UWUGUBULILWE WA YOHANE . 9

1Ndawe umunyivaha va wuhanu akuvige ilipembe lyakwe. Nani ndayiwene ing'eng'esi yeyeyigwe mung'i uluhuma kuchanya. Nayo yapelitwe ikidindulilo cha ilikombo iligaya mudugo. 2Sweno, ing'eng'esi iyo yadindwe ilikombo iligaya mudugo, lyahumite lisusi wita ilisusi lyelihuma mwitemela lya umoto. Ilisuva na kwilanga kwave lwisa ukwimila ilisusi lilyo lya kuvafwe. 3Imanzi sahumite mwisusi lilyo, swe sikusa mung'i, sapelitwe uludali lwa ingii sa mung'i. 4Swe silagilwa ulwa silananga ilisoli lya mung'i nambi amahamba nambi imibiki jejegivesaga, pesi sivanangage vala hela vesivateme uluhagi lwa Nguluvi muwusu wawo. 5Imanzi iso sisenawule ukuwulaga avanu, pesi ukuvatesa hela kwa ulusika lwa myesi gihanu. Uwuvafi wesikwambusa windawe uwuvafi wevakumufika umunu pealumitwe na ingii. 6Ulusika ulo avanu savayisaka ifwa neke sisavayiwona nda; kangi savadoboka ukufwa neke ifwa sayivakimbila. 7Pesawonekige mumiho imanzi iso, sesindawe ifwalasi ingelanise kwigalu. Muchanya mumitwe jaso sesifwikitwe ingela isawonekige wita mbuyapile isahabu, na uwusu waso sesihwana na uwusu wa avanu. 8Ifwili sesindawe ifwili sa avang'inetu, na amino gaso gegindawe amino ga Inyalupala. 9Na amabapala wita ngwembe imbuyapile ichuma. Imibumo ja amapiko jaso je wita umubumo gwa ulugendo lwa imituka myolofu igikulunwa na ifwalasi nzolofu isikimbilila kwigalu. 10Sesina mikila na imifwa ndawe ja ingii, na ukukola imikila gijo sesina ludali lwa ukwananga avanu kwa lusika lwa myesi gihanu. 11Kangi sinave umutema yeasitemile, nave ye munyivaha kwikombo iligaya mudugo ilitawa lyakwe ku kiebulaniya ye Abadoni, na ku Kigiliki ye Apolioni, kwekuta Umuwulasi. 12Ineseko isa ukutala yesilutye; pesisige isingi sikusa. 13Ndawe munyivaha va mutanda akuvige ilipembe lyakwe. Nani ndapulike iliswi ilimwi ukuhuma imbali isitayi isa pifunyo apawuyapile isahabu ape pa Nguluvi. 14Iliswi ilyo lyamutige uyo munyivaha va mutanda yeakolye ilipembe, “Vadindulige avanyivaha avatayi avapinge mu mukoga umukomi gwa Efulata!” 15Avanyivaha vevagelanise ku kivalilo, ikimunyi umwesi, ukuwulaga iyimwi kwa isidatu ya avanu. 16Ndapulike imbalilo ya vanyigalu avanyakuhova ifwalasi ye mbilima, mbilima magana gavili. 17Ulu lwendasiwene iso ifwalasi na vanyakuhova ifwalasi mu maloto gago: vevina ingwembe mumambaga ise moto ng'ani, isinya livala ilinyakilesi na linyaludula na wita ikibiliti. Imitwe ja iso ifwalasi jegindawe ija inyalupala; na umoto ilisusi na ikibiliti fyahumige mumilomo jaso. 18Iyimwi kwa isidatu ya avanu vaafwe ukukola ineseko siso isidatu, kwekutigila, umoto, ilisusi na ikibiliti, fyefyahumige mumilomo jaso; 19pakuva uludali lwa ifwalasi iso je mumilomo jaso na mumikila jayo. Imikila jayo jegina mitwe wita ja nzoka, na vakolige jijo ukutesekesa avanu. 20Avanu avangi vevevasige vesivafwii na ineseko siso, sivapitwiki na ukufileka ifinu fyevevawuyipe na amawoko gawo vavene, pesi ulwa vaginite ukusunyalila amasoka, ifihwana nguluvi ifiwuyapile isahabu, amagobole, ichuma cha isaba, amaganga na imibiki, ifinu fyesihwaniti ukulava, ukupulika nambi ukugenda. 21Na sivahongesi nu kupela na ukuwuleka uwuwulasi, uwuhavi, uwugoni na uwuhiisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\