ja Nguluvi. 6Pawulongolo pa ikigoda cha uwutwa chepokili kinu wita nyanza iya ikilole, chekilangala wita wanda liganga lyelimalavadika pakomi. Mumbali mbesili sa icho ikigoda cha uwutwa na ukukipilima, pepofili ifigawa ifinyawumi fitayi. Ifigawa ifyo fyefimemile amiho kuwutalo na kumbele. 7Ikigawa icha ukutala chekindawe inyalupala, na icha kavili chekindawe isenga, cha wudatu chekina ulwihwano wita lwa umunu, na icha wutayi che wita imbungu iyiguluka. 8Ifigawa ifyo ifinyawunu ifitayi fyefina amapiko gimutanda chechekivesaga, na fyefimemile amiho, mugati na mwivala. Pamunyi na pakilo, wesifisuupa ukwimbaga: Mwelu, Mwelu, Mwelu Ye Mutwa, Nguluvi Munyaludali, yeekwali, yeikwali na yeakusa!” 9Peluvesaga lusika ifigawa ifitayi pefimbige inzimbo isa ukumupela indolo, ichoga na ululumbo uyo yeakong'ome mukigoda cha uwutwa, yeainanaga kitasila, 10vala avavaha machumi gavili na vatayi, vakwitosa pasi pa uyo yeakong'ome pa kigoda cha uwutwa na ukumusunyalila uyo yeinanaga mbepali na mbepali na ukusitoosaga ingela sawo pa ikigoda cha uwutwa wevitigila: 11“Lukuvaje veve uve wi Mutwa na Nguluvi vetu, wanukile indolo na ichoga na uludali pakuva wagafile ifinu mbefili na ukwimila uwende wako fyagafilwe na ukuwoneka.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\