AVALUMI 4

1Ngali tutigile ndawuli, ino ulwa Abulahamu, ukukwetu? Akwavite kiki? 2Wone yealavikitwe ukuva mugolofu uwimila uwupifu wakwe, sweno inacho kinu cha ukuvahila, neke si kwa Nguluvi. 3Pakuva Uwandike Uwelu witigila, “Abulahamu amufuuvitwe Nguluvi, nave Nguluvi amwidiche ukuva mugolofu.” 4Umunyakupiga ayipelwa amahombo, amahombo gakwe si kipelwa nda pesi ulwa ulo lumuvaje ukwimila ukupiga kwakwe. 5Neke umunu yesakwimila ifipigo fyakwe yumwene, pesi ulwa ukumufuuwa Nguluvi yeayidegepela avanyanzanangifu, sweno, Nguluvi ayilava hilo ulufuuwo ulwa umunu uyo, na palulo akumwidikila ukuva mugolofu. 6Nave Daudi ilonga de ulwa uluhekelelo lwa umunu yula ye Nguluvi amwidiche ukuva mugolofu wesihosa ulwa ifipigo fyakwe. 7“Vafunyilile vala avanu avadegepele, inzanangifu na Nguluvi, ve inzanangifu sawo sihesiwe. 8Mufunyilile umunu ye inzanangifu sakwe Umutwa sisaiiwuka.” 9Ndawuli uwufunyilile uwu we ilonga Daudi wa vala avawole swe? Nda na kwa avamyanza nawo wawo. Pakuva yetulonzile “Abulahamu amufuuvitwe, nave Nguluvi amwidiche ukuva mugolofu.” 10Ngali Abulahamu idikilwe wesialawoolwa apangi peyeawoolitwe? peesalawoolwa, na siukuta peyeawoolitwe. 11Abulahamu awoolitwe pelulutye ulo, nu kuwoolwa uko kwe kilagilo ikikangasa ulwa Nguluvi amwidiche ukuva mugolofu ukwimila ulufuuwo lwakwe lweenalo wesialawoolwa. Uwimila lulo, Abulahamu akave ye dadawo va vala mbevali, nambi wesivawoole, avakamufuuvitwe Nguluvi nu kuwuyapwa vagolofu. 12Lwindahihyo kangi umwene ye dadawo va vala avawoole; neke ulwene si pakuva vawoole, pesi ulwa nawo vakwinatila ing'asi yiyila ya ulufuuwo ye udadetu Abulahamu yealafwatite pesialawoolwa. 13Nguluvi amuhuvise Abulahamu na imbegalo yakwe ulwa ing'i yila sa yive yawo. Uluhuviso ulo silwavi pakuva Abulahamu aliinatye indagilo, pesi ulwa alafuuvitwe, nu kwidikilwa ukuva mugolofu. 14Pakuva wone keyive vevipelwa uluhuviso lwa Nguluvi ve vala hela vevakwinatila indagilo, sweno, ulufuuwo lugaya cha kupiga, na uluhuviso lwa Nguluvi nalo sike luva kinu nda. 15Indagilo sasileta ililakali, neke wone pagaya indagilo, suhwana ukwananga. 16Na ukwimila lulo, ulukani ulu lwakwimila ulufuuwo, palulo uluhuviso ulo lwihumaga mu wuwuya wa Nguluvi na ukuta uluhuviso ulo lwavisilwe kwa avanu mbevali si kwa vala avakwinatila indagilo pesi na kwa vavala avakwikala mulufuuwo ndawe Abulahamu umwene ye dadetu mbetuli. 17Ndawe Uwandike Uwelu wewitigila, “Nguvisile uve wi dadawo va avanu mbevali na ing'i mbesili.” Na uluhuviso ulo apelitwe Abulahamu pakuva amufuuvitwe Nguluvi yeakuvasilibula avafwe na kwa ululagilo lwakwe ifinu ifipya fyafigawa. 18Nave Abulahamu afuuvitwe nu kwihuvila, mung'ani ise nalamu ukwihuvila, nambi ave dadawo va ing'olo mbesili ndawe Uwandike Uwelu wewilonga, imbegalo yako sayoloka, “Ndawe ing'eng'esi.” 19Ali mugogolo yakwenda afike ku myaka ligana, neke ulufuuwo lwakwe silwakepiti, nambi we alukagulige ulwa umuvili gwakwe gwe ndagufwe, na kangi uvakwe Sala e muguumba. 20Neke Abulahamu sasiniti ulwa lula uluhuviso lwa Nguluvi, apelitwe uludali ukwimila ulufuuwo, nave amulumbite Nguluvi. 21Alalukagwe ulwa Nguluvi ahwana ukukwisa mbesili sealihuvise. 22Nambi Nguluvi amwidiche ukuva mugolofu, 23Pelwilongwa, “Amwidiche.” Silwilongwa ukwimila umwene iyena hela. 24Ulukani ulu lwidonya hwehwe kangi, yetukumufuuwa Nguluvi yeamusilibwe Yesu, Umutwa vetu uluhuma kuvafwe. 25Umwene yemutawule afwe ukwimila inzanangifu na asilibwike sambi hwehwe tuve twivagolofu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\