1 Korinti 7

1Má mbweghe vəcə kə yə ɗafətə rá tsa mwa, má kə njigwe mdi kəlama mushə malə, dandərəa. 2A má təmburi vashə mdi dzəgə mələ wsha sasəwe mwa, kuji-ma tsá kə wamara za mushə nganjə malə; wamara malə mwa dəwa, ba njə mushə nganjə za. 3Za mwa, ba njə nggərəkə wsi kə fətə za tə njə́ tə́ malə-njə; malə dəwa mwa, ba njə nggərəkə wsi kə fətə malə tə njə́ tə́ za-njə. 4Təmburi malə gəle gwa-ranjə wə—za-njə tsá kə gəle; má za dəwa, njə gəle gwa-ranjə wə—malə-njə tsá kə gəle. 5Washə yə nkarashə tə́ ghi-yə vi kə hya wə—se vi kə yə ɗatə yə tə́, gyapə-yə, tazhe fə ghi-yə mə mələ adəwa. Má kə kəri adəwa-rayə tsa, ba yə zhini daɓətəgwa, vashə Shatari fəmə yə mə mələ wsha sasəwe pəlyə tə ka lə mbəlyi damə va ndəma-rayə səsəwihwi. 6Má vəcə kə rá gətə yə tsa, tazhe ɗavə yə hunkwa kə mələ wsi kə hitəgwa kalə; vá gətə rá ka wada wə. 7"I-ra mamə, ba wamara mdi ndza kala rá, a kandə mələtəgwa wə; təmburi wamara mdi, lə tsəli barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́—damə nga Zana, damə nga Kwazazana. 8Na vəcə gə rá tsa tə́ mbəlyi má nakə mushəgwa hataba, ba tə́ myə wjagə kə zhilyi-hya mtə: kə hyi-hyi ba hyá njigwe kəlama mugwa, kala ndza-tara tsa. 9A má ndəma hyá səsəwihwi ndza kəlama mugwa, ba hyá mushəgwa; təmburi kuji-ma tsá kə mbəlyi mushəgwa, nggwarə tə́ səsəwi zərəwsha ra hya lə malə fashə, kala mbəlyi kə "i mələ gwaya wamara vi. 10Má tə́ mbəlyi kə mushəgwa, na vəcə gə rá tsa tə́ hyá (vəcə rə ghi-ra tsa mwa wə, wada ra Hyalatəmwə): má malə, washə njə ntəkə lə za-njə wə. 11A má ba njə ntəkə lə za-njə, də́walə mwa ba malə shə ndza ka malə wjagə; má və́ njə tsətsə wə, patəgwa njə lə za-njə, ba njə zhinikəgwa səkə ya. Má za mwa, washə njə dləntə malə-njə dəwa wə. 12Tə́ məncini mbəlyi, na vəcə gə rá tsa tə́ hyá (vəcə Tlamda tsa shə wə, vəcə rə ghi-ra): má mdi kə zəli Yesu lə malə va njə́—malə shə mwa, ka zəli njə wə, a wuri njə kə "i ndza lə za tsa—washə za tsa dləntə njə́ wə; ndza njə. 13Tsətsə lə malə kə zəli Yesu kə mushə za má zəli mwa: má ba za-njə shə "i ndza lə malə tsa, washə malə tsa hwə tá za-njə wə. 14Təmburi má za má zəli, njə dzəgə tlayi barəka səkə va Hyalatəmwə səkə kə ndza-ranjə lə malə-njə tə zəli tsa; malə má zəli mwa dəwa, njə dzəgə tlayi barəka səkə va Hyalatəmwə səkə kə ndza-ranjə tá za-njə kə zəli tsa. Má və́ njə tsətsə wə, nggwasə-yə dzəgə ndza ka nggwasə mbəlyi má zəli fashə; a má ndangə mə́ ná, ka nga Hyalatəmwə hyá. 15A má ba za má zəli "i ntəkə lə malə-njə tə zəli, ndaka ntəkə hyá; tsətsə mwa, má ba malə má zəli "i hwə tá za-njə kə zəli, ndaka hwə njə—wsi tə wə. Də́walə kwa ghi mdi kə zəli tazhe ndza lə mdi má zəli, a na mdi má zəli shə kə "i ntəkə lə njə́ wə; təmburi wuri Hyalatəmwə kə kata myi ká zəli tá ndza lə hinigwe ra mni. 16Má na, malə kə zəli Yesu ná, tsəma sənata na nee, ndaka mbə́tə za-nga na səkə kə ndza-ranga tá njə́ ri? Na mwa, za kə zəli Yesu, tsəma sənata na nee, ndaka mbə́tə malə-nga na səkə kə ndza-ranjə ka malə-nga ri? 17Ba wamara mdi njigwe kala tsá və́ Hyalatəmwə nggərəkə, kala ndza-ranjə nda kata njə́ Hyalatəmwə. (Tsa wadaa, njə́ gərəshə rá tə́ paɗə ikiliziya.) 18Má mbəlyi kə tlantə pityi mə́ nda kata hyá Hyalatəmwə dzəmə zəli, njigwe hyá kala mbəlyi kə tlá-tlá pityi; washə həwə zhə hyá va ndza-rahya tsatsa wə. Má mbəlyi má tlantə pityi nda kata hyá Hyalatəmwə, washə hyá dzəgə tlá pityi fashə wə; njigwe hyá tsatsa. 19Təmburi mdi kə tlantə pityi lə mdi má tlantə pityi ki, tsá kutə hyá kwa ntsə Hyalatəmwə. Má wsi bwa mə zəli, njə́ yatə wada ra Hyalatəmwə. 20Wamara mdi, njigwe njə kala ndza-ranjə nda kata njə́ Hyalatəmwə dzəmə zəli. 21Má ndərə mava na nda kata na Hyalatəmwə, washə njə tsəkwə va na wə; a má ndərə kandə na tlayi ndza ka kambi, dyegwe. 22Má mdi ka mava nda kata njə́ Tlamda, ka kambi mdi shə mə zəli Tlamda; má mdi ka kambi nda katagwa njə mwa, ka mava ra Kristi njə mə zəli. 23Lə dzawə mbərəshə yə Kristi, tazhe ba yə ndza ka nganjə; təmburi tsətsə, washə yə ndza ka mava ra wuntə mdi wə. 24Nggwasama, wamara mdi, ba njə ndza kala ndza-ranjə nda kata njə́ Hyalatəmwə; ba njə ndza ka nga Hyalatəmwə mdi tə nkwa shə. 25Má yə mbəlyi má nakə mushəgwa ki, vá tlayi vəcə rá səkə va Tlamda mbweghe-yə wə; mandara tsətsə njə, na zəzi-ra tsa. (Yira mwa, mdi tsəramə yə mbərəsa lə vəcə-njə səkə kə zhihwi Tlamda.) 26Má təkə ghi-ra, təmburi bwanyə ndza səkə ndzaranjəa, kə hyi-hyi ba yə ndza kala ndza-rayə ndzaranjə tsa. 27Má ndərə malə tsá va mdi, washə mdi shə dləntə malə tsa wə. Má ndərə səfə mdi kama mushə malə, washə njə və malə ka mwə́ wə. 28A má ba mdi mushə malə mwa, vá mələtə bikyi njə wə; tsətsə lə zhamalə kə mushə za dəwa, vá mələtə bikyi njə wə. Mandara tsətsə njə, má ká mushəgwa, hyá dzəgə sa bwanyə mə ndza-rahya kwa wdunya tsa; təmburi tsətsə nda ntsəkulə yə rá, tazhe kasəkayə-njə tə́ yə. 29Má təkə ghi-ra, nggwasama, vá ncini vi-myi kwa wdunya kúkulə wə. Təmburi tsətsə, má mbəlyi ndza myə va hyá ndzaranjəa, njigwe hyá kala mbəlyi má myə və; 30mbəlyi kə ntahuni va ɗantəgwa ra mni mwa, njigwe hyá kala mbəlyi má mni-hya ɗantəgwa; má ká dlama mwa, njigwe hyá kala mbəlyi má lə dlama; ká galipə mwa, njigwe hyá kala mbəlyi má wsha və; 31paɗə mbəlyi kə mələ tlə́nə lə wsha rə wdunya, njigwe hyá kala mbəlyi má wsi tsəkwə va hyá lə wdunya, təmburi wdunya tsa dzəgə za rayyə. 32Wuri rá kə "i ba yə ndza lə məhələ məhya, kəlama zəzi fashə mbweghe wsha rə wdunya. Mdi kə zəli má mushə malə, ndaka fəmə paɗə zəzi-njə njə lə dənama-ranjə mə mələ tlə́nə Tlamda tazhe bwə ghi Tlamda tə́; 33a má mdi kə mushə malə, tə zəzi njə mbweghe wsha rə wdunya tazhe mələ wsi tə́ malə-njə, a ghi malə shə bwə tá njə́. 34Təmburi tsətsə, wuri zəzi-njə kə ntəkalyəgwa ɓwagə. Malə má mushə za lə zhamalə má mushə za səkwa tə Yesu mwa, ndaka fəmə ghi-hya hyá mə mələ tlə́nə Tlamda lə mni kutə, a fəyə gwa-rahya ka nga Hyalatəmwə, tazhe ndza ka mbəlyi tsapə ka nga Hyalatəmwə; a má malə kə mushə za, tə zəzi njə mbweghe wsha rə wdunya, tazhe ba njə mələtə wsi ndza ghi za-njə shə bwə tə́. 35Vá gətə vəcə tsa rá tazhe nggə yə bwanyə, a nkatə yə kə mələ wsi wə; tazhe vweta yə gətə rá, a yə mələ wsi kə hitəgwa talala, ba yə nggərəkə ghi-yə tə́ Tlamda lə hwi kutə kəlama wuntə wsi kə nka yə shə. 36Za kə zhela zhamalə kwa wa ná, má ba njə nata nee, tə mələ wsi má hitəgwa njə tə́ zhamalə tsa, a "i ɗantə njə́ va zərəwsha ra gwa, má ba wsie njigwe ka wsi də́walə tə́ njə́, mushə zhamaləa njə kala tsá kə njə "i—bikyi mə tsa shə wə. 37A má ndərə vá njigwe njə ka də́walə tə́ za shə wə, a wuri njə kə tlətəyi kwa mni-njə a ba mputə nee, ka mwə́ zhamalə tsa njə wə—ndza ka mcə tsá mələ hyá kalə, kwə njə ná, ndza hyá tsatsa kəlama mushəgwa; má ndərə á za shə səsəwihwi, dyegwe. 38Má mdi kə mushə zhamalə kə njə zhela kwa wa, kaləkalə wsi kə njə mələtə tsa; a má mdi kə nkatə ghi-njə kə mwə́ zhamalə kə njə zhela kwa wa mwa, wuri wsi kə njə mələtə tsa kə mdashə nga mdi kə mushəa. 39Má malə kə mushə za, kandə njə hwə tá za-njə a mushə wuntə za fashə, a na za-njə tsa səfə lə mkyə wə; a má kə mtə za-njə tsa, ndaka mwə́ mdi kə ghi-njə "i njə. Se mdi mwə́ njə tsa ndza ka mdi kə zəli Tlamda mwa, nda mwə́ njə́ njə. 40A má təkə ghi-ra, tsá kə mdashə mə́ ná, zərə-ma ndza-ranjə kəlama mushə wuntə za, a njə ndza lə mni-njə məhya. Má təkə ghi-ra mwa, Mambəli Hyalatəmwə tsá kə təkətə rá wsha ngyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\