1 Korinti 16

1Má mbweghe tsəni "u"wi tazhe vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə hyə ká Yahuda ná, tsəni wa kala tsá kə rá gərətə tə́ ká zəli pəlyə Galatiya, a hyá tsəni tsa. 2Wamara vi kə shikwi ká Vwa ná, ba wamara mdi mə yə fəyə wuntə "u"wi; tá dənama ra wsi kə mdi vətə fə "u"wi mdi shə mwa. Washə yə ghə jilyə-ra tá yə nda tsəni "u"wi yə wə. 3Má kə jilyə rá mənə ná, ba rá mnəkə mbəlyi kə yə tsəkavə tazhe kələkə yə "u"wi shə dzəmə Urushalima, a ba rá mnəkə hyá lə ɗarəwali kə yə ɗafətə. 4Má kə gə yə dəwa nee, kə hyi-hyi ba rá li məsəbə-hya ná, ndaka li yə́ nkyahə lə hyá dzəmə. 5Yira dzəgə səkə cika yə, a na rá kə ntəntahəshə hyə ká Makidoniya; təmburi hunkwa kə jilyə kwa Makidoniya, tsá dzəgə rá zəli. 6Má tá təkə ghi-ra mwa, yira dzəgə ndzatagwa lə yə pəlyəɓa—tára kərintə wgye shə rá lə yə kanashə. Má kətərəmbwe tsa, ba yə vweta rá mə ntəntahə-ra tsa dzəgə tə nkwa ndza rá li. 7Vá "i rá ba rá nata yə kalə ndaka hwə wə; wuri rá kə "i ndangə ba rá ndzatagwa tá yə, a na Tlamda kə ɗatə yə tə́. 8Má mwa ná, wuri rá kə "i ba rá njigwe tə Afisa hataba, nda səkə vi kə mələ sarəka ra Fentikos; 9təmburi wuri Hyalatəmwə kə mnəntə rá nkwa dabwaa tazhe gə vəcə-njə tə nkwaa, mandara mbəlyi kúkulə ndza ka dawa hyi-ra. 10Má kə səkə Timotawas tá yə, kə́lə wa njə́ lə pəla ɓwagə, ba yə ɗaratə məntiɓə; təmburi tlə́nə Tlamda tsá mələ njə ka kutə lə rá. 11Washə mdi wshəntə njə́ mwa wə; ba yə vweta njə́ mə ntahə-njə, a njə zhinikəgwa səkə tá rá zazamə lə mni kə hya-hya, hyá lə wuntyi nggwasama kə zəli ndza rá ghə hyá ngyi. 12Má dagwama-ramyi Afalas kwa nganjə ná, kə gə rá sha njə́ ka ɗa kúkulə zhigi tá jilyə cika yə, ka kutə lə wuntyi nggwasama kə zəlie hyi; a vá tlayi hunkwa kə jilyə njə ndzaranjəa wə. Jilyə shə njə tá yə, a na njə kə tlayi hunkwa. 13Á yə ya ghi-yə, ba yə tsəyi mbərəsa-rayə dandərəa; tləkəshəwagwa, ba yə njigwe ka mbəlyi lə dənama mə zəli. 14Wamara wsi mələ yə mwa ná, mələtə wa mə "ighi. 15Kə sənata yə mwa, nggwasama, Istifanas ba mbəlyi hankyə ya-njə tsá kə atərə kə́lə vəcə Hyalatəmwə tə hyə ká Akaya; hyá mwa, ba nggərəkə ghi-hya lə mni kutə tazhe vweta mbəlyi ka nga Hyalatəmwə. 16Təmburi tsətsə, yira gədyi yə, zəli wa wsha ndza hyá tətəkə yə, a ba yə həwə va hyá lə va wamara mdi ndza vwi hyá mə tlə́nə-hya dəwa. 17Wuri rá kə dlama dabwaa təmburi səkə Istifanas ba Fartunatas hyá lə Akaikas tá rá tə nkwaa; kə vweta rá hyá dabwaa mə ndza-rayə kyə tsa. 18Wuri hyá kə tləkəshə rá dabwaa, kala tsá kə hyá tləkəshə yə dəwa; má mbəlyi kala tsa, həwə wa va hyá. 19Tə cika yə paɗə ikiliziya tə hyə ká Asiya. Akila hyá lə malə-njə Biriska, lə mbəlyi tə mələ adəwa hankyə ya-hya mwa ná, tə cika yə hyá dabwaa ndangə lə "ighi mə Tlamda. 20Paɗə ká zəli tə nkwaa, tə cika yə hyá. Cikata wa ghi-yə paɗə mwa, lə cikagwa rə "ighi. 21Yira Bulus lə ghi-ra, tə cika yə rá paɗə; lə pəla-tara ɗafətə cikagwa tsa rá. 22Wamara mdi má "i Tlamda mwa, á Hyalatəmwə lamə njə́ mə ghwi. Á Tlamda səkə zəmə mbəgə-njə! 23Á barəka ra Tlamda-myi Yesu njigwe lə myi. 24Tə cika yə rá lə "ighi, paɗə yə mbəlyi ka nga Yesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\