1 Korinti 12

1Ndzaranjəa mwa, nggwasama, wuri rá kə "i gə yə vəcə mbweghe wsha dadamə kə Mambəli Hyalatəmwə nggə myi; wuri rá kə "i ba yə sənata wsha ngyi dandərəa. 2Mə vi ndza yə ka mbəlyi má zəli zamə, wuri yə kə nggutətəgwa, a zəli məlyə, wsha má mkyə və fashə. 3A má ndzaranjəa, ba yə sənata nee, mdi shə lə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-njə, a ba mdi shə gə wsi ntimye tə́ Yesu wə; mdi shə mwa ba fəyə Yesu ka Tlamda, a na Mambəli Hyalatəmwə má dzəgwa mni-njə wə. 4Tlə́nə dadamə tsá shə, tsá kə Mambəli Hyalatəmwə ntəntəkaralyə tə́ mbəlyi; a má Mambəli tsa mwa, kutə njə. 5Hunkwa kə mələ tlə́nə tə́ Tlamda tsá shə dadamə; a kutə Tlamda kə tlə́nə tsa mələgwa tə́ njə́ mwa. 6Hunkwa dadamə tsá mələ tlə́nə Hyalatəmwə lə myi tə; Hyalatəmwə lə ghi-njə mwa, tsá kə nggərəkə dənama tə́ wamara mdi tazhe mələ tlə́nə-njə. 7Wuri Mambəli Hyalatəmwə kə nggərəkə wsi dadamə tə́ wamara mdi tazhe vwi ká zəli paɗə. 8Má wuntə mdi, vəcə rə ntsəkulə tsá kə Mambəli nggərəkə, tazhe tləkəshə mbəlyi kə zəli; wuntə mdi, ntsəkulə sənata vəcə kə tətəkə wsha tə́ mbəlyi, nganjə. 9Má wuntə mdi, mbərəsa tsá va njə́ dabwaa; wuntə mdi ná, dənama kə mbə́tə nkwa va shiligi, tsá va njə́. 10Wuntə mdi mwa, dənama kə mələ wsha kwatsəka, nganjə; wuntə mdi ná, dənama kə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, tsá va njə́. Má wuntə mdi ná, ntsəkulə kə tsamətə vəcə kə səkə va Mambəli Hyalatəmwə lə tsá kə səkə va Shatari, tsá ka nganjə. Wuntə mdi dəwa mwa, ntsəkulə kə gə vəcə má mbəlyi sənata, tsá va njə́; má wuntə mdi mwa, ntsəkulə kə gə mərə kwa vəcə má mbəlyi sənata tsa tə́ mbəlyi, tsá kə nggərəkəgwa tə́ njə́. 11Paɗə wsha ngyi mwa, səkə va Mambəli Hyalatəmwə kutəra-ranjə; njə́ ntəntəkalyə tlə́nə dadamə ngyi tə́ wamara mdi, kala tsá kə njə "i a wamara mdi mələ. 12Má Kristi, kala ndza ra gwa ra mdi njə: gwa ra mdi, wsi kutə njə; a má bəla tə njə́, kúkulə dadamə. Kutə gwa, mandara bəla dadamə ndza tə njə́ kúkulə. 13Wamara mdi mə myi mwa, bəla ra gwa ra Kristi njə. Dadamə ndza-ramyi: wuntyi ná, ká Yahuda; wuntyi mwa, ká Helena; mavalyi wuntyi, kambi wuntyi. Paɗə-myi, wuri Mambəli Hyalatəmwə kə daɓətə myi ka mdi kutə səkə kə batizəma-ramyi dzəmə zəli Yesu, təmburi wuri Mambəli tsa kə dzəgwa mni-myi paɗə. 14Má gwa nə, lə bəla kutə patəgwa njə wə, a lə bəla dadamə kúkulə ndangə. 15Má ba səra gə nee, "Má kala tsá ndza njə nee, pəla rá wə ki, ka ndza rá mə gwa wə," əkwə, kandə gə-njə kala tsa shə kələntə njə́ shilyə mə gwa wə. 16Má ndərəma ba tləmə gə mwa nee, "Má kala tsá ndza njə nee, ntsə rá wə ki, ka ndza rá mə gwa wə," əkwə, kandə gə-njə kala tsa shə kələntə njə́ shilyə mə gwa wə. 17Má ndərəma paɗə gwa, ka ntsə njə nə, lə waá fá vəcə mbəlyi mənə ri? Má ndərəma mwa paɗə gwa, ka tləmə njə nə, lə waá fá zəmwi wsi mbəlyi ri? 18Má Hyalatəmwə mwa, vá patə gwa ra mdi njə lə bəla kutə kalə wə, a lə bəla dadamə patə gwa njə; ba njə fəyə wamara bəla-ranjə tə nkwa kə njə "i. 19Má ndərəma ka bəla kutə gwa paɗə mənə nə, tsəma ndza njə ka gwa ndangə ri? 20A má ndangə mə́, bəla tsá shə dadamə kúkulə tə gwa; a kutə gwa kalə mwa. 21Kandə ntsə gə sha pəla nee, "Ka "i na rá wə, təmburi vá tsəkwə wsi va rá lə na wə," əkwə wə. Kandə ghi gə sha səra mwa nee, "Ka "i na rá wə, təmburi vá tsəkwə wsi va rá lə na wə," əkwə wə. 22Má wuntyi bəla ra gwa ndza mbəlyi fəyə ka wsha má dənama tə́ ná, dabwaa tlə́nə-hya—kandə myi ndza kəlama hyá wə. 23Wuntyi bəla kə myi fəyə ka wsha fafashə mwa, hyá tsá kə myi ɗingə dandərəa. Má wuntyi bəla ra gwa-ramyi mwa dəwa, ngyí kə həwə zhə myi və ná, ba myi mbushə dandərəa; 24a má bəla ndəndərə, ka mbwə hyá myi wə. Kə nata yəw? Wuri Hyalatəmwə kə daɓətə gwa-ramyi mə hunkwa ndza njə nee, ba myi nggərəkə həwə tə́ wuntyi bəla ra gwa má həwə tə́ ndangə mə́— 25vashə bəla ra gwa dadamə ntəkalyəgwa, a mpa lə ghi-hya va dlya! Ba bəla dadamə ngyi ɗingə wamara bəla ka kutə: 26má ba wuntə bəla patlə tə gwa dzəmə bwanyə, paɗə wuntyi sa bwanyə tsa dəwa; má ba wuntə bəla patlə humatagwa, paɗə wuntyi dlama tə́ dəwa. 27Tsətsə ndza-ramyi mənə, paɗə-myi, ka gwa ra Kristi; wamara mdi mə myi mwa, ka bəla ra gwa-ranjə dadamə. 28Má mə Ikiliziya ná, ba Hyalatəmwə fəyə wamara mdi lə tlə́nə ndza njə mələ: ngyí tsəmi, hyá mbəlyi kə mnə Yesu; kwá ɓwagə, mbəlyi ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə; kwá makənə, mala-mala kə tətəkə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. Wuntyi mbəlyi mwa, lə dənama kə mələ wsha kwatsəka va hyá; wuntyi ná, dənama kə mbə mbəlyi va shiligi, tsá va hyá; wuntyi mbəlyi, vwi nkwa ngahya; wuntyi ná, ndza ka mbəlyi kukulə kə pəkə nkwa mə ikiliziya, ngahya; má wuntyi mbəlyi mwa, ntsəkulə kə gə vəcə má hyá sənata, tsá va hyá. 29Paɗə-hya ka mbəlyi kə mnə Yesu ba ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə wə; paɗə-hya mwa ka mala-mala kə tətəkə vəcə Hyalatəmwə wə. Paɗə-hya lə dənama kə mələ wsha kwatsəka, 30ba lə dənama tazhe mbə nkwa va shiligi wə; paɗə-hya mwa lə ntsəkulə kə gə vəcə má hyá sənata, ba lə ntsəkulə kə gə mərə kwa vəcə má mbəlyi sənata tsa wə. 31Ntsitəwagwa, ba yə fəmə ghi-yə mə və wsha kə mdashə mə wsha ngyi tə́ ghi-yə, səkə va Hyalatəmwə. Má ndzaranjəa mwa, yira ncə yə wsi kə mdashə wsha ngyi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\