AVALUMI 2

1Sweno, munyawiyendi, wone ukuvahiga avangi, siuhwaniti wikanile nambi uvelage winani. Pakuva pe ukuvahiga avangi, ukwikotola yuveve pakuva nayuveve wawipiga sisila sewawihiga. 2Tukulukagula ulwa uwuhige wa Nguluvi kwa vala avavipiga ndahihyo wuhige wugolofu. 3Ino veve, munyawiyendi, yewakuvahiga vala avipiga ing'ani ndawe iso neke nave viva peupiga siso, witigila ukuluka uwuhige wa Nguluvi? 4Apangi ngali wibedala uwuwuya wakwe uwukomi, na uwukangalifu wakwe, na lwikangaliso lwakwe na uwunsindile wakwe sukulukagula ukuta mbesili isi sidonya veve sambi uhongese nu kupela? 5Neke ulwene wi mutalamu ni mbedasi mu numbula yako ukwivikila yuveve ililakali ku kimunyi kila cha uluhigilo lwa uwugolofu cha ililakali lya Nguluvi pesaliva ligubwilwe pawelu. 6Ikimunyi icho Nguluvi saamuhomba yeyeavesaga ukutegana nifipigo fyakwe. 7Vala avakwinatila ukupiga inofu, visaka indolo na ichoga cha Nguluvi na uwutafwa, vapelwa uwumi uwutasila. 8Neke vala avangi vamusatila pakwe, avanyakubihila uwugolofu neke vafwatage uwanangifu, ililakali na imbipi sa Nguluvi sivagwila. 9Sakuva na uluteseko na uwuvafi wesa wuvafika avanu mbevali avipiga uwanangifu. Sawuvafika tandi Avayudaya neke pevase avanu avamyanza. 10Neke Nguluvi saavapela Indolo, ululumbo na uwikalakunoga vala avavipiga inofu; Avayudaya tandi neke pevase avanu avamyanza. 11Pakuva Nguluvi mugaya luhagu. 12Vala avavipiga inzanangifu wesivakusikagula indagilo savayaga. Na vala vevavipiga inzanangifu wevakusikagula indagilo na vawo savayaga ukwimila mundagilo. 13Mulatigila vala vevavipulika indagilo vevagolofu kwa Nguluvi hela pesi vala avakwinatila indagilo vevidikilwa ukuta vagolofu. 14Ngali tutigile avamyanza vagaya indagilo sa Musa; neke pevikwisa sa indagilo viva vilongoswa na imitima jawo, vavene viva kigelo cha indagilo nave sivakusikagula indagilo. 15Imigendele jawo gilagila ikipigo cha indagilo lwe nzandike munumbula sawo. Imitima jawo gikolelela ulwa ulu lwa nachene, pakuva amahosa gawo gahele apamwi gakuvasongela neke apangi gahele gakuvapavila. 16Ino ukuhuma mu Lukani Ulunofu ulu, lwendidalika salulava ndahihyo pakivalilo che Nguluvi pesaihiga ing'ani isa mukinyele sa avanu ukwimila kwa Yesu Kilisito. 17Na yuveve ndawuli? Umwene veve ukwikemela wi Muyudaya; ukwihuvila indagilo na ukwiwona ulwa veve wiva Nguluvi; 18Ukuhuma mundagilo veve ukiyigise pakuhagula ulunofu lweiwenda Nguluvi, 19veve ukwiwona ulwa wimulongosi va avabofu, na ulung'ali kwa vala avali mu lwisa. 20Ukwiwona wimwigisi va avapuva na wimwigisi va vala vesivalakangala. Na mu ndagilo, mwe ukusikagulila inzigiso mbesili sa nachene. 21Lino veve ukwigisa avangi; mbi ndawuli si ukwiyigisa yu veve? Ukuvadalikila avangi valemwe ukuhiisa neke kumbi veve wihiisa. 22Witigila: “Mulava vagoni,” na kono veve wiva muwugoni, ukufivipila ifihwananguluvi kono veve ukwigelanisa ukuhiisa ifili mutembeli ifihwananguluvi. 23Kwa ukwivahila ulwa wina indagilo isa Nguluvi ndawuli siukuluwona ulwa ukwananga indagilo ukumubedala Nguluvi? 24Ndawe Uwandike Uwelu wewitigila, “Avanu avamyanza valilisile ilitawa lya Nguluvi ikivalwa nyenye nye Vayudaya!” 25Ukuwoolwa kwako kukupela kwambula, wone winatile indagilo. Neke wone ukwananga indagilo, apo ikiba ukewikale wesiwimuwoole. 26Wone umunu umumyanza yesimuwoole wone akwise indagilo we sidaga, nachene ahosekesewa nda muwoole. 27Avanu avamyanza vakuhiga veve ve Muyudaya ulwa ukwananga indagilo nambi wuve wapelitwe Uwandike wa indagilo, na uwuwoole, na kumbi avene vakwinatila indagilo nambi sivawoole. 28Kwekutigila siyeyeavesaga iwoneka kwivala ulwa Muyudaya ye Muyudaya vanachene kwa ukuwoolwa umuvili. 29Umuyudaya vanachene ye yula ye Muyudaya munumbula, yula umuwoole munumbula. Ulu lukani lwa Umuhe na silukani lwa Uwandike wa Indagilo. Umunu ndawe uyo akwanukila ululumbo si ukuhuma kwa avanu, pesi ukuhuma kwa Nguluvi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\