1 Korinti 4

1Təmburi tsətsə, fəyə yə́ mbəlyi ka mavalyi hyi Kristi, ka mbəlyi kə Hyalatəmwə fəyə dabari-njə tə mbwə tsa tə pəla tə́ hyá. 2Má mavalyi kə mbəlyi fəyə wsha tə pəla tə́ hyá mwa, də́walə ba hyá njigwe lə jiri tá tlamda-hya. 3Má yira kwa ngara tsə́ ki, vá tsəkwə wsi va rá lə vəcə gə yə mbweghe ndza-tara wə, təmburi vá tsəkwə wsi va rá lə vəcə fə wamara mdi kwa wdunya tə rá wə. Yira lə ghi-ra mwa, tsəramə mələrəshə kita rá tə́ ghi-ra wə; 4mandara yira má sənata wsi ntimye kə rá mələtə, vá ncətə tsa nee, mdi má wtə və lə bikyi rá wə. Se Tlamda lə ghi-njə, mdi kə sənata kita-tara. 5Təmburi tsətsə, washə yə la wtə tə́ mdi, səfə Tlamda má nakə səkə wə. Gə kita nə, tlə́nə Tlamda, a na njə kə dzəgə səkə; njə́ mdi kə dzəgə ncə zaka wsha tə mbwə tə gambala. Zəzi mbəlyi lə wsi kwa mni-hya paɗə dzəgə shilyə tə ka, nda dzəgə wamara mdi tlayi nganjə humə səkə va Hyalatəmwə. 6Má vəcə-ra ɓayə mbweghe ghi-ra lə Afalas tsa ná, kala vəcə nggəla, tazhe ba yə tətəkə wsi shilyə mə. Zəli wa vəcə Hyalatəmwə talala; washə yə ɓwa ghi fashə lə wuntə mdi ka mdi kə mda nkwa, a wshəntə wuntə mdi wə. 7Təmburi waá nda ɓwa ghi na fashə ri? Hyalatəmwə mdi kə nggə na zaka wsha va na huri? Má kala tsá ndza njə nee, paɗə wsha va na səkə va Hyalatəmwə mənə nə, təmburi waá nda səkə na ɓwa ghi lə, kala wsi kə na tlayi lə ghi-nga fashə ri? 8Má təkə ghi-yə, wuri yə kə tlayi zaka mbwara wsha və́ yə "i; wuri yə kə ndza ka galipə. Mə nənə-yə, wuri yə kə ɗahwi mbəgə; má yə́ mənə, mə yə́ wə. Ndana, wsi va yə ndangə wə! Handanda "i rá ba yə ɗahwi mbəgə, a yə zəmə mbəgə tsa ka kutə lə yə́! 9Má mə nənə-ra, Hyalatəmwə fəyə yə́ mbəlyi kə mnə Yesu ka mbəlyi kwanahə kwa ntsə mbəlyi paɗə—kala mbəlyi "yagarə kə mbəlyi ɗa a pətlə tə gambala; a tə nənə yə́ paɗə mbəlyi kwa wdunya lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə, tazhe ba hyá nata wsi kə dzəgə mələgwa lə yə́. 10Ka bata fəyə yə́ mbəlyi səkwa təmburi Kristi; a má yə kwa ngayə, ka mbəlyi kə ntsəntsəkulə yə mə zəli Kristi. Mbəlyi má dənama tə́ yə́ kwa ntsə mbəlyi; a má yə kwa ngayə ná, mbəlyi lə dənama yə. Mbəlyi wshəntə yə́ ka wsi fashə; a má yə ná, ka mbəlyi kukulə yə kwa ntsə-hya! 11Rapə tə ndzaranjəa, tə zhə yə́ má lə ndəra; wsha kacakaca tsá la yə́ mwa; tə nkəntə yə́ mbəlyi fashə; ntahə tsá ntahə yə́ dzəgə tə nkwa dadamə—ya shə va yə́ wə; 12lə pəla-rayə́ mələ tlə́nə yə́ nda tlayi wsi kə zəmə yə́. Má kə ndzəgə yə́ mbəlyi, "usa tsá ɗa yə́ tə́ hyá; má tə ɗa yə́ mbəlyi lə bwanyə fashə, ba yə́ səsəwihwi; 13má kə fətə vəcə ntimye mbəlyi tə yə́ fashə, ba yə́ zhinirətə lə məhələ tə́ hyá. Wuri yə́ kə njigwe ka tsi kə wdi wsha tə tə́ wamara mdi! 14Tazhe ba rá fəmə yə mə həwə nda ɗafətə yə vəcə tsa rá kala tsa wə; yira ɗafətə yə kala tsa tazhe ba rá tətəkə yə a "yəmə yə, təmburi ndza-rayə ka nggwasə-ra kə rá "intə. 15Mandara yə ndza lə mbəlyi kə tətəkə yə wsha mbweghe Kristi kúkulə ki, kutə ta-rayə kalə—təmburi yira ta kə yeki yə mə zəli Kristi, səkə kə kələkə yə habarə-njə. 16Təmburi tsətsə, lə barəka-rayə, yira gədyi yə, zəlitə wa wsi mələ rá. 17Təmburi tsətsə mwa nda mnəkə yə Timotawas rá; njə dzəgə zəzitə yə tətəkə wsha-tara mbweghe zəli Kristi, kala tsá ndza rá tə tətəkərəshə tə́ mbəlyi kə zəli bakəma. Má Timotawas ná, kala zəgwi-tara njə mə zəli Tlamda; mwa, dabwaa "i-ra "i njə́—mdi lə jiri njə. 18Wuntyi mbəlyi mə yə mwa, tə ɓwa ghi hyá fashə; má təkə ghi-hya ná, ka zhinigwa rá jilyə tá yə wə. 19A má kə gətə Hyalatəmwə, yira zhini dzəgə nə yə ndzatagwa batlyə mə vi ngyi. Má kə jilyə rá mwa, yira dzəgə tawa ká ɓwa ghi ngyi, a nata dənama-rahya mə zəli; vəcə ndza hyá gə lə mnyə-hya fashə, tsá və rá wə! 20Təmburi má wsi bwa mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə ná, vəcə tá mnyə wə, a vəcə dənama mə zəli. 21Tsa-ma tsá kə yə "i ri? Yira jilyə tá yə ka mdi kə "yə́ nkwa lə dənama náa, náa ka mdi masələmi lə "ighi ba zərəndza ná?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\