1 Korinti 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə Hyalatəmwə kata tazhe ndza ka mdi kə mnə Yesu Kristi, lə səkə va dagwama-ramyi Sastanisu; 2Dzəgə tə́ ikiliziya ra Hyalatəmwə pəlyə Korinti—paɗə yə mbəlyi kə Hyalatəmwə kətə ka nganjə səkə kə daɓətəgwa-rayə lə Yesu Kristi, ka kutə lə paɗə mbəlyi kə zəli Tlamda-myi Yesu Kristi ka Tlamda-hya tə wamara nkwa: 3Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 4Wamara vi "usa Hyalatəmwə rá tazhe yə, təmburi barəka kə njə nggə yə səkə kə Yesu Kristi. 5Səkə kə barəka ra Kristi tsa nda sənata hunkwa ra Hyalatəmwə yə, a gə vəcə-njə; wuri yə kə tlayi barəka dabwaa mə zaka wsha paɗə səkə kə njə́. 6Má səkwa tə tsá kə yə tsəyi vəcə Kristi kwa mni-yə gərigəri, 7vá ndyarə yə va tlantə barəka səkə va Mambəli Hyalatəmwə mə wamara wsi, mə ghə-yə ghə səkə Tlamda-myi Yesu Kristi wə. 8Má Yesu mwa, njə dzəgə yatə yə lə dənama-ranjə rapə tə vi ndza wdunya dzəgə zantəgwa, tazhe ba yə ndza ka mbəlyi tsapə má ayibə və tə vəci dzəgə njə səkə tsa. 9Hyalatəmwə nə, mdi jiri njə, mdi kə cə aləkawalə mə ghi; njə́ lə ghi-njə tsá kə kata yə mwa, tazhe ba yə dzəmə zəli Zəgwi-ranjə Yesu Kristi Tlamda-myi. 10Yira gədyi yə, nggwasama, lə barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi: daɓətəwagwa, paɗə-yə, ba vəcə-yə lə zəzi-yə ndza ka kutə. Washə yə nggərə ghəpi, a ntəntəkalyəgwa fashə wə. 11Təmburi wuntyi nggwasama kə ndza hankyə ya Kuluwi səkə gətə rá nee, nggərə ghəpi tlagwa kwalyə yə— 12tsá ndza njə nee, "Bulus tsá zəli yə́," əkwə wuntyi mbəlyi mə yə; má kwə wuntyi ná, "Afalas tsá zəli yə́"; kwə wuntyi ná, "Bitrus tsá zəli yə́"; kwə wuntyi dəwa ná, "Kristi tsá zəli yə́." 13Karə nə, kə ntəntəkalyəgwa Kristi ná? A Bulus tsá kə pətləshəgwa tə wci dladlakə tazhe mbə yə ná? Lə tli Bulus mələtə yə batizəma mbəlyi, a yə ndza ka mbəlyi kə zəli njə́ ná? 14Wuri rá kə "usa Hyalatəmwə, təmburi vá mələtə yə batizəma rá wə—se waləka tə́ Kirisbus ba Gayas mələrətə rá kalə— 15vashə wuntə mdi gə fashə nee, mə tli-ra mələtə yə gwa batizəma, a yə ndza ka mbəlyi kə zəli rá, kwə wə. 16(Ndana má ha"i dəwa, kə mələrətə batizəma rá tə́ mbəlyi hankyə ya Istifanas; má təkə ghi-ra, wuntə mdi shə və́ rá mələrətə batizəma wə.) 17Vá mnəkə rá Kristi tazhe mələrəshə batizəma tə́ mbəlyi wə; a tazhe gə habarə-njə mnəkə rá njə. Má gə-ra gə habarə ndərə tsa mwa, lə cikərə vəcə tá mnyə gə rá wə; təmburi má ba rá gə habarə ndərə tsa lə cikərə vəcə tá mnyə, dənama ra mtə Kristi tə wci dladlakə dzəgə fəyəgwa ka wsi fashə. 18Vəcə mtə Kristi tə wci dladlakə tsa, wuri kə njigwe ka vəcə fashə má tli tə tə́ mbəlyi kə za-za ndangə mə́; a má tə́ myi mbəlyi ndza tlayi mbə ná, njə́ tsá kə ncətə dənama ra Hyalatəmwə. 19Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Yira dzəgə dlənata sənata wsha ra mbəlyi kə ntsəntsəkulə; yira dzəgə zantə ntsəkulə ká sənata wsha," əkwə. 20Má ndərə tsətsə njə mənə nə, kaá mbəlyi kə ntsəntsəkulə tsə́ ri? A kaá mala-mala kə sənata wsha kwa dləparamə ri? Kəma ká nggərə ghəpi lə cikərə vəcə tá mnyə mwa dəwa ri? Vá sənata yə nee, wuri Hyalatəmwə kə fəyə ntsəkulə mbəlyi ka nga wdunya ka wsi rə bata fashə huri? 21Mbəlyi ka nga wdunya nə, ndyarə hyá va sənata Hyalatəmwə lə ngahya ntsəkulə tsa. A má mbəlyi kə mbərəsa lə habarə ndərə ndza yə́ gəa (tsá ka vəcə fashə má tli tə tə́ mbəlyi ka nga wdunya) ná, hyá mbəlyi ndza Hyalatəmwə mbə́tə hyá—tsətsə ntsəkulə Hyalatəmwə! 22Ká Yahuda kwa ngahya, wsi kwatsəka tsá "i hyá nata nda səkə hyá mbərəsa; má ká Helena, ntsəkulə sənata wsha tsá və hyá. 23A má yə́, gə vəcə Kristi, mdi kə mtə tə wci dladlakə, wsi mələ yə́ kalə. Ká Yahuda nə, kə "i hyá fá vəcəa wə; má ká Helena mwa, ka vəcə fashə má tli tə fəyə hyá. 24A má tə́ mbəlyi kə Hyalatəmwə kata hyá, ká Yahuda lə ká Helena, má vəcə Kristi tsa ná, tsá kə ncə dənama ra Hyalatəmwə ba ntsəkulə-njə! 25Təmburi má wsi rə bata ra Hyalatəmwə, wuri kə mdashə ntsəkulə sənata wsha ra mbəlyi kashasha ndangə; má ndilyə Hyalatəmwə mwa, wuri kə mdashə dənama ra mbəlyi kashasha ndangə. 26Nggwasama, á yə zəzitə ndza-rayə, yə mbəlyi kə Hyalatəmwə kətə ka nganjə: vá kətə mbəlyi kə mbəlyi ka nga wdunya fəyə ka mbəlyi kə ntsəntsəkulə kə sənata wsha Hyalatəmwə kúkulə wə; vá kətə mbəlyi kukulə lə ká galipə njə kúkulə dəwa wə. 27Má mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə ka nganjə, hyá mbəlyi kə mbəlyi ka nga wdunya fəyə ka bata fashə—tazhe ba njə fəmə mbəlyi kə ntsəntsəkulə mə həwə. Mbəlyi kə mbəlyi ka nga wdunya fəyə ka mbəlyi ndilyə mwa, ba njə tsəkavə hyá—tazhe fəmə mbəlyi lə dənama mə həwə. 28Má mbəlyi kə mbəlyi ka nga wdunya wshəntə ka mbəlyi má wsi tə, a ba fəyə firrə, hyá mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə—tazhe ba njə fəyə paɗə mbəlyi kukulə kwa wdunya ka mbəlyi má wsi və. 29Təmburi tsətsə, mdi shə ba tsəramə ɓwatə ghi-njə kwa kəma ra Hyalatəmwə wə; 30təmburi Hyalatəmwə, njə́ tsá kə nggə myi mkyə, səkə kə Yesu Kristi. Kristi mwa, tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka ntsəkulə sənata wsha-ramyi; səkə kə Kristi mwa nda kə́lə myi Hyalatəmwə, a fəyə ka nganjə mbəlyi, ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə—təmburi njə́ tsá kə mbərəshə myi shilyə mə mava, a myi ndza ka kambi. 31Təmburi tsətsə, á yə zəzitə wsi kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wamara mdi kə "i ɓwa ghi, kasha njə ɓwa ghi lə Tlamda!" əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\