UWUGUBULILWE WA YOHANE . 7

1Pesilutye iso ndavawene vanyivaha vatayi vimile imbali isitayi isa ing'i, vibatilise ing'ala yilapuga na ludodo hela: nambi mung'i, nambi mubahali, nambi mumibiki. 2ndawe ndamuwonige umunyivaha uyungi akwilila pachanya uluhuma kumihago weakolye ikitemelo cha Nguluvi umumi. Ihugite liswi na ukuvalongela iwo avanyivaha avatayi avapele ukuyananga ing'i na ibahali, 3“Mulayananga ing'i, nambi ibahali, nambi imibiki, mbaka pala petuve tuvavikite indoni avakami va Nguluvi vetu mu wusu wawo.” 4Kangi ndawe ndapulikige imbalilo yawo iwo avikitwe indoni: Avanu mbilima ligana na machumi gatayi na vatayi va imbegalo isa Isilaeli. 5Imbegalo ya Yuda ve vanu mbilima nyichumi na sivili; imbegalo ya Lubeni, mbilima nyichumi na sivili, imbegalo ya Gadi mbilima nyichumi na sivili, 6imbegalo ya Aseli, mbilima nyichumi na sivili, imbegalo ya Nafutali, mbilima nyichumi na sivili, imbegalo ya Manase, mbilima nyichumi na sivili, 7imbegalo ya Simioni, mbilima nyichumi na sivili; imbegalo ya Levi, mbilima nyichumi na sivili, imbegalo ya Isakali, mbilima nyichumi na sivili; 8imbegalo ya Sabuloni, mbilima nyichumi na sivili, imbegalo ya Yosefu, mbilima nyichumi na sivili; na imbegalo ya Benyamini, mbilima nyichumi na sivili. 9Ndawe ndalavige, swe nguliwona ililugu ikomi lya avanu vesivahwaniti ukuvalilwa: avanu va ing'i mbesili, ing'olo, ulukolo na indongele. Nawo vamemile pa kigoda icha uwutwa cha umwanang'olo, viva vafwite imyenda imyelu na ukwibata amatagala ga imivale mumawoko gawo. 10Vihugite amaswi vitigila, “Uwukombolwa wetu wihuma kwa Nguluvi vetu yeakong'ome pa kigoda icha uwutwa, na ukuhuma kulu Mwanang'olo!” 11Vanyivaha mbevali viimite wevakigombite ikigoda cha uwutwa, avavaha na fila ifigawa ifinyawumi ifitayi. Vaagwe kinyalileme pakigoda cha uwutwa, swe vakumusunyalila Nguluvi, 12Vitigila, “Ena! Uwufunyilile, indolo, uluhala, ikilumbo, ichoga, ululagi na uludali fivelage kwa Nguluvi vetu, mbepali na mbepali! Ena!” 13Uyumwi va iwo avavaha swe akumbusa, “Iva vevafwite imyenda imyelu veva nani?” 14Nani ndamupitwe! “Ve mutambule, veve ye ulusele!” Nave amitwe, “Iva ve vala avalowike wunofu muneseko ingomi. Wofwige imyenda jawo mudanda ya Umwanang'olo, swe giva myelu. 15Nambi vali ipa pa kigoda cha uwutwa cha Nguluvi. Vakumupigilaga Nguluvi ikilo na kikimunyi mu Tembeli yakwe; nave yeakong'ome mukigoda cha uwutwa avakitila ilihema livasiike avalolele. 16Sisavadagana nambi kukeluka; lisuva nambi umungila gwalyo, sisalivavalila kangi, 17pakuva umwanang'olo ye ali pagatinagati pa kigoda cha uwutwa saava mukwamila ng'olo vawo, nave saavalongosa ku mifwilo ja ululenga ulunyawumi. Nave Nguluvi saavahesa inzihosi mbesili mumiho gawo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\