AVALUMI 13

1Yeyeavesaga munu lumuvaje awogopage avalongola mu wutema; pakuva ululagi lweluvesaga lwihumaga kwa Nguluvi, nawo vanyalulagi vavike na Nguluvi. 2Yeibesa uwulagise wa avatema ibesa lwealaje Nguluvi, nawo vevipiga siso vakwiyambusa vavene vahigwe. 3Pakuva; avatema sivavikabusa avanu avanofu, pesi kwa vala avabi. Sweno, wone wisaka ulemwe ukumogopa umunu munyalulagi? Pigage inofu nave akulumba, 4pakuva uyo mukami va Nguluvi yeipiga kwa uwunofu wenyu. Neke wone mupige imbi apo umunu uyo mumwogopage pakuva nachene ina ludali ulwa ukukuhiga. Umwene mukami va Nguluvi na ayikwisa uluvaje ililakali lya Nguluvi kwa vala veipiga imbi. 5Sweno, luvaje ukwilevesa kuvanyalulagi si ukuta ukwimila ukogopa ililakali lya Nguluvi, pesi kangi ukwimila ulwiyiwuko ulwisaka tugendelage lulo. 6Na mwa lulo nyenye mwamwihomba imbemenenge, pakuva avatema iwo vakumupigila Nguluvi wone vikwisa ifipigo fyawo. 7Mumupigilage yeyeavesaga ulumuvaje, umunu va amahombo apelwagwe amahombo, na uva imbemenenge apelwagwe imbemenenge, na umunu yula yeavaje ululumbo nave apelwagwe ululumbo lwakwe. 8Mulava na mukole kulumunu gwesimuhombe, pesi ulwa muvelage na mukole gwa mwiyendi yinyenye kwa yinyenye. Pakuva yeakumwenda umunyafivawo wakwe yeakwisise indagilo. 9Pakuva indagilo isi, “Ulava mugoni; ulawulaga; uladobokela.” na isingi mbesili, sihanga mu ndagilo iyi yimwi hela, “Mwendage umunyafivawo vako ndawe lwe ukwiyenda yiveve.” 10Yeyeakumwenda umunyafivawo vakwe samupigila fibi nangi. Sweno, ukwimila uwende indagilo mbesili sikwila. 11Ukulutila kwa iso, na yinyenye mukulukagula ulwa tufikite palusika ulwindawuli, lino lwe lusika lwa ukulamuka mutulo, ena, uwupoki wetu lino, wuhegelye sindawe petwavangige ukufuuwa. 12Ikilo yekisisile na ikimunyi ye sambi kifika. Sweno, tutagage kutali mbesili isa ulwisa, tutegulage amahomelo ga ukwihomela mu lung'ali. 13Na imigendele jetu givelage ja ichoga ndawe ulunoje mu kimunyi, tulava vahatufu nambi vagaasi, avaafu na avagoni, vatakifu na vanya gila. 14Mumufwalage Umutwa Yesu Kilisito nda mwenda, mulemwa ukuleka muwudobokesi nambi ukwisa siso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\