1 Korinti 6

1Má ndza vəcə kwalyə wuntə mdi mə yə lə dagwama-ranjə mə zəli nə, washə njə lie wule dagwama-ranjə tsa tá ká gə kita, a mbəlyi má sənata Hyalatəmwə ngyi dzəgə mələrəshə kita fashə wə. Kuji-ma tsá kə njə kə́lə vəcəa dzəgə tə́ mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, a hyá pa hyá huri? 2Vá sənata yə nee, myi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tsá kə dzəgə mələ kita tə́ mbəlyi kwa wdunya huri? Má ndərə tsətsə njə nə, tsəma ndəma yə mələtə kita ra wsha bəbatlyə kala tsa ri? 3Vá sənata yə nee, myi mbəlyi kə dzəgə mələ kita tə́ mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə dəwa huri? Sakwa-ma wsha kwa wdunya mənə ná? 4Má ba wsi ɗantəgwa kwalyə yə kala tsa shə nə, təmburi waá nda wule ghi-yə yə tá mbəlyi má zəli fashə, a hyá mələ yə kita ri? 5Yira gətə njə́a vəcəa təmburi wsi həwə tsa tə́ yə kashasha. Mdi kə ntsəntsəkulə shə mə yə tsəramə patə yə huri, nggwasama? 6Má tə zherə dzəgə-yə tá dagwama kə zəli, a njə pa yə ná, dzəgə kwa kita yə lə kwavati-yə tá mbəlyi má zəli, a hyá mələ yə kita ɓa! 7Wule kwavati-yə kə zəli nə, ndərə mə kashasha wə; wuri yə kə za. Kuji-ma tsá kə mbəlyi wsəhwi wsha-yə lə dlərəbi, ba yə njigwe divvi, a kətə mungyalə huri? 8Ndana zəmə ghi-yə tsá mələ yə fashə, a wsə wsha nggwasama-rayə! 9Ba yə sənata nee, má mbəlyi ntintimye hwi má jiri və, ka dzəgə hyá dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə. Washə yə nggutə ghi-yə fashə wə dye: má ká mələ wsha sasəwe, lə ká ɗa məlyə, lə ká hya lə za kwavati-hya ka malə-hya, 10lə ká ghəli, lə ká zərəwsha, lə ká sa badlə a buhə lə, lə ká nggənggələ nkwa fashə, ba ká wsə wsha lə dlərəbi paɗə—ka dzəgə hyá dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə. 11Tsətsə ndza ra wuntyi mbəlyi mə yə zamə, kala tsəli mbəlyi kə mələ wsha ngyi; a má ndzaranjəa, wuri mni-yə kə yaɓəntəgwa paɗə, a ba Hyalatəmwə fəyə yə ka nganjə mbəlyi, ka mbəlyi tsapə kwa kəma-ranjə, səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi ba Mambəli Hyalatəmwə. 12Ndaka gə wuntyi mbəlyi nee, "Wamara wsi kə rá "i mələ, ndaka mələ rá," əkwə; ndana ka wsha tsapə wuntyi wsha kə mdi "i mələ wə. Pakatə, ndaka gə rá nee, "Wamara wsi kə rá "i mələ, ndaka mələ rá," əkwə; a má yira kwa ngara mwa, ka ndza rá ka mava ra wamara wsi wə. 13Má kwə wuntyi mbəlyi fashə, "Wsha kə zəmə, tazhe hwi mələtəgwa hyá; má hwi mwa, tazhe wsha kə zəmə," əkwə. Jiri vəcəa; a má mwa, Hyalatəmwə dzəgə zantə hyá tə wuntə vi, gyapə-hya tsa. Má gwa ra mdi, vá mələtəgwa njə tazhe mələ wsha sasəwe wə; tazhe Tlamda mələtəgwa njə. Má Tlamda mwa, mə gwa "i ndza njə. 14Hyalatəmwə tsá kə tlanətə Tlamda lə mkyə səmə kwa kúlə; a njə dzəgə tlanə myi lə mkyə dəwa, lə dənama-ranjə tsa. 15Vá sənata yə nee, má gwa-rayə, daɓə hyá lə gwa ra Kristi huri? Karə mənə nə, kə hyi-hyi ba mdi kələtə wuntə bəla ra gwa ra Kristi, a daɓə lə gwa ra karawa ná? Ndərə mə kashasha wə! 16Vá sənata yə nee, má mdi kə daɓətəgwa lə malə karawa, wuri gwa ra mdi shə kə daɓətəgwa ka kutə lə nga karawa tsa huri? Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Hyá ɓwagə dzəgə ndza ka mdi kutə," əkwə. 17A má mdi kə daɓətə ghi-njə lə Tlamda, wuri mambəli mdi shə kə daɓətəgwa ka kutə lə nga Tlamda. 18Hwə wa tá mələ wsha sasəwe. Zaka mbwara wuntyi bikyi ndza mdi mələ, vá fata gwa-ranjə hyá wə; a má mdi kə mələtə wsha sasəwe, wuri mdi shə kə fishə gwa-ranjə lə paɗə. 19Vá sənata yə nee, má gwa-rayə ná, mpya Hyalatəmwə, nkwa kə ndza ra Mambəli Hyalatəmwə huri? Təmburi wuri Hyalatəmwə kə mnəkə Mambəli-njə dzəgwa mni-yə. Yə gəle ghi-yə wə, nga Hyalatəmwə yə; 20təmburi wuri Hyalatəmwə kə mbərəshə yə, a yə ndza ka nganjə. Təmburi tsətsə, fəyə wa gwa-rayə tsa ka wsi kə fali Hyalatəmwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\