AVALUMI 10

1Vanyalukolo vangu, ndidoboka hilo kwa inumbula yangu mbeyili ulwa avanyang'i vayangu vakombolwe. Kangi nguvasukila mbepali kwa Nguluvi. 2Kangi nywanite ukolelela ukwimila avene, ulwa nachene vapifu ukumusaka Nguluvi, neke uwupifu wawo siwukwimila mukumukagulila nachene Nguluvi. 3Pakuva sivalukagwi lwe Nguluvi akuvawuyapa avanu vave vagolofu, na vakivanje ing'asi yawo vavene na palulo sivakuyidikila ing'asi ya Nguluvi ya ukuvawuyapa vave vagolofu. 4Pakuva kwa ukusa kwakwe Kilisito. Indagilo yesifikite pa mudugo, gwa ifipigo fyawo sambi mbevali vevakumufuuwa Nguluvi vawuyapwe vagolofu. 5Ulwa uwugolofu ukwimila indagilo Musa andike de: “Umunu yeyeavesaga ikwisa isisakiwa ni ndagilo anana.” 6Neke ulwa uwugolofu ukukola ulufuuwo, lwilongwa de: “Ulalonga munumbula yako: ‘Nani yeilila kuchanya?’ ” (ukumuleta Kilisito pasi); 7na kangi ulalonga: ‘Nani yeasulunuka kuvafwe?’ (ukumuleta Kilisito ukuhuma kuvafwe?)” 8Uwandike Uwelu witigila de, “Ulukani ulo lwa Nguluvi lulipipi na veve, luli mumulomo gwako na munumbula yako nalo lwe lula ulufuuwo lwetwidalika.” 9Wone widikile kwa umulomo gwako ukuta Kilisito ye Mutwa na ukufuuwa munumbula yako ukuta Nguluvi amusilibwe ukuhuma kuvafwe, upokwe. 10Pakuva umunu aifuuwa kwa inumbula nu kuwuyapwa mugolofu, na ukwidikila kwa umulomo gwakwe apokwe. 11Uwandike Uwelu witigila: “Yeyeavesaga akumufuuwa sisaahongelwa inyoni.” 12Ulu lwihanza mbevali, pakuva kugaya luhagu, ulwa Muyahudi na umumyanza, pakuva Mutwa va mbevali ye yumwi, nave muwuya hilo kwa mbevali vevakumusuka. 13Na Uwandike Uwelu witigila: “Yeyeavesaga akumusuka mwitawa lya Umutwa saapokwa.” 14Mbino vamusuka ndawuli wone sivalamufuuwa? Na kangi; vamufuuwa ndawuli wone sivalapulika ing'ani sakwe? Na vapulika ndawuli ing'ani sakwe wone asupali umudalisi? 15Na avanu vadalika ndawuli wone sivalasindikwa? Ndawe Uwandike Uwelu wewitigila, “Lwinoga witigila kiki kwa ukusa kwa vala avanyakuleta Ulukani Ulunofu.” 16Neke mbevali sivalwanuchi Ulukani Ulunofu. Pakuva Yesaya atige, “Mutwa yenani yeafuuvitwe ulukani lwetu? 17Sweno, ulufuuwo lwakusa kwa kupulika ulukani, na ulukani ulo lwihuma mu lukani lwa Kilisito.” 18Ino nene ndiwusa: Nachene sivapuliki ulukani ulo? Ena vapulike: ndawe Uwandike Uwelu witigila: “Umubumo ugwa iliswi lyawo gwahele kipulisa ing'i mbeyili; ing'ani sawo sifikite kumudugo gwa ing'i.” 19Ino nene ndiwusa; lwihwana nachene ulwa avanu va Isilaeli sivalukagwi? Musa yumwene ave mulongola ukupitula: “Nene ndivawuyapa muvawonele mbafya, avanu vesive lukolo lukomi, ndivawuyapa muve na lilakali kuvanu avapuva.” 20Kangi Yesaya igelye nu kutigila; “Vala vesivasakiti vambwene; Ndiyelelwe kwa avene vesivawusigi isangu.” 21Neke ulwa Isilaeli itigila: “Pakilo na pamunyi ndavagololye amawoko gangu avanu avayasi na vagaya choga.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\