1 Korinti 15

1Ndzaranjəa mwa, nggwasama, wuri rá kə "i ba rá zəzitə yə habarə ndərə və́ rá gətə yə, tsá kə yə kə́lə a zəlie. 2Təmburi səkə kə habarə ndərə tsa tlayi mbə yə, a na yə kə tsəyi kwa mni-yə dandərəa; a má və́ yə tsəyi kwa mni-yə dandərəa wə ná, fashə mbərəsa-rayə. 3Hyalatəmwə, tsá kə ncətə rá habarə ndərə tsa, nda səkə rá səkə gətə yə. Má wsi bwa mə vəcə tsa mwa, njə́ nee: Kristi mtə səkwa təmburi bikyi-myi, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə zamə; 4ba mbəlyi lántə njə́; a má tə hya kwá makənə kwa kúlə ná, ba njə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə! 5Kətərəmbwe tlagwa-ranjə tsa, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ Bitrus, a ba tə́ paɗə mbəlyi kə mnə-njə mungə-ɓwagəghitə ngyi. 6Kətərəmbwe tsa mwa, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ wuntyi nggwasama kə zəli kúkulə tə nkwa kutə—kə mdashə arəwi mcifə hyá. (Má dyi mbəlyi kə nata njə́ venkwashə ná, səfə hyá lə mkyə təmwə; a má wuntyi mə hyá, wuri kə mtə.) 7Kətərəmbwe tsa mwa dəwa, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ Yakubu, nda səkə njə ncətə ghi-njə tə́ paɗə wuntyi mbəlyi kə mnə-njə. 8Má kwanahə-njə ná, ba njə ncətə rá gwa. Yira, ka mdi kə yekigwa kwanahə, 9təmburi yira kwanahə mə paɗə mbəlyi kə mnə-njə; tsəramə rá ndza ka mdi kə mnə Yesu ndangə mə́ wə, təmburi kə nggərəkə bwanyə rá dabwaa tə́ Ikiliziya ra Hyalatəmwə zamə. 10A má səkwa təmburi zhihwi Hyalatəmwə tá rá, ba rá səkə njigwe ka mdi kə mnə Yesu dəwa. Zhihwi-njə tá rá tsa mwa, vá njigwe ka wsi fashə wə; təmburi mə paɗə mbəlyi kə mnə Yesu, yira mdashə lə dzawə rə mələ tlə́nə—a lə dənama rə ghi-ra dəwa wə, se lə barəka kə Hyalatəmwə nggə rá shə. 11Mandara habarə ndərə kə yə fatə tsa səkə va rá, á tára səkə va wuntyi mbəlyi ki, tsá kutə gə yə́ paɗə, kala tsá kə rá gətə yə tsa; njə́a mwa, vəcə kə yə mbərəsa lə. 12Má kala tsá ndza myi gə nee, wuri mbəlyi kə tlanətə Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə, əkwə myi nə, təmburi waá nda səkə wuntyi mbəlyi mə yə gə nee, "Ka dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, a na hyá kə mtə wə," əkwə fashə ri? 13Má ndərəma ka tlagwa mbəlyi lə mkyə səmə kwa kúlə wə nə, vá mbə́təgwa Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə dəwa wə; 14má vá mbə́təgwa Kristi lə mkyə mwa wə, fashə vəcə gə myi—mbərəsa-rayə mwa, ka wsi fashə dəwa. 15Má mwa ná, wuri myi kə tleravə mnyə tə́ Hyalatəmwə fashə mənə, mə tsá kə myi gə nee, wuri njə kə tlanətə Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə, əkwə tsa, ndərə jiri má mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə. 16Pakatə, má ndərəma ka dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə wə ki, vá mbə́təgwa Kristi lə mkyə dəwa wə; 17má ndərəma vá tlanətəgwa Kristi lə mkyə mənə wə ki, mbərəsa-rayə nə, ka wsi fashə—səfə yə lə bikyi-yə kwa ghi-yə. 18Má mbəlyi kə mtə kə mbərəsa lə Kristi mwa, bitti hyá və́cci. 19Má ndərəma waləka kwa wdunya tsa zhigi mbərəsa-ramyi kə myi ngga tə Kristi tsa kalə ki, wsi bwanyə kə zhihwi tsá tə myi, mdashə nga paɗə wuntyi mbəlyi kwa wdunya. 20A má nga jiri nə, wuri mbəlyi kə tlanətə Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə pakatə! Wuri njəa kə ncətə mwa nee, mbəlyi kə mtə dzəgə tlanəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə dəwa handanda. 21Kala tsá ndza njə nee, tə mdi atəgwa mtə ki, tə mdi mwa dəwa atəgwa tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə. 22Kala tsá ndza njə nee, wamara mdi mtə səkwa təmburi tsá kə Adamu mtə ki, tsətsə mwa dzəgə wamara mdi ka nga Kristi tlagwa lə mkyə səkwa təmburi tsá kə Kristi tlagwa lə mkyə. 23Təpa-təpa kəzərə́-kəzərə́ mələgwa njə mənə: Kristi tsá kə tlanətəgwa lə mkyə tsəmi; má paɗə mbəlyi ka nganjə, se vi kə njə zhini dzəgə səkə dzəgə hyá tlagwa lə mkyə kwa ngahya. 24Má kətərəmbwe səkə-njə tsa, a na njə kə gurehwi paɗə mbəlyi kukulə lə dənama məɓa tamwə mənə ná, kwanahə vi dzəgə səkə; venkwashə mwa dzəgə njə nggərəkə mbəgə-njə tə́ Hyalatəmwə Ta-ranjə. 25Təmburi Kristi dzəgə ndza ka mbəgə nda səkə Hyalatəmwə gurehwi dawa hyi-njə paɗə, a njə səkə gure hyá. 26Kwanahə dawa kə dzəgə gurehwigwa mwa, njə́ mtə. 27Təmburi wuri Dləparamə Hyalatəmwə kə gətə nee, "Zaka mbwara wsha paɗə, njə səkə gure hyá," əkwə. (Má njə́a vəcəa, "zaka mbwara wsha paɗə," əkwə tsa ná, waləka Hyalatəmwə kalə, tsá mə wə; ka ndza Kristi ka mbəgə kə gure Hyalatəmwə Ta-ranjə wə, təmburi Hyalatəmwə tsá kə gurehwi zaka wsha paɗə, nda səkə Kristi gure hyá.) 28Má vi kə Kristi dzəgə njigwe ka mbəgə mbweghe zaka mbwara wsha paɗə mwa ná, venkwashə dzəgə njə nggərəkə mbəgə-njə tə́ Hyalatəmwə Ta-ranjə, mdi kə nggərəkə zaka wsha tə́ njə́, nda səkə Hyalatəmwə dzəgə ndza ka mbəgə mbweghe wamara mdi lə paɗə wsha. 29Má ndərəma ka tlagwa mbəlyi lə mkyə səmə kwa kúlə wə nə, təmburi waá nda mələrəshəgwa batizəma tə́ mbəlyi tə zherə mbəlyi kə mtə ri? Təmburi waá nda mələ batizəma mbəlyi kala tsa shə fashə, ndərə kama tlagwa shə səmə kwa kúlə lə mkyə dzəgəndza ri? 30Má ndərəma mkyə shə kətərəmbwe mtə wə, təmburi waá mwa nda ndza rá sa bwanyə wamara vi fashə mənə ri? 31Jiri, nggwasama, ka mdi kə mtə rá wamara vi va bwanyə! (Səkwa təmburi dlama-tara lə yə mə zəli Tlamda-myi Yesu Kristi nda gə yə vəcə tsa rá.) 32Má ndərəma tlagwa shə lə mkyə kətərəmbwe mtə wə nə, waá rəba mə mpa və́ rá mpa lə wshakatahə tə Afisa tsa ri? Səkwa tə wsha rə wdunya fashə və́ rá mpa kalə ná? Má ndərəma mkyə shə kətərəmbwe mtə-myi wə nə, mələ myi wa wamara wsi ntimye kə ghi-myi "i fá zəzərə-njə—kala tsá kə mbəlyi gə fashə nee, "Mpurə myi wa wsha kə zəmə! Sa myi wa badlə! Təmburi hátləmə nə, tára myi dzəgə mtə kanashə," əkwə. 33Washə yə nggutə ghi-yə fashə wə dye! Ala yə fatə nee, "Ndza lə mbəlyi ntimye hwi, ndaka mbəralyə məhələ mdi tsapə," əkwə huri? 34Dzəmə wa məhələ-yə, ba yə hwə tá bikyi hyi-yə. Tazhe ba rá fəmə yə mə həwə gətə yə vəcə tsa rá; təmburi wuntyi mbəlyi mə yə nə, vá sənata Hyalatəmwə hyá wə, a lə wtá ra mnyə fashə zəli hyá. 35Wuntə mdi dzəgə gə fashə nee, "Tsəma tlagwa mbəlyi lə mkyə səmə kwa kúlə ri? Tsəma dzəgə pa-rahya ndza ri?" əkwə. 36Yiwi rə bata tsa dye! Má ndza ra mbəlyi kə tlagwa lə mkyə nə, kala tsəli kə tləkaməgwa mə hyə: ka wtsə́ njə, a na njə má mtə a ba vulə wə. 37Má wsi kə tləkaməgwa mə hyə mwa, tsəli kalə—á tára ha, á tára tsəli wuntə wsi damə; a má pa ra wsi kə wtsə́a, damə lə nga tsəli kə mbəlyi tləkamə tsa kashasha! 38Hyalatəmwə mələtə pa ra wsi kə wtsə́a kala tsá kə njə "i; wamara tsəli mwa, lə nganjə pa, a na njə kə wtsə́. 39Tsətsə zaka wsha lə mkyə paɗə: dadamə pa-rahya. Gwa ra mbəlyi, damə lə nga wsha kə shintyi; dadamə gwa ra "yə lə nga kələpə dəwa. 40Má wsha məɓa tamwə lə wsha kwa wdunya, dadamə pa-rahya: damə ndərə wsha məɓa tamwə, damə nga wsha kwa wdunya. 41Mbələ vəci, damə lə nga tə́rə, a damə mbələ sasərəgwe dəwa; má sasərəgwe lə ghi-hya dəwa mwa, dadamə mbələ wuntyi mə hyá. 42Tsətsə ndza ra mbəlyi kə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə mwa. Gwa ra mdi kə mtə kə mbəlyi lántə kwa kúlə, njə darə; a má tsá kə dzəgə tlanəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, gwa ndəma mtə. 43Vi kə mbəlyi lántə gwa kwa hyə, wsi tsapə gwa wə—se zəmwi, dənama tə́ mwa wə; a má vi kə njə dzəgə tlanətəgwa lə mkyə səmə kwa hyə ki, njə dzəgə ndza ka wsi dandərəa lə dənama ndangə. 44Má gwa kə mbəlyi lántə kwa kúlə mwa, nkyə fashə—mambəli mə wə; a má tsá kə dzəgə tlanəgwa lə mkyə ná, tsá ka nga Mambəli, tsá má dzəgə mtə. Má kala tsá ndza njə nee, gwa tsá va myi kwa wdunya, tsətsə dzəgə myi tlayi wuntə məlifyi gwa mə vi shə dzəgəndza, tsá ka nga Mambəli. 45Wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi tsəmi kə patəgwa, Adamu; ba Hyalatəmwə nggərəkə mkyə tə́ njə́," əkwə; a má Adamu kə səkə kwanahə, njə́ tsá lə Mambəli Hyalatəmwə—tsá kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi. 46Tsá ka nga Mambəli, tsá kə atərə səkə wə; tsá ka nga wdunya, tsá kə atərə səkə, nda səkə tsá ka nga Mambəli kətərəmbwe-njə. 47Má Adamu tsəmi tsa, ka nga wdunya njə, a lə nkyə patəgwa njə mwa; a má Adamu kə səkə kwanahə tsa, səkwa məɓa tamwə njə. 48Wamara mdi kə yekigwa kwa wdunya mwa, kala Adamu kə patəgwa lə nkyə tsa njə; a má mbəlyi kə dzəgə ndza məɓa tamwə, kala Mdi kə səkwa məɓa tamwə tsa dzəgə hyá ndza. 49Kala tsá ndza njə nee, myi ndza lə gwa kapara nga mdi kə patəgwa lə nkyə tsa ndzaranjəa, myi dzəgə ndza lə gwa kapara nga Mdi kə səkwa məɓa tamwə tsa tə wuntə vi. 50Na wsi gə rá tsa tə́ yə, nggwasama: kandə mdi dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, a na njə səfə lə gwa kala ngamyi ndzaranjəa wə; təmburi kandə gwa-ramyi tsa dzəgə njigwe batə wavi wə. 51Nkatə wa tləmə tá wuntə wsi tə mbwə, a rá gə yə: ka dzəgə myi mtə, paɗə-myi wə. 52Má vi kə kwanahə tərəmwi dzəgə wgivəgwa dzəgəndza, təkwashə-təkwashə kala ɗa məlyawə ntsə ná, myi dzəgə mbərəntəgwa ka mbəlyi lə məlifyi gwa. Təmburi má kə wgivəgwa tərəmwi tsa ná, paɗə ká zəli dzəgə tlanəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, a ndza ka mbəlyi ndəma mtə batə wavi; venkwashə dzəgə myi mbərəntəgwa, a tlayi məlifyi gwa-ramyi. 53Təmburi má gwa-ramyi va myi kwa wdunya tsa ná, njə dzəgə mtə; se mbəlyi mbərəntə njə́ ka gwa ndəma mtə. 54Má vi kə gwa-ramyi kə dzəgə mtə tsa mbərəntəgwa ka tsá ndəma mtə mənə, vəcə kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə dzəgə ndza talala—tsá kə gə nee, "Wuri mtə kə zantəgwa; wuri mbəlyi kə gurehwi njə́ kashasha!" əkwə. 55"Kaá gure nkwa-ranga tsa mənə ri, Mtə? A kaá dənama-ranga ndza na mpə nkwa lə tsa ri?" əkwə. 56Səkə va bikyi tlayi dənama kə mpə nkwa mtə; má bikyi mwa ná, səkə kə wada ra Musa tlayi nganjə dənama njə. 57A má ndzaranjəa, "usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə ndangə—təmburi wuri njə kə nggə myi dənama kə gure bikyi hyá lə mtə, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi! 58Təmburi tsətsə, nggwasama hyi-ra, tayə wa gərigəri mə zəli Yesu, ba yə tsəyi vəcə Hyalatəmwə kwa mni-yə dandərəa. Fəmə wa ghi-yə mə mələ tlə́nə Tlamda wamara vi mwa; təmburi kə sənata yə, kala tsá ndza njə tlə́nə Tlamda tsá mələ yə, rəba dzəgə shilyə mə—ka ndza njə ka tlə́nə fashə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\