1 Korinti 11

1Zəli wa wsi mələ rá, kala tsá ndza rá zəli wsi və́ Kristi mələtə. 2Tə humə yə rá təmburi tsá ndza yə zəzi vəcə-ra mə zaka mbwara wsha wamara vi; mwa, tə zəli wsha və́ rá tətəkəvə yə yə talala. 3Wuri rá kə "i mwa ba yə sənata nee, Kristi, Tlamda wamara za njə; má tlamda malə mwa ná, za-njə; Tlamda Kristi mwa, Hyalatəmwə lə ghi-njə. 4Má ba za mələ adəwa, á tára gə vəcə Hyalatəmwə kəlama kələntə dara kwa ghi-njə, lə wsi kə pərə ghi, wuri mdi shə kə wshəntə Mdi kulə ka Tlamda-njə. 5Má ba malə mələ adəwa, á tára gə vəcə Hyalatəmwə kəlama wsi kə mpwə ghi kwa ghi-njə, a fəraɗaɗanggi ghi-njə ná, wuri malə shə kə wshəntə mdi kulə ka tlamda-njə dəwa—njə́ za-njə. Malə kə mələ wsi həwə kala tsa shə, tsá kutə njə lə malə kə ntsəntə ghi-njə fattə. 6Má və́ malə mputə ghi-njə lə wsi kə mpwə ghi wə, wuri njə kə ndza kala malə kə ntsəntə ghi-njə dəraɗyaɗyawwə! Má vá "i ndza njə kala tsa shə wə, mputə ghi-njə njə lə wsi kə mpwə ghi. 7Má za kwa nganjə, kə hyi-hyi njə ndza lə dara kwa ghi-njə vi ndza njə mələ adəwa lə gə vəcə Hyalatəmwə wə; təmburi za tsá kə ncə kulə Hyalatəmwə, kala tsá ndza malə ncə kulə za-njə. 8(Təmburi má za ki, vá patə njə́ Hyalatəmwə shilyə mə gwa ra malə wə; a má malə, shilyə mə gwa ra za patəgwa njə. 9Vá patəgwa za tazhe malə mwa wə; malə tsá kə patəgwa kətərəmbwi tazhe za.) 10Təmburi tsətsə, wuri kə hitəgwa ba malə mputə ghi-njə lə wsi kə mpwə ghi tazhe ncətə nee, wuri njə kə fəyə za-njə ka tlamda-njə—səkwa tə nənə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə. 11(Mandara tsətsə njə, má mə ndza-ramyi kwa hunkwa ra Tlamda, malə ndza tá za-njə; za mwa, lə malə ndza njə; kandə hyá njigwe kəlama wuntə mdi-hya shə wə. 12Kala tsá ndza njə mwa nee, shilyə mə gwa ra za patəgwa malə, səkwa kwa hwi malə yekigwa za. Paɗə zaka wsha mwa, səkə va Hyalatəmwə hyá.) 13Karə nə, tsəma kwə yə lə ghi-yə mbweghe wsie ri? Kə hyi-hyi ndangə mə́ ba malə mələ adəwa tə́ Hyalatəmwə, lə ghi-njə tə ka fəraɗaɗanggi kəlama njə mputə ná? 14Má ba za ndza lə shintyi ghi dawhyee kala malə nə, wsi həwə huri? 15A má malə ndza shintyi ghi-njə dawhiwhyee mwa, wsi kə ɓwa ghi tə́ malə shə huri? Tazhe mbushə ghi-njə nggərəkə shintyi ghi Hyalatəmwə tə́ malə mənə. 16Má ba wuntə mdi "i nggərə ghəpi vəcə-ra tsa, wsi gə rá sha njə́ nə, njə́a hunkwa zəli yə́ a tətəkərəshə tə́ mbəlyi bakəma; njə́ tsá zəli paɗə ikiliziya mə adəwa-rahya mwa dəwa. 17Má mə ngyingyi wsha ngyi ki, vá humata yə rá wə. Təmburi má tsənigwa-rayə ná, wsi tsapə mə́ wə; wsi ntimye tsá mələ yə. 18Má vi ndza yə tsənigwa ra ká zəli, ba yə ntəntəkalyəgwa kəbwata-kəbwata, a nggərə ghəpi, kwə; vəcə kə mbəlyi gətə rá tsa mwa, wuri rá kə mbərəsa lə. 19(Nggərə ghəpi ndza yə mələ tsa, a ntəkalyəgwa nə, tazhe ba mbəlyi kə tlətə tə jiri mə yə shilyə tə ka, a mbəlyi sənata hyá.) 20Má vi ndza yə tsənigwa tazhe sa mimyi Tlamda nə, wshəntə mimyi Tlamda tsá mələ yə! 21Təmburi wamara mdi ná, acə njə mə mpurə wsha kəlama ghə kwavati-njə; má wuntyi mbəlyi mwa, ndafə hyá tə tlayi wsi, a lə má hyá; má wuntyi ná, ba hyá sa badlə, a buhə və fashə. 22Wsi kə ghiri wsie dye! Kuji-ma tsá kə yə mpurə wsha, a sa wsha hankyə ya-yə huri? Náa, yə "i ba yə wshəntə Ikiliziya ra Hyalatəmwə, lə mwa ba yə fəmə ká tiki mə həwə ná? Dandərəa wsi mələ tsa yə ná? Ndərə mə wə! Mandara batlyə ka humə yə rá və wə. 23Səkə va Tlamda tlayi wsi kə rá tətəkəvə yə tsa rá nee: tə vərə kə Yahuda pahwi njə́, ba Tlamda-myi Yesu kətə ɗafa, 24a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafa tsa, a gə nee, "Njə́a nə, tlyi gwa-tara, tsá kə nggə yə gwa; ndawali wa ba yə ɗahwi. Mələ wa tsətsə wamara vi tazhe zəzi rá," əkwə. 25Tsətsə mwa dəwa, vi kə hyá kərintə zəmə ɗafa ná, ba njə kətə kwatləkwi lə yemyi anapə kwa, ba nggərəkə tə́ hyá nee, "Yemyi anapəa nə, tsá kə ncətə aləkawalə məlifyi kə Hyalatəmwə mputə lə mimyi-ra; má wamara vi ndza yə sa yemyi anapəa mwa, mələ wa kala tsa tazhe zəzi rá," əkwə. 26Təmburi má wamara vi ndza yə sa mimyi Tlamda, ncə mtə Tlamda wsi mələ yə; mələ wa kala tsa rapə tə vi dzəgə njə səkə. 27Təmburi tsətsə, má ba mdi savə mimyi Tlamda kwa hunkwa má hitəgwa lə hwi ɓwagə ná, wuri mdi shə kə mələtə bikyi, a wshəntə gwa ra Tlamda lə mimyi-njə. 28Wamara mdi, ba njə nata ndza-ranjə nda səkə njə zəmə ɗafa tsa lə sa yemyi anapə tsa; 29təmburi má ba mdi ɗahwi ɗafa tsa, a savə yemyi anapə tsa kəlama zəzi mbweghe gwa ra Kristi ná, wuri mdi shə kə saravə kita rə bwanyə tə́ ghi-njə. 30Njə́a wsi kə mələtə mwa, nda ndza mbəlyi má kulingə mə yə kúkulə, lə mbəlyi má dənama tə́; wuntyi mbəlyi mə yə mwa dəwa ná, wuri hyá kə mtə va wsie. 31Má ndərə kə nata ndza-ramyi myi dandərəa lə mni kutə nda səkə myi sa mimyi Tlamda ná, ka mələ myi gwa kita kə dzəmə bwanyə kala tsa wə. 32Má kita ndza Hyalatəmwə mələ myi, a "yə́ myi lə tsa ná, tazhe ba myi mbə́lə va wsi ntimye, a ndza ka mbəlyi tsapə, vashə myi dzəmə kita kə dzəmə ghwi ka kutə lə mbəlyi ka nga wdunya. 33Təmburi tsətsə, nggwasama, má vi ndza yə tsənigwa tazhe sa mimyi Tlamda ki, ghətə wa kwavati-yə. 34Má ndərə má ndza tə zhə wuntə mdi mə yə ki, ɗahwi wsi kə zəmə njə hankyə ya-njə hataba nda səkə njə, vashə njə fəmə yə mə bwanyə kita ra Tlamda fashə, a na yə tə tsənigwa tsa. Má wuntyi vəcə kə ncini mənə ki, se yira jilyə tá yə nda səkə rá kəri ngyíe hyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\