AVALUMI 8

1Sweno, kugaya kuhigwa kwa vala ve mumikalile jawo vave kinu kimwi na Kilisito. 2Pakuva indagilo isa Umuhe, isiletaga uwumi mu kuhanga na Kilisito Yesu sikang'ombwe ukuhuma mu ndagilo sa inzanangifu na ifwa. 3Nguluvi akakwisise ulukani lula lwe indagilo sisahwaniti ukukwisa uwimila uwuhomefu wa uwunu. Nguluvi amuletite umwanakwe iva ina muvili ugutegine ni mivili jetu hwehwe vanyanzanangifu, sambi ihome na inzanangifu, na kwa umuvili gugo adwesise inzanangifu. 4Nguluvi apigite lulo sambi imbage mu indagilo sa wugolofu sikwilanikile hilo mugati mwetu hwehwe yetwinana, si muludali lwetu lwa uwunu, pesi kwa uludali lwa Umuhe. 5Pakuva vala vevakwikala muwudobokesi wa imivili, iwo vatemitwe na amahosa ga umuvili. Neke vala vevakwikala mumigendele ja Umuhe Umwelu, vavitemelwa na amahosa ga Umuhe. 6Amahosa ga umuvili giletaga ifwa, neke amahosa ga Umuhe giletaga uwumi na uwikalakunoga. 7Pakuva yula yeatemilwe na amahosa ga umuvili uyo mutavangu va Nguluvi, siakwinatilagi indagilo sa Nguluvi na sahwana nambi ukusinatila. 8Avanu avaviwenda isa umuvili sivahwana nambi ukumunogela Nguluvi. 9Neke nyenye simukwikala mu sa umuvili, pesi ulwa mumigendele ja Umuhe, wone Umuhe va Nguluvi akwikala mugati mwenyu. Yeyeavesaga mugaya Umuhe va Kilisito, uyu si munu vakwe Kilisito. 10Neke wone Kilisito ali mugati mwenyu, nambi imivili jenyu gifwe uwimila inzanangifu, Umuhe va Nguluvi ye wumi wenyu pakuva muwuyipwe ukuva vagolofu. 11Wone Umuhe va Nguluvi, yeamusilibwe Kilisito ukuhuma kuvafwe akwikala mugati mwenyu, sweno uyo yeamusilibwe Kilisito ukuhuma kuvafwe agipela uwumi imivili jenyu iginya kufwa, nangi apiga lulo ukukola Umuhe vakwe yeakwikalaga mugati mwanyenye. 12Sweno, vanyalukolo vangu, twinanzenga ngomi, si ya ukwikala ndawe imivili jetu we gidaga hwehwe tupige. 13Pakuva wone mwikale ndawe imivili we gidaga, mufwa. Neke wone mwikale mu Muhe muwulaga ifipigo ifya inzanangifu, ipo muva na uwumi. 14Vala mbevali avavisogoswa na Umuhe va Nguluvi ve vana va Nguluvi. 15Pakuva Umuhe ye mwamwanuche si Muhe yeivikaga avanu mu wunyawingi na mu muhwehwe, silwindahihyo pesi ukuta mwamwanuche Umuhe umunyakuvawuyapa muve vana va Nguluvi, na uwimila uludali kwa yuyo Umuhe hwehwe tuhwana ukumutambula Nguluvi “Dada!” 16Nave Umuhe yumwene ihanga ni numbula setu ukutolelela ulwa hwehwe twivana va Nguluvi. 17Sweno, pakuva hwehwe twivana va Nguluvi, satwanukila uwufunyilile mbewuli wa Nguluvi weavaviche avanu vakwe, na satuhanga ililila ilyo, pamwinga na Kilisito pakuva wone tuhange ineseko sakwe Kilisito, satuhanga kangi mundolo sakwe. 18Nambi nguluwona uluteseko ulu lwalino ukuva si kinu na ludodo, wone tuteganise na yila indolo yesayiwoneka pa hwehwe. 19Na ifigawa mbefili fisindila kwa kuguluma Nguluvi avavike pawelu avanakwe. 20Pakuva ifigawa nafyo fyavisilwe mu wuhomefu uwukomi, neke sifiyendyi fifyene, pesi ulwa fyavikitwe umo ukwimila uwende wakwe Nguluvi. Nambi ndahihyo pepololi uluhuvi, 21pakuva ifyo ifigawa safipokwa uluhuma mu wunyawingi wa uwanangifu, vihange uwutemapawo uwunyandolo wa avana va Nguluvi. 22Pakuva tukulukagula mbaka lino ifigawa mbefili fivemba kwa uwuvafi ndawe yeakwivikula sambi egale. 23Kangi si fifyo hela ifigawa fiyena, pesi na hwehwe yetwinave yuyo Umuhe, uyo ye kipelwa cha uwulongolo mu fipelwa fya Nguluvi, nayuhwehwe twivembela munumbula, twisindila nu kulavisa ukuwuyapwa kwa avana va Nguluvi, naso inumbula setu sikombolwe. 24Na ukwimila uluhuvi lulo hwehwe yetukombolilwe, neke ulwene uluhuvi si kwekutigila tukukiwona kila chetwihuvye. Mbi yenani lino yeakwihuvila kila cheakukiwona lino? 25Wone twihuvile kila chesitulakiwona, sweno tukukisindila kwa lwikangaliso. 26Lwindahihyo, nave Umuhe akututanga mu wuhomefu wetu. Pakuva situluseli ulutuvaje ukwifunya, neke Umuhe yumwene akutusukila kwa Nguluvi kwa wuhuguvafu we umunu sahwana ukolelela. 27Nave Nguluvi yeailava mugati munumbula sa avanu, akugakagula amahosa ga uyo Umuhe wegiwali; pakuva Umuhe akuvasukila avanu va Nguluvi uwimila mweayiwendela. 28Tukulukagula ulwa, mwa mbefili, Nguluvi aipiga kipigo na ukukwisa pamwinga na mbevali avamwenda, kwe kutigila vala ve avakemelye, ndawe lweeadonyite. 29Pakuva vala vevevahagule na Nguluvi ukuhuma pidaha, vawo veavahagwe, sambi vihwane na umwanakwe, sambi umwanakwe ave mulongosi mu vanyalukolo awolofu. 30Sweno Nguluvi avakemelye vala veavahagwe na iwo veavakemelye avawuyipe kangi vidikilwe palumwene; na iwo veavawuyipe vidikilwe palumwene, avahanzise kangi mundolo sakwe. 31Uluhuma kwa ifi mbefili, tutigile ndawuli kangi? Wone Nguluvi ali lubali lwetu, nani yeahwana ukutubesa?. 32Nguluvi samutanii; nambi umwanakwe yali iyena, pesi ukuta amutawe ukwimila hwehwe mbetuli. Wone apigite ulo, mbi satupela kangi uwunofu mbewuli? 33Nani yeavasongela avahagule va Nguluvi? Nguluvi yumwene akuvahesekesa uwanangifu. 34Mbi ye nani yeatuhiga? Asukuli! Pakuva Kilisito yeafwe, kangi asilibwike ukuhuma kuvafwe nayeali ulubali lwa kundyo kwa Nguluvi. Umwene akutusukila. 35Ye nani ino yeatugava hwehwe uluhuma muwende wa Kilisito? Ngali uwubane nave uwutalamu, nave uluteseko nave inzala nave uwumikaa nambi ukufuulika, nave inalamu na ukuwulagwa? 36Ndawe Uwandike Uwelu witigila: “Uwimila veve, twilaving'ana ni fwa ikimunyi mbekili; tupigilwa wita ing'olo iyidumulwa.” 37Neke, mwa mbesili iso, twiva tusuumite pakomi kwa uwutanzi wumwene yeatwenda. 38Ngulukagula hilo ulwa kisukuli chekihwana ukutugava hwehwe uluhuma muwende wakwe: nave ifwa nave wumi; nave vanyivaha nave uludali lwa kuchanya; nambi isiwoneka lino, nave sesasiwoneka pambele, nave uwutema, 39nave ing'i iya kuchanya, nave iya pasi hilo. Kugaya kinu ikigave chekihwana ukutugava na uwende wa Nguluvi ukukola mwa Kilisito Yesu Umutwa vetu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\