TITO 2

1Neke veve lukuvaje udalikage inzigiso ingolofu. 2Uvalongelage avavaha ukuta luvavaje vavelage vasikimafu, vavelage vatuunafu na valele; avakwilaniche mulufuuwo lwawo, uwende na uwukangalisi. 3Lwindahihyo uvalongelage na avavina avang'inetu vavelage na imigendele minyachoga kwa Nguluvi, valava vasongela, apangi vanyawingi va uwugaasi. Luvavaje vigisage ing'ani inofu, 4Sambi vavasovelese vamwayuva avadodo vave vanyawende kwa avagosi vawo na avanawo, 5vavelage vatuunafu, na avesiwe, valolelage wunofu isa mukaye sawo, vadeke na vanyachoga kwa avavawo, sambi ulukani lwa Nguluvi lulemwe ukubedalwa. 6Lwindahihyo, uvasukanisage na avilambo nawo vavelage vasikimafu. 7Mwa mbesili veve uvelage wi munu yevakukwiga mumigendele iminofu, uvelage wi musikimafu na munyakitulo peukwigisa. 8Ing'ani sako silava na uwubangabanga wewuvesaga; sambi avatavangu vako vapuve pesi valuweni ulukani ulubi lwevalonga ukwimila hwehwe. 9Avanyawingi luvavaje vavelage na ichoga kwa avavina vawo na ukuvanogela mwa mbesili. Valibesa nawo, 10nambi ukuva na kiwokowoko. Ulungi na lulo luvavaje ukwilagila ukuta avene vanu vanofu na avihuvilwa mbepali, sambi kwa ifipigo fyawo mbefili. Vasipele ululumbo ulunofu inzigiso kwa Nguluvi, Umupoki vetu. 11Pakuva uwuwuya wa Nguluvi wukave pawelu ukwimila uwupoki wa avanu mbevali. 12Uwuwuya uwo wukutwigisa ukuta tuwulekage uwanangifu mbewuli na uwudobokesi wa isa mung'i, tuvelage na uwusikimafu, tuvelage na imigendele imigolofu na ija uwelu umu mung'i iyalino, 13kono wetwisindila ikimunyi kila cha uwunofu chetukwihuvila, ulusika pe indolo sa Nguluvi umuvina na umupoki vetu Yesu Kilisito pesasiwoneka. 14Umwene itawe yumwene ukwimila hwehwe sambi atukombole mu wanangifu mbewuli na ukutwesa tuve twivanu vakwe yumwene, avanu vevidobokela isa uwunofu. 15Ino, veve wigisage ing'ani iso na pigilage kolage ululagi lwako mbeluli ukuvasukanisa na ukuvakenyela vala avakukupulikisa. Na ulolelage munu alakubedala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\