1 Korinti 2

1Má vi kə rá səkə tá yə tazhe gə yə vəcə Hyalatəmwə, nggwasama, vá gə yə vəcə-njə tsa rá lə cikərə vəcə tá mnyə ba lə ntsəkulə sənata wsha rə wdunya wə. 2Təmburi má vi ndza rá tá yə ki, wuri rá kə fəyə kwa mni-ra nee, ka gə vəcə rá mbweghe wuntə wsi wə—se mbweghe Yesu Kristi kalə, ba mtə-njə tə wci dladlakə. 3Kə səkə rá tá yə ka mdi kulə lə dənama wə; a ka mdi kə tsətsəki va nggadləni və́ rá səkə. 4Vəcə Hyalatəmwə və́ rá gəa mwa, vá njigwe ka vəcə rə cikərə lə ntsəkulə sənata wsha rə wdunya wə; má vəcə kə rá gətəa, vəcə kə mbəralyə mni mbəlyi lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə— 5tazhe ba mbərəsa-rayə ngga tə dənama ra Hyalatəmwə. Vá "i rá ba mbərəsa-rayə ngga tə ntsəkulə sənata wsha rə wdunya fashə wə. 6Má tə́ mbəlyi kə mni-hya ləhəshəgwa lə Mambəli Hyalatəmwə, tə gərəshə vəcə ntsəkulə sənata wsha rá; a má ntsəkulə gə tsa rá mwa, ntsəkulə sənata wsha rə wdunya lə nga mbəlyi kukulə kwa wdunya wə. (Mbəlyi kukulə ngyi nə, dənama-rahya dzəgə kəri paɗə tə wuntə vi.) 7Má tsəli ntsəkulə sənata wsha gə tsa rá, njə́ ntsəkulə ka nga Hyalatəmwə, tsá tə mbwə—tsá má mbəlyi ka nga wdunya sənata; njə́ dabari kə Hyalatəmwə mələtə ala zamə səfə wdunya má patəgwa, tazhe ba njə nggə myi kulə batə wavi. 8Má mbəlyi kukulə kwa wdunya mwa, mdi shə mə hyá kə sənata dabari kə Hyalatəmwə mələtə lə ntsəkulə-njə tsa wə; təmburi má ndərəma kə sənata hyá mə́, ka pətlə Tlamda Mdi kulə hyá tə wci dladlakə wə. 9Má dabari Hyalatəmwə tsa ná, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wsi má mdi ala nata lə ntsə, a fatə lə tləmə, wsi má mdi ala zəzi kwa mni, njə́ wsi kə Hyalatəmwə hirətə tə́ mbəlyi kə "i njə́," əkwə. 10Má dabari tə mbwə tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə myi səkə kə Mambəli-njə; təmburi Mambəli Hyalatəmwə tsá kə mtsalyə zaka mbwara wsha, balə tsá tə mbwə ka nga Hyalatəmwə. 11Mdi shə ba sənata wsi kwa mni wuntə mdi wə—se waləka mambəli mdi shə lə ghi-njə. Tsətsə mwa dəwa, mdi shə ba sənata wsi kwa mni Hyalatəmwə wə—se waləka Mambəli Hyalatəmwə lə ghi-njə. 12Mambəli mbəlyi ka nga wdunya, tsá kə dzəgwa mni-myi wə; Mambəli səkə va Hyalatəmwə, tsá kə dzəgwa mni-myi—tazhe ba myi sənata wsha kə Hyalatəmwə nggə myi paɗə. 13Təmburi tsətsə, vəcə rə ghi-yə́ tsá gə yə́ lə ntsəkulə-yə́ fashə wə; vəcə kə Mambəli Hyalatəmwə tətəkətə yə́, tsá tətəkərəshə yə́ tə́ mbəlyi ndza Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-hya—tazhe tətəkərəshə wsha Mambəli tsa tə́ hyá ndangə. 14Má mdi má Mambəli Hyalatəmwə və, kandə njə kə́lə wsi səkə va Mambəli tsa, a sənata wə; ka wsi fashə wsha ngyi tə́ njə́—təmburi səkə kə Mambəli Hyalatəmwə ndza mdi sənata wsi mə wsha ngyi kalə. 15A má mdi lə Mambəli Hyalatəmwə, ndaka sənata wsi mə wsha ngyi njə paɗə; mdi shə mwa ba sənata wsi kwa mni-njə wə. 16Wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Mdi shə kə sənata zəzi mə ghi Tlamda ná? A mdi shə tsəramə tətəkərəshə wsha tə́ njə́ ná?" əkwə. A má myi mbəlyi kə Mambəli Hyalatəmwə dzəgwa mni-myi, lə zəzi Kristi myi kwa mni-myi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\