1 Korinti 13

1Mandara mdi ndza lə ntsəkulə kə gə vəcə mbəlyi má njə sənata, lə gə vəcə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, má və́ "ighi kwa mni-njə wə, wuri vəcə-njə tsa kə ndza kala mnyə fashə, kala ɗagwa ra lyə kə mbəlyi tsavə fashə. 2Mandara mdi ndza lə dənama kə gə vəcə ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə, a ba ndza lə ntsəkulə sənata wsha paɗə, balə wsha tə mbwə, mandara mbərəsa ndza va njə́ mwa tsəramə kələntə mwə tə nkwa kə ndza-ranjə, má və́ "ighi kwa mni-njə wə ná, ka wsi fashə mdi shə. 3Mandara mdi nggərəkə paɗə wsha va njə́ tə́ ká tiki mwa, a ba ɗatə yə tə́ a mbəlyi wtsantə njə́ lə ghwi, má və́ "ighi va njə́ wə ná, fashə wsha və́ mdi shə mələtə ngyi paɗə. 4Má mdi lə "ighi, mungyalə tsá kə́lə njə lə kwavati-njə; zərəndza tsá ncə njə tə́ mbəlyi. Ka shíshi njəw; ka ɓwa ghi njəw; 5ka gerintə ndza-ranjə njəw; a lə məhələ gə vəcə njə wamara vi. Má mdi lə "ighi, ka və wsi njə tə́ ghi-njə kaləw; ka mpwə mni njəw; ka fə dawa njə kwa mniw; 6ka dlama njə tá wsi ntimyew; se tá wsi ndərə jiri dlama njə. 7Mdi lə "ighi kwa mni-njə ná, ndaka səsəwi zaka wsha njə lə kə́lə mungyalə; təmburi wuri njə kə fətə ghi tə Hyalatəmwə, a ba mbərəsa lə njə́. 8"Ighi nə, ka kəri njə, a za batə wavi wə; a má gə vəcə ka zakuri Hyalatəmwə, lə gə vəcə má mbəlyi sənata lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə, ba ntsəkulə sənata wsha—paɗə-hya dzəgə kəri. 9Təmburi má ntsəkulə sənata wsha-ramyi, dabatlyəa; gə vəcə ka zakuri Hyalatəmwə ndza myi gəa dəwa, vá sənata wsi myi mbweghe wsha ngyi kúkulə wə. 10Má vi kə zəmə mbəgə Hyalatəmwə dzəgə səkə mənə ki, paɗə wsha má myi sənata ngyi dzəgə kəri, a za. 11Má vi ndza rá səfə ka zəgwi, vəcə nggwasə tsá gə rá fashə; zəzi nggwasə tsá zəzi rá mwa, a məhələ nggwasə tsá va rá. A má vi kə rá ɗashə mdi kulə, ba rá hwə tá wsha nggwasə-nggwasə paɗə. 12Wsi ndza myi nənə ndzaranjəa nə, zəməri-zəməri kala wsi kə nənə nkwa kwa darəgalə ndza ɗá tə; a má tə vəci kə dzəgə səkə tsa, myi dzəgə nənə nkwa wanggə kwantsə-kwantsə. Má ndzaranjəa, kúkulə wsha má myi sənata; a má tə vəci shə dzəgəndza, myi dzəgə sənata paɗə wsha tə gambala, kala sənata kə Hyalatəmwə sənata myi ndzaranjəa. 13Má nda səkə vəci shə, wuri wsha makənə ngyi kə tayə: hyá mbərəsa lə Hyalatəmwə, ba ghə wsi kə mdi fətə ghi tə səkə va Hyalatəmwə, ba "ighi; tsá kə mdashə mə hyá mwa ná, njə́ "ighi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\