1 Korinti 3

1Má ndza-rayə nə, nggwasama nə, kala ndza ra mbəlyi ka nga wdunya; və́ yə ndza kala mbəlyi lə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-hya wə. Təmburi tsətsə, má vəcə və́ rá gə sha yə, kala vəcə kə mbəlyi gə tə́ mbəlyi səfə ka nggwasə mə zəli Kristi. 2"Wa wsi və́ rá sa yə, kala nggwasə; və́ rá nggə yə ɗafa ndangə wə, təmburi kandə yə mcahəshə ɗafa venkwashə shə wə. Mandara ndzaranjəa dəwa mwa, kandə yə tá zəmə ɗafa ndangə wə, 3təmburi səfə ndza-rayə kala ndza ra mbəlyi ka nga wdunya. Má kala tsá ndza njə nee, səfə yə tə mpa rə mnyə, a shíshi va ghi-yə, vá ncətə yə nee, səfə yə ka nga wdunya huri? Məhələ mbəlyi ka nga wdunya, tsá va yə huri? 4"Bulus tsá zəli rá," əkwə wuntə mdi; "Afalas tsá zəli rá kwa ngara," əkwə wuntə mwa; a vá ncətə yə nee, səfə yə ka nga wdunya mbəlyi huri? 5Karə nə, waá Afalas ri? A waá Bulus mwa dəwa ri? Yə́ nə, mavalyi hyi Hyalatəmwə yə́, mbəlyi kə kələkə yə vəcə Hyalatəmwə tazhe mbərəsa yə lə wuna? Tlə́nə və́ Hyalatəmwə fəyə tə pəla-rayə́, tsá mələ yə́, kala mavalyi. 6Yira, mdi kə tləkamə tsəli; Afalas, mdi kə gigitə yemyi tə; Hyalatəmwə lə ghi-njə mwa, mdi kə kələshə tsəli kə tləkaməgwa tsa. 7Má mdi kə tləkamə, lə mdi kə gigitə yemyi tə, mavalyi fashə hyá; má Hyalatəmwə kə kələshə tsəli tsa ná, njə́ mdi kulə mə vəcə tsa. 8Mdi kə tləkamə lə mdi kə gigitə yemyi tə, tsá kutə hyá; Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə nəbwa tə́ wamara mdi mə hyá, kaləkalə lə tlə́nə və́ mdi shə mələtə. 9Yə́ nə, mavalyi kə mələ tlə́nə Hyalatəmwə yə́; má yə kwa ngayə mwa, vwə ndza Hyalatəmwə wza yə, lə mpya ndza njə anə. 10Lə cikərə kə Hyalatəmwə nggə rá mələ tlə́nə-ra rá. Kala mdi kə cicikərə anə mpya fəyə dəgi mpya rá; wuntə mdi mwa, njə anə nkyə tə dəgi kə rá fəyə tsa. Wamara mdi kə anə nkyə tə dəgi tsa, mələ tlə́nə-njə njə lə məhələ! 11Yesu Kristi, tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka dəgi mpya tsa—wuntə dəgi shə wə. 12Wuntyi mbəlyi, tə anə wsi lə dənama hyá tə dəgi tsa—kala yə zinariya, lə azurfa, ba wuntyi pəlyə́ ndəndərə dzawə pá-rahya; a má wuntyi mbəlyi mwa, wsha fafashə tsá anə hyá tə—kala wci kə wɗə ɗahwi, lə dyamtyi kə dadarə, ba dləməntə kə hufi. 13Má tlə́nə wamara mdi, njə dzəgə ncətəgwa tə ka tə vəci dzəgə Hyalatəmwə gə kita tə́ mbəlyi; təmburi tə vəci shə, lə ghwi dzəgə tlə́nə wamara mdi dzarəgwa, a mbəlyi nə tsəli tlə́nə kə njə mələtə. 14Má ba wsi və́ mdi anətə tə dəgie shilyə mə ghwi dləraɗɗə kəlama wtsantəgwa, mdi shə dzəgə tlayi nəbwa. 15A má ba wsi və́ mdi anətə tə dəgie wtsantəgwa mə ghwi, mdi shə dzəgə ndafə tə nəbwa. Mdi shə lə ghi-njə dzəgə tlayi mbə; a má mbə-njə tsa, kala wsi kə dləgwalyəgwa shilyə mə ghwi. 16Ndara vá sənata yə nee, mpya Hyalatəmwə yə, lə Mambəli Hyalatəmwə va yə kwa mni-yə huri? 17Má ba mdi ɗantə mpya Hyalatəmwə, Hyalatəmwə dzəgə ɗantə mdi shə dəwa. Təmburi mpya Hyalatəmwə, wsi tsapə, tsá ka nga Hyalatəmwə; yə lə ghi-yə mwa, mpya-njə tsa yə. 18Washə yə ɓwa ghi-yə fashə, a nggutə ghi-yə wə. Má ba mdi fəyə ghi-njə ka mdi kə ntsəntsəkulə va sənata wsha rə wdunya, fəyə ghi-njə mdi shə ka bata má sənata wsi tazhe tətəkəvə sənata wsha ka nga Hyalatəmwə; 19təmburi má ntsəkulə sənata wsha rə wdunya, ka wsi rə bata fashə tə́ Hyalatəmwə. Wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mwa nee, "Hyalatəmwə nə, tə tsə́ mbəlyi kə ntsəntsəkulə njə mə ntsəkulə-hya shə"; 20kwə wuntə vəcə dəwa ná, "Wuri Tlamda kə sənata zəzi mbəlyi kə ntsəntsəkulə, ka wsi rə fashə," əkwə. 21Təmburi tsətsə ki, washə yə ɓwa ghi lə mbəlyi kwa wdunya wə. Pakatə, zaka wsha paɗə, wuri Hyalatəmwə kə fəyə ka ngayə: 22Bulus, ba Afalas, lə Bitrus, lə paɗə wsha kwa wdunya, ba mkyə, lə mtə dəwa, ba wsha fangyi lə wsha dzəgəndza—həlangə, wuri Hyalatəmwə kə fəyə ka ngayə. 23Má yə mwa, nga Kristi yə; Kristi mwa, nga Hyalatəmwə njə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\