1 Korinti 8

1Má mbweghe zəmə wsi və́ mbəlyi ɗa məlyə lə mwa, wuri myi kə sənata, kala tsá kə mbəlyi gə nee, "Wamara mdi, lə nganjə sənata wsha," əkwə. Sənata wsha mwa, ndaka vulətə mdi njə ka ɓwa ghi; a má "ighi ki, njə́ tsá kə vwi nkwa, a tləkəshə mbəlyi mə zəli. 2Wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi kə sənata wsha, vá sənata wsha mdi shə ndangə kala tsá kə hitəgwa wə; 3a má mdi kə "i Hyalatəmwə, mdi shə tsá kə Hyalatəmwə sənata. 4Nga zəmə wsi və́ mbəlyi ɗa məlyə lə ki: wuri myi kə sənata nee, lə mkyə məlyə wə; kutə Hyalatəmwə kalə. 5Mandara wuntyi mbəlyi ndza gə nee, hyala tsá shə kúkulə kwa wdunya lə məɓa tamwə, əkwə, mandara hyalaa hyi ndza ntikwə lə tlamda hyi-hya, 6má tə́ myi ká zəli Yesu, kutə Hyalatəmwə kalə—njə́ Ta-ramyi, mdi kə patə zaka wsha paɗə; ka mavalyi hyi-njə myi mwa. Tlamda kutə tsá shə kalə dəwa mwa—njə́ Yesu Kristi, tsá ndza njə nee, səkə kə njə́ mələtəgwa zaka wsha paɗə; səkə kə njə́ mwa nda tlayi mkyə myi. 7Má mwa, paɗə mbəlyi sənata tsa ka jiri wə. Wuntyi mbəlyi kə zəli, ndanda ngyí vá ɗa məlyə zamə, má ba hyá ɗahwi wsi və́ mbəlyi ɗa məlyə lə ná, kala wsi kə zəmə səkə va məlyə ndangə fəyə hyá fashə. Təmburi tsətsə, má ba hyá ɗahwi, wuri hyá kə mələtə bikyi, tá təkə ghi-hya, təmburi má-rahya sənata. 8Ba myi sənata mwa, wsi kə zəmə, vá tsəkwə wsi va Hyalatəmwə lə wə—ka kə́lə myi njə səkwa tə wsi zəmə myi wə. Má kə ɗahwi wsi kə zəmə tsa myi, ka tlayi barəka myi səkə va Hyalatəmwə səkwa tə wə; má ba myi kə́lyə kə zəmə mwa, bikyi mə wə. 9Mandara njə ndza tsatsa, ba yə mələ məhələ, vashə yə fəmə nggwasama-rayə má sənata wsha mbweghe zəli dzəmə bikyi səkə kə wsi ndza yə mələ va sənata-rayə. 10Má ba mdi má sənata wsha mbweghe zəli nata na (na mdi kə sənata wsha mə zəli tsa) tə zəmə wsi tə nkwa kə ɗa məlyə nə, ka dzəgə njə zəmə wsi kə mbəlyi ɗa məlyə lə kala nganga tsa dəwa huri? 11Dagwama-ranga tsa mwa, mdi və́ Kristi mtə tazhe yaɓəntə bikyi-njə njə kwa nganjə huri? Njə dzəgə za fashə səkwa təmburi wsi və́ na mələtə lə sənata-ranga tsa. 12Má ba na zantə dagwama-ranga səkə kə fəmə njə́ mə mələ wsi ka bikyi tə́ njə́ va má-ranjə sənata, Kristi tsá və́ na mələtə bikyi tə́ njə́. 13Təmburi tsətsə, má ndərə zəmə tlyi tsá kə fə dagwama-tara dzəmə mələ bikyi ná, ka zəmə tlyi rá batə wavi, vashə rá fəmə dagwama-tara tsa mə bikyi fashə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\