AVALUMI 5

1Pakuva yetupelitwe uwugolofu ukwimila ulufuuwo, sweno, twina uwikalakunoga na Nguluvi ukwimila Umutwa Yesu Kilisito. 2Ukukola ulufuuwo lwetu, umwene atuletite ipa pa uwuwuya wa Nguluvi pala lino petwipwali. Sweno, tukwivahila uluhuvi lwetwinalo ulwa ukuhanga indolo sa Nguluvi! 3Ena, silulo hela, pesi ulwa twihekelela na mukuguda we tulukukagula ulwa mwiletaga uwusindile, 4na uwusindile nawo yayileta ulwikangaliso na ulwikangaliso nalo lwalwileta uluhuvi. 5Uluhuvi ulo siluhwaniti lutusange hwehwe, pakuva Nguluvi yeakatupelye munumbula setu uwende wakwe ukukola Umuhe Umwelu yeatupelye hwehwe. 6Ulusika lwave lukwilye, Kilisito afwe ukwimila hwehwe twevananzi! 7Silupefu nda umunu yungi afwile umunu umugolofu; apangi umunu ahwanite afwile umunu umunofu. 8Neke Nguluvi atulaje hwehwe lwe atwenda. Pakuva ulusika lwe twe twivanyanzanangifu, Kilisito afwe ukwimila hwehwe. 9Pakuva lino tupelitwe uwugolofu mu danda ya Kilisito, lulipawelu hilo ulwa yeatupokite ukuhuma mulilakali lya Nguluvi! 10Pakuva petwetukaali twivatavangu vakwe, Nguluvi alamwe twilamule nave ukukola ifwa ya umwanakwe. Na pakuva lino yetwilamwe nave, lulipawelu hilo ulwa satupokwa ukukola uwumi wa Kilisito. 11Kangi si lulo hela nda, pesi ulwa twihekelela kangi mwa Nguluvi ukukola Umutwa vetu Yesu Kilisito yeakatulamwe na Nguluvi. 12Ukukola kulumunu yumwi inzanangifu yiinje mung'i, nayo yaletite ifwa. Lino ifwa yatagalye muvanu mbevali, pakuva avanu mbevali vapigite inzanangifu. 13Na indagilo pesisilasa, inzanangifu yeyipwali mung'i, neke inzanangifu siyeyivikwa mulwiwu wone pave pagaya indagilo. 14Neke uluhuma ulusika lwa Adamu mbaka ulusika lwa Musa, ifwa yeyitemile kwa mbevali mbaka, na kwa vavala vesivapigiti inzanangifu kwa ukumupituka Nguluvi ndawe Adamu. Adamu ali kilagilo cha yula yeakusa mumbele. 15Neke ulwene popali apasutine; uwuwuya wa Nguluvi siwindawe inzanangifu ya Adamu. Nambi inzanangifu sa umunu yumwi sambwise ifwa yuse ku vanu mbevali ukwimila uwuwuya wu munu yumwi, kwekutigila Yesu Kilisito Nguluvi akavagimbite mbevali uwuwuya ni fipelwa fyakwe. 16Lino popali apasutine pagati ya ikipelwa cha Nguluvi na inzanangifu isa umunu yula uyumwi. Pakuva pawananzi wa umunu yula uyumwi, Nguluvi ahigite, neke pauwananzi wa avanu wolofu, Nguluvi atawe ikipelwa chakwe cha ukuvadegepela. 17Nachene, ukukola inzanangifu ya umunu yumwi ifwa yavanzile ukutema, ukwimila yu yo, neke ulwene lulipawelu hilo lweapigite umunu uyo Yesu Kilisito lunofu hilo. 18Sweno, ndawe uwananzi wa umunu uyumwi wambwise ukuhigwa kwa avanu mbevali, lwindahihyo kwa ikipigo kimwi ikigolofu kikuvapela uwutemapawo na uwumi. 19Na kwa uwutakwinatila wa umunu yumwi avanu wolofu vave vananzi, lwindahihyo kwa uwinatifu wa umunu yumwi kunosa avanu wolofu vidikilwe na Nguluvi. 20Ululagilo lwasile, swe lukwambusa ukoloka kwa uwananzi, neke pala peinzanangifu yesolwike, uwuwuya nawo wolwike, ukulutila. 21Ndawe lwe inzanangifu yitemaga mukukola ifwa, lwindahihyo uwuwuya witemaga mu wugolofu na ukuleta uwumi wa mbepali ukukola kwa Yesu Kilisito Umutwa vetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\