1 Korinti 14

1Fəyə wa "ighi ka wsi kulə və yə tsəmi. Fəmə wa ghi-yə mə və wsha ndza Mambəli Hyalatəmwə nggə yə tazhe mələ tlə́nə lə mwa, ndanda gə vəcə səkə va Hyalatəmwə tə́ mbəlyi—təmburi njə́ mdashə paɗə. 2Má mdi kə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, tə́ mbəlyi gə vəcə mdi shə wə, a tə́ Hyalatəmwə gə njə—təmburi mdi shə kə sənata wsi gə njə wə; wsi tə mbwə tsá gə njə səkə kə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə. 3A má mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə ka zakuri, tə́ mbəlyi gə vəcə njə tə gambala; vəcə gə tsa njə mwa, ndaka vweta mbəlyi njə, a tləkəshə hyá ba hiniyi mni-hya. 4Mdi kə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, ghi-njə tsá vwi mdi shə kalə; a má mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə, nggwasama-ranjə tsá vwi njə paɗə lə vəcə Hyalatəmwə gə njə. 5Wuri rá kə "i ba paɗə-yə gə vəcə má mbəlyi sənata; a "i-ma rá "i mwa, ba yə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. Təmburi má gə vəcə Hyalatəmwə, wuri kə mdashə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata kashasha, a na mdi má shə təɓa lə ntsəkulə kə mbəralyə vəcə má mbəlyi sənata tsa—təmburi kandə mbəlyi fatə, a ba tləkəshəgwa səkwa tə tsəli vəcə kala tsa wə. 6Karə nə, nggwasama nə, má ba rá səkə tá yə lə vəcə ndəma yə fatə nə, á vəcə-ra tsa vweta yə ná? Kandə vweta yə wə—se yira səkə lə vəcə səkə va Hyalatəmwə, ba ntsəkulə sənata wsha mbweghe hunkwa-ranjə, lə mwa wsi tazhe tətəkə tə́ yə. 7Mandara wsha má mkyə va hyá kala yə shila ba gagəra, má və́ mdi wgivə, a tsavə dandərəa wə ná, mdi shə ba sənata dzəgwa ra ɗagwa ra nggurədlə-hya wə. 8Mdi kə ka nkwa tá mpa mwa, má və́ njə wgivə tərəmwi bwa-bwa lyawwə wə ná, mdi shə ba hyigwa tá mpa wə. 9Tsətsə mwa ndza ra vəcə-yə: má lə vəcə má mbəlyi sənata mərə kwa gə vəcə yə, tsəma sənata vəcə gə yəa wuntə mdi ri? Vəcə fashə má tli tə, tsá kə yə gə. 10Vəcə mbəlyi dadamə tsá shə kwa wdunya kúkulə; wuntə shə mə hyá mwa kama mərə kwa wə. 11A má və́ rá sənata mərə kwa vəcə kə gətəgwa tsa wə ná, wuri rá kə ndza ka məntiɓə má sənata vəcə tə́ mdi kə gə vəcə tsa; mdi tsa mwa dəwa, ka məntiɓə njə tə́ rá. 12Tsətsə ndza-rayə mwa. Má kala tsá ndza njə nee, yə və wsi səkə va Mambəli Hyalatəmwə ki, və wa wsi kə mdashə tazhe vwi ikiliziya! 13Təmburi tsətsə, mdi kə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata mənə ná, mələ adəwa mdi shə, a Mambəli Hyalatəmwə nggərəkə ntsəkulə kə gə mərə kwa vəcə gə tsa njə tə́ mbəlyi. 14Má ba rá mələ adəwa lə vəcə má rá sənata, waləka mambəli-ra tsá kə mələ adəwa tsa; vá sənata wsi rá mə wə. 15Tsəma mələ rá mənə ri? Wsi mələ rá ki, mələ adəwa mə mambəli-ra ba lə vəcə ndza rá sənata, gyapə; yira fali Hyalatəmwə mə mambəli-ra ba lə vəcə ndza rá sənata dəwa. 16Má ba na mələ adəwa, a fali Hyalatəmwə mə mambəli-nga kalə nə, tsəma dzəgə mdi má sənata wsha ngyi gə "Amin," a na njə má fatə vəcə gə na mə adəwa-ranga tsa ri? 17Mandara tsəma ndərə adəwa kə na mələtə tə́ Hyalatəmwə tsa, kandə vweta mdi má fatə tsa wə. 18Wuri rá kə "usa Hyalatəmwə təmburi tsá kə njə nggə rá dənama kə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, mdashə tsá gə yə paɗə; 19mandara njə ndza tsatsa, má mə tsənigwa ra ká zəli, "i-ma rá "i ba rá gətə vəcə mcifə kalə, tsá ndza wamara mdi fatə a tətəkəvə wsi shilyə mə, nggwarə tə́ tsá kə rá gəyi vəcə dəbuwi mungə lə vəcə ndəma mbəlyi fatə fashə. 20Nggwasama, washə ntsəkulə-yə dawi kala nggwasə wə. Má mə mələ wsi ntimye, fəyə wa ghi-yə kala vəlinjə má sənata wsi; a má mə zəzi-yə, ba yə njigwe ka mbəlyi kukulə kə sənata wsha dandərəa. 21Wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Yira dzəgə gə vəcə tə́ mbəlyi-ra ngyi, lə vəcə má hyá sənata ba lə vəcə ká kyə; mandara njə ndza kala tsa shə dəwa mwa, ka dzəgə mbəlyi-ra fá vəcə-ra wə," əkwə Tlamda. 22Təmburi tsətsə, má gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata nə, tazhe mbəlyi kə zəli wə; se tə́ mbəlyi má zəli gəgwa njə mamə, a njə ndza ka wsi kwatsəka kə ncətə dənama ra Hyalatəmwə tə́ hyá. A má gə vəcə səkə va Hyalatəmwə, tazhe mbəlyi má zəli tsa shə wə, a tazhe mbəlyi kə zəli. 23Má ndərəma ba yə ká zəli tsənitəgwa paɗə, acə wamara mdi mə gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, má ba mbəlyi má sənata wsha ngyi lə mbəlyi má zəli səkə dzəgwa mpya adəwa-rayə nə, ka gə hyá nee, "Tləkə ɗa yə!" əkwə huri? 24A má ndərə vəcə Hyalatəmwə tsá gə yə paɗə, má ba wuntyi mbəlyi má sənata wsha ngyi lə mbəlyi má zəli səkə dzəgwa mpya-yə nə, hyá dzəgə fatə vəcəa; a vəcə tsa dzəgə dzəgwa mni-hya mwa, a ncərəshə bikyi-hya tə gambala, nda ndza hyá ka mbəlyi má nkwa kə wɗyi və kwa kəma ra Hyalatəmwə. 25Paɗə wsha tə mbwə kwa mni-hya dzəgə shilyə tə ka, nda səkə hyá dzəgə gəliɓyi a nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə, a gə nee, "Jiri, Hyalatəmwə tsá tá yə pakatə!" əkwə. 26Nggwasama, na hunkwa zəli yə tsa mə ikiliziya: má vi ndza yə tsənigwa tazhe mələ adəwa ná, wuntə mdi, cimyi kə humə Hyalatəmwə tsá səkə njə lə; má wuntə mdi ná, tətəkə wsha nganjə; wuntə mdi mwa, vəcə kə Hyalatəmwə gərətə, tsá va njə́ ka gə tə́ mbəlyi; má wuntə mdi, gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, tsá kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́; wuntə mdi mwa, gə mərə kwa vəcə má mbəlyi sənata tsa, nganjə. Wamara wsi mələ yə, ba njə ndza tazhe tləkəshə ká zəli. 27Má ba mbəlyi kúkulə "i gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata, ndza njə ka mbəlyi ɓwagə, a na njə má mbəlyi makənə kalə, ká gə. Gətə nganjə Zana, gətə nganjə Zana mələ hyá mwa; washə hyá tlagwa gə ka kutə wə. Ba wuntə mdi tlagwa gə mərə kwa vəcə-hya ngyi. 28Má ndərə kama wuntə mdi shə mə tsənigwa-rayə, tsá tsəramə gətə wsi mə vəcə gə tsa hyá wə ná, washə hyá gə vəcə-hya wə—njigwe hyá divvi; gə hyá kwa mni-hya tə́ ghi-hya ba tə́ Hyalatəmwə. 29Má mbəlyi kə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə mwa, washə hyá mdashə mbəlyi ɓwagə lə makənə wə; má wuntyi mbəlyi kə ncini ná, tləmə wsi nka hyá tá wsi gə mbəlyi ngyi, a hyá dzarə wsi mə. 30Má ba wuntə mdi məndzə mə mbəlyi tə fá vəcə tsa tlayi wuntə vəcə səkə va Hyalatəmwə mbweghe vəcə gə mbəlyi tsa ná, tayə mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə tsa hataba, tazhe ba mbəlyi fatə vəcə kə Hyalatəmwə gərətə tə́ mdi məndzə tsa. 31Má ndza yə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə ná, gətə nganjə Zana, gətə nganjə Zana mələ yə—tazhe ba paɗə mbəlyi tətəkəvə, a tləkəshəgwa və. 32Má mbəlyi kə "i gə vəcə səkə va Hyalatəmwə mwa, kələtə mungyalə hyá hataba, a na wuntə mdi tə gə nganjə; 33təmburi vá "i wsha gwarə-gwarə fashə Hyalatəmwə mə ikiliziya wə—talala lə məhələ "i njə myi mələ wsi. (Mə paɗə ikiliziya ka nga Hyalatəmwə mwa, 34kə hyi-hyi ba myə njigwe divvi mə tsənigwa ra ká zəli; vá ɗatə yə mbəlyi tə́ a hyá gə vəcə wə. Həwə hyá va zhilyi, kala tsá kə wada ra Musa gətə. 35Má ndərə wuntə wsi tsá shə, tsá kə hyá "i sənata vəcə mbweghe-njə ná, yiwi hyá va za-hya hankyə; təmburi wuri kə njigwe ka wsi həwə, a na malə kə tlagwa gə vəcə mə tsənigwa ra ká zəli. 36Náa, yə ghəpi vəcəa ná? Karə nə, tə yə atəgwa dəgi vəcə Hyalatəmwə ná? Waləka yə tsá kə kə́lə vəcə Hyalatəmwə kalə ná? 37Wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi kə gə vəcə səkə va Hyalatəmwə, lə ka mdi lə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-njə ná, ba mdi shə fəyə vəcə kə rá ɗafətə yə ngyi ka wada səkə va Tlamda. 38Má ba mdi kə́lyə kə fá vəcə kə rá ɗafətə ngyi mwa, washə yə nka tləmə tá mdi tsa dəwa wə!) 39Təmburi tsətsə, nggwasama, fəyə wa məhələ-yə lə mni-yə mə və ndza ka mbəlyi kə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi; washə yə nka nkwa tə́ mbəlyi kə "i gə vəcə lə vəcə má mbəlyi sənata kashasharankwa mwa wə. 40Zaka wsha mələ yə paɗə, mələtə wa lə məhələ kwa hunkwa kə hitəgwa kaləkalə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\