1 Korinti 5

1Wuri habarə kə wtləshə nkwa nee, tə mələ wsha sasəwe wuntə mdi mə yə; dantimyee ndangə wsha sasəwe mələ tsa njə mwa—tsá ndza njə nee, mandara mbəlyi má sənata Hyalatəmwə ná, ka mələ wsha tsatsa hyá wə. Təmburi wuri mbəlyi kə gətə rá nee, malə ta-ranjə tsá hya wuntə mdi mə yə lə, a mələ wsha sasəwe lə, kwə. 2Má ndərə tsətsə njə mənə nə, tsətsəma ɓwa ghi yə lə dənama-rayə mə zəli fashə ri? Kuji-ma tsá kə yə ntahuni və lə ɗantəgwa ra mniw? Má mdi kə mələ wsi ntimye kala tsa shə, dləntə wa njə́ shilyə mə ikiliziya. 3Mandara yira má təɓa tá yə ndzaranjəa, tá yə rá mə mambəli; lə dənama ra Tlamda-myi Yesu mwa, wuri rá kə mələrətə kita tə́ mdi kə mələ wsie, kala tsá ndza rá təɓa tá yə. 4Má vi ndza yə tsənigwa, a tá yə rá mə tsənigwa tsa mə mambəli mwa, lə dənama ra Tlamda-myi Yesu, 5dləkə wa mdi kə mələtə wsi kala tsa shə dzəgə tə́ Shatari, tazhe ba Shatari nggərəkə bwanyə tə́ njə́, a ɗantə gwa-ranjə—tazhe ba mambəli-njə dzəgə mbə́təgwa tə vəci dzəgə Yesu Tlamda səkə. 6Má ɓwa ghi-yə fashə tsa nə, ndərə mə wə dye! Vá sənata yə nee, yisəti dabatlyəa, tsá kə vulə buredyi ɗəkəkəkki paɗə huri? 7Təmburi tsətsə, kələntə wa yisəti kə hahalə shilyə mə ghi-yə, a yə ndza ka məlifyi buredyi paɗə, tsá má yisəti mə; tsətsə ndza-rayə mamə. Təmburi wuri Kristi kə mtə tazhe myi, kala gamə sarəka kə mbəlyi tlarambwi wulyə. 8Təmburi tsətsə, mələ myi wa ngamyi sarəka lə məlifyi buredyi má yisəti mə; washə myi fə yisəti kə hahalə mə wə. (Vəcə yisəti tsa, kala vəcə nggəla: má yisəti kə hahalə tsa ná, wuri kə pa lə mələ tlə́nə ntimye ba wsha sasəwe; má məlifyi buredyi má yisəti məa mwa, njə́ ndza lə jiri ba məhələ tsapə.) 9Mə dləparamə kə rá ɗafətə tə́ yə vəcirəɓa tsa, má kwə rá sha yə, washə yə ndza lə mbəlyi kə mələ wsha sasəwe wə, əkwə rá. 10Má mbəlyi və́ rá gətə vəcə mbweghe-hya ngyi nə, mbəlyi ka nga wdunya kə mələ wsha sasəwe, lə ɗagwa tá wsha lə zərəwsha, lə mələ dlərəbi, lə ɗa məlyə wə. Təmburi má ndərəma tsətsə njə mənə nə, se yə hwə kwa wdunya tsaw? 11Má zəzi-ra tə nkwa shə ki, njə́ nee: washə yə ndza lə mdi kə gə nee, tə zəli Yesu njə, əkwə, ndana tə mələ wsha sasəwe njə, lə ɗagwa tá wsha lə zərəwsha, lə mələ dlərəbi, lə ɗa məlyə, lə nggənggələ nkwa, lə sa badlə a buhə və wə. Má ba mdi kə zəli dzəmə tsəli wsha ngyi, hwə wa tá njə́. Washə yə zəmə wsi kə zəmə kwa wsi kutə lə mdi tsatsa wə. 12Vá tsəkwə wsi va myi lə la wtə tə́ mbəlyi má zəli wə; zhi-myi mə wə—Hyalatəmwə mdi kə dzəgə gə kita tə́ hyá. Mbəlyi kə zəli mə ikiliziya, tsá gə kita myi tə́ hyá; təmburi má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, "Dləntə wa mdi "yagarə shilyə mə yə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\