1 Korinti 10

1Wuri rá kə "i ba rá zəzitə yə wsi kə mələtəgwa tə́ shi hyi-myi zamə, nggwasama. Paɗə-hya ná, ba Hyalatəmwə mbushə hyá lə kulyaɓa, a kələkə hyá səmə kwa Masar jilyə tə ka kwa tsadi. 2Kulyaɓa ndza hyá mətərə shə mwa, ba yemyi tsadi kə hyá jilyə tə tsa, wuri kə ndza kala batizəma tə́ hyá ka mbəlyi kə zəli Musa mənə. 3Paɗə-hya mwa, wuri hyá kə ɗahwi wsi kə zəmə mambəli, 4a ba sahwi yemyi mambəli səkə va Hyalatəmwə; təmburi wuri hyá kə savə yemyi shilyə mə pəlyə́ Hyalatəmwə məsəbə-hya tsa. (Kristi lə ghi-njə pəlyə́a mwa.) 5A má mwa, mandara Hyalatəmwə nggərəkə barəka dabwaa tə́ hyá, vá bwə ghi-njə tá wsi mələ wuntyi mbəlyi mə hyá kúkulə wə; a ba njə mpəntə hyá dzəgwa hyə mə gamba. 6Má wsha kə mələtəgwa ngyi paɗə mwa, wuri kə ndza ka wsi kə tətəkə tə́ myi nee, washə myi cimyi wsha ntintimye kala tsá və́ hyá mələ shə wə. 7Washə myi ɗa məlyə kala tsá və́ wuntyi mbəlyi mə hyá ɗa shə wə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Ba mbəlyi njigwe məndzə tazhe mpurə wsha kə zəmə lə sa badlə; a ba hyá tlagwa wtsə, a fali məlyə kə hyá patə tsa," əkwə. 8Washə myi mələ wsha sasəwe mwa, kala tsá və́ wuntyi mbəlyi mə hyá mələtə shə wə—təmburi mbəlyi dəbuwi bakəmtsi-makənəghitə, tsá kə mpəntəgwa tə vəci kutə va wsha sasəwe tsa. 9Washə myi dzarə Tlamda mwa dəwa, kala tsá və́ wuntyi mə hyá mələtə shə wə—a ba shishi səkə həhalətə mbəlyie hyi, ba hyá mətye kə́rəpi. 10Washə myi ngungunyi kala wuntyi mbəlyi mə hyá vá ngungunyi shə wə—təmburi wuri mtə kə səkə, ba mpəntə hyá həlangə va ngungunyi tsa. 11Má paɗə wsha kə mələtəgwa tə́ hyá ngyi ná, ka wsi kə "yə́ myi ndzaranjəa, tazhe ba myi tətəkə wsi shilyə mə; ba mbəlyi ɗafətə hyá mwa ka wsi kə ntsəkulətə myi. Təmburi mə vi ndza wdunya dzəgə səkə kəri myi ndzaranjəa. 12Má wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi lə dənama mə zəli ná, mələ məhələ mdi shə vashə njə dla fashə. 13Má ba wsi kə dzarə nkwa səkə tawa yə, ba yə sənata nee, wuntyi mbəlyi kúkulə shə, tsá kə wsi shə ala tawa hyá dəwa; yə kutəra-rayə tsá kə sa bwanyə və kalə wə. Ndaka fətə ghi yə tə tlayi vwi va Hyalatəmwə mwa; ka ɗa yə njə tə́ a wsi kə dzarə nkwa dzawə kə mdashə dənama-rayə fa yə wə. Má venkwa kə wsi kə dzarə nkwa tawa yə, Hyalatəmwə nggə yə dənama kə səsəwihwi, a ba vətə yə hunkwa kə hwə shilyə mə. 14Təmburi tsətsə mənə ki, nggwasama, hwə wa tá ɗa məlyə. 15Yə nə, mbəlyi kə ntsəntsəkulə yə; zəzi wa vəcə kə rá gətə tsa lə ghi-yə. 16Má vi ndza myi sa mimyi Tlamda, a "usa Hyalatəmwə ná, vá daɓətə myi njə lə mimyi Kristi huri? Má ɗafa ndza myi wtləwtləlyə a zəməa mwa ná, vá daɓətə myi njə lə gwa ra Kristi dəwa huri? 17Mandara myi ndza kúkulə, waləka səmi ɗafa kutə tsá zəmə myi, təmburi ka gwa kutə daɓətəgwa myi ka gwa ra Kristi. 18Nata wa ndza ra ká Isra"ila tsə́: má mbəlyi ndza zəmə sarəka kwa mpya Hyalatəmwə, wuri hyá kə daɓətəgwa lə Hyalatəmwə səkə kə zəmə-hya zəmə sarəka tsa. 19Má vəcə kə rá gətə tsa, vá ncətə nee, kə hyi-hyi ba mbəlyi mələ wsi tə́ məlyə ka wsi ndangə lə mkyə wə. 20Təmburi má wsi ndza mbəlyi ɗa məlyə lə tsa ki, tə́ shatari mələ hyá fashə; tə́ Hyalatəmwə mələ hyá wə. Vá "i rá mwa ba yə daɓətəgwa lə shatari wə. 21Kandə yə sahwi mimyi Tlamda, a səfə yə tə sa wsi ka nga shatari wə; kandə yə ɗahwi ɗafa ka nga Tlamda mwa, a səfə yə tə zəmə tsá ka nga shatari wə. 22Náa, yə "i fəfəlyi Tlamda tazhe ɗantə mni-njə fashə ná? Má tá təkə ghi-yə ná, myi mda njə́ lə dənama ná? 23"Wamara wsi kə mdi "i mələ, ndaka mələ mdi," əkwə mbəlyi fashə; a má mwa ki, paɗə wsha, ka wsi tsapə wə. Pakatə, "Wamara wsi kə mdi "i mələ, ndaka mələ mdi"; ndana má mwa ki, paɗə wsha, ka tsá kə vwi nkwa wə. 24Washə mdi mələ wsi tazhe nganjə ghi kalə wə; kuji-ma mələ wsi mdi tazhe vwi wuntyi mbəlyi. 25Ndaka zəmə wamara tsəli tlyi kə pahwigwa tə shikwi myi, kəlama yiwi nkwa kə njə hənəshəgwa tə—bikyi mə wə; 26təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wdunya lə wsha kwa njə́ paɗə, nga Tlamda," əkwə. 27Má ba mdi má zəli kata na tazhe zəmə wsi kə zəmə hankyə ya-njə, a ba na ɗatə yə tá dzəgə ná, zəmə wamara wsi kə njə nggə na ka zəmə, kəlama yiwi tsəli wsi kə zəmə shə lə nkwa kə njə səkə tə. 28A má ba wuntə mdi gə sha na nee, "Wsi və́ mbəlyi mələ məlyə lə tsa dye!" əkwə ná, washə na zəmə təmburi zəzi kwa mni mdi tsa wə; 29mandara na "i zəmə, washə na zəmə, vashə na fəmə mdi tsa mə mələ bikyi fashə wə. Wuntə mdi dzəgə gə nee, "Təmburi waá fashə nda nkatə rá mbəlyi kə mələ wsi kə mni-ra "i, va ndza-ranjə ka wsi mahəlagi tə́ wuntə mdi ri? 30Má ba rá "usa Hyalatəmwə mbweghe wsi kə zəmə-ra tsa nda ɗahwi rá ná, təmburi waá nda nggənggələ rá mbəlyi tə ri?" əkwə. 31Má wamara wsi mələ yə, lə zaka wsha zəmə yə lə sa nə, mələ wa wsi kə mbəlyi dzəgə fali Hyalatəmwə tə. 32Washə yə mələ wsi kə dzəgə ɗantə məhələ ká Yahuda lə nga ká Helena fashə wə; washə yə mələ wsi kə dzəgə ɗantə mni nggwasama-rayə kə zəli dəwa wə. 33Má yira ki, wamara wsi mələ rá, tazhe ndza kulingə lə wamara mdi mələ rá. Ka mələ wsi rá waləka tazhe ghi-ra wə; má wsi kə dzəgə vwi mbəlyi, njə́ tsá mələ rá—tazhe ba rá kələkə mbəlyi kúkulə səkə tá Tlamda, a hyá tlayi mbə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\