1 Korinti 9

1Yira nə, ka kambi rá kwa ngara huri? A mdi kə mnə Yesu rá dəwa huri? Vá nata Tlamda-myi Yesu rá lə ntsə-ra huri? Yira mdi kə kələkə yə səkə hunkwa ra Tlamda mwa huri? 2Mandara wuntyi mbəlyi má fəyə rá ka mdi kə mnə Yesu nə, má yə ki, mdi kə mnə Yesu rá tə́ yə—təmburi wuri ndza-rayə mə zəli Tlamda kə ncətə ndza-tara ka mdi kə mnə Yesu. 3Na vəcə gə rá tsa tə́ mbəlyi kə ngungunyi rá nee, "Mdi kə mnə Yesu Bulus wə," əkwə hyá tsa: 4karə yə́ kwa ngayə́ nə, wulyə va yə́ tsəramə mbəlyi nggə yə́ wsi kə zəmə səkwa tə tlə́nə Kristi ndza yə́ mələ huri? 5Wulyə va yə́ tsəramə mushə malə kə zəli mwa, a njə ntahə lə yə́ mə ntahə ndza yə́ ntahə ngyi, a ba mbəlyi kə zəli fə njə́ dəwa huri? (Təmburi tsətsə mələ wuntyi mbəlyi kə mnə Yesu lə myə-hya; tsətsə mələ nggwasama ra Tlamda ba Bitrus mwa dəwa.) 6Náa, waləka yə́ lə Barnabas kalə akə, tsá lə də́walə kwa ghi-yə́, a yə́ mələ tlə́nə tazhe fə ghi-yə́ ná? 7Karə nə, mdi shə mə səwaja, tsá má tlayi kwaba tazhe pá wsi kə zəmə-njə ná? Karə mdi kə wza—mdi shə ala wzatə wsha tə vwə-njə, ba mbəlyi nkaratə wsha ngyi tə́ njə́ ka zəmə, a na hyá kə nakə ná? Karə mdi kə ya tlá—mdi shə ba nkaratə ɓira ra tlá ngyi tə́ njə́ ka sa ná? 8Vəcə rə ghi-ra tsá gə rá wə; tsətsə kwə wada ra Musa mwa dəwa. 9Təmburi má kwə wada kə Musa ɗafətə, "Washə na mpwə mnyə tlá, a na njə tə nkə na ha-ranga wə," əkwə. Má təkə ghi-yə ná, waləka tlá tsá kə Hyalatəmwə zəzi mbweghe-hya mə vəcə-njə tsa ná? 10Tazhe myi gətə njə́a vəcə tsa Hyalatəmwə huri? Pakatə, tazhe myi ɗafətəgwa vəcə tsa. Má mdi kə wza, lə mdi kə ɗaka ha a nkəshə, gyapə-hya, kə hyi-hyi ba hyá fətə ghi tə tlantə nəbwa shilyə mə tlə́nə ha ndza hyá mələ tsa huri? 11Mambəli Hyalatəmwə tsá kə yə́ tləkatə kwa mni-yə; a bwa wsi kə zəmə ka yə́, a na yə́ kə və va yə mə́ ná? 12Má ba wuntyi mbəlyi fəyə ghi-hya tsəramə və wsi kə zəmə va yə ná, sakwa-ma yə́ tsa ná? Mandara tsətsə njə, ala yə́ yiwi njə́a wsie va yə wə; təmburi wuri yə́ kə ɗatə yə tá sa bwanyə səkwa tə və wsi kə zəmə tə́ ghi-yə́, vashə yə́ nggərəkə bwanyə tə́ mbəlyi, a nkatə hyá kə fá habarə Kristi gə yə́. 13Karə mənə, vá sənata yə nee, má mbəlyi kə mələ tlə́nə kwa mpya Hyalatəmwə, shilyə mə mələ tlə́nə-hya tsa tlayi wsi kə zəmə hyá huri? Má mbəlyi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə mwa ná, shilyə mə sarəka shə tlayi ngahya wsi kə zəmə hyá dəwa huri? 14Tsətsə lə mbəlyi kə gə habarə Yesu mwa dəwa; təmburi wuri Tlamda kə gətə nee, shilyə mə gə vəcə tsa tlayi ngahya wsi kə zəmə hyá. 15A má yira mwa ki, ala rá yiwi mandara kwaba kutə va yə wə; vá ɗafətə yə vəcə tsa rá mwa tazhe gədyi wsha va yə wə. Zərə-ma tsá kə rá mtə, nggwarə tə́ tsá kə rá kə́lə "u"wi va yə səkwa tə gə yə habarə Yesu! Kandə rá ɓwatə ghi lə tlə́nə-ra, a na rá tə kə́lə "u"wi səkwa tə wə. 16Má ndza-tara ka mdi kə gə habarə ndərə tsa, kandə rá ɓwatə ghi lə wə; təmburi wuri kə ndza kala də́walə tə́ rá, a rá gə habarə ndərə tsa. Bwanyə tə rá, a na rá kə kə́lyə kə gə vəcə tsa dye! 17Má ndərəma yira lə ghi-ra tsá kə fəmə ghi-ra mə tlə́nə tsa nə, ba mbəlyi ncəntə rá tlə́nə-ra; a má kala tsá ndza njə nee, Hyalatəmwə kətə rá tazhe mələ tsa tlə́nəa tassə ki, wuri kə ndza kala də́walə kwa ghi-ra—nkwa shə ba rá hwə və tə wə. 18Waá wsi tlantə rá shilyə mə mənə ri? Na wsi tlayi rá tsa—njə́ dlama ndza rá lə kwa mni-ra va tsá ndza rá gə habarə ndərə tsa fashə kəlama mbəlyi ncə rá tsa. Təmburi tsətsə, ka yiwi wsi rá va mbəlyi mandara kwaba kutə wə. 19Mava ra mdi rá wə; má mwa ná, wuri rá kə fəyə ghi-ra ka mava tə́ paɗə mbəlyi, tazhe ba rá kələkə mbəlyi kúkulə səkə tá Tlamda. 20Má kə dzəgə rá tá ká Yahuda, ba rá fəyə ghi-ra kala mdi ká Yahuda, tazhe ba rá kələkə hyá səkə tá Tlamda. (Mandara yira má zəli wada ra Musa mamə, ba rá ndza kala mdi kə zəli wada shə talala, a na rá kə dzəgə tá hyá.) 21Má kə dzəgə rá tá mbəlyi má ka ká Yahuda, tsá má zəli wada ra Musa mwa, ba rá ndza kala hyá, tazhe kələkə hyá səkə tá Tlamda dəwa. (Vá ncətə rá tə nkwaa nee, wuri rá kə hwə tá wada ra Hyalatəmwə wə dye, təmburi tə zəli wada ra Kristi rá.) 22Má kə dzəgə rá tá ká zəli kə nggadləni va zəmə wuntyi wsha kə zəmə, ba rá kə́lyə kə zəmə wsha ngyi dəwa kala hyá, tazhe ba rá tləkəshə hyá mə zəli. Dadamə ndza-tara tá mbəlyi dadamə, tazhe ba rá mbə́tə wuntyi mbəlyi mə hyá səkə kə wamara hunkwa, a kələkə hyá səkə tá Tlamda. 23Paɗə wsha ngyi mələ rá səkwa təmburi gə habarə Yesu tə́ mbəlyi—tazhe ba hyá tlayi barəka shilyə mə, kala tsá kə rá tlayi. 24Karə vi ndza mbəlyi huhwə kə mda nkwa nə, mə paɗə mbəlyi kə huhwə tsa, mdi kutə kalə tsá kə dzəgə mda nkwa huri? Tə́ mdi kə mdashə nkwa tsa nggərəkə wsi rə katsala mbəlyi mwa. Təmburi tsətsə, má yə mənə ki, huhwə wa lə paɗə dənama-rayə, a yə dzəgə tlayi wsi rə katsala kə mda nkwa səkə va Hyalatəmwə. 25Paɗə mbəlyi kə mələ gwanti kə mda nkwa, tə "yə́ ghi-hya hyá mə wamara wsi paɗə, tazhe ba hyá mdashə nkwa mə gwanti tsa, a tlayi wsi rə katsala. Wsi tlayi hyá shə mwa, wsi fashə—kandə njə ndzatagwa parangə nda səkə njə ɗantəgwa wə; a má ngamyi wsi rə katsala dzəgə myi tlayi mə zəli, səkə va Hyalatəmwə—ka dzəgə njə ɗantəgwa batə wavi wə. 26Təmburi tsa shə mənə, nda huhwə rá lə paɗə dənama-tara, kala katsala dzəgə tá nkwa kə zhigi huhwə tsa fəyəgwa tə. Yira ndza mwa kala mdi kə mpa rə təkwi má "i la təkwi-njə mə sefi fashə—se tə mdi. 27Tsətsə mpa rá lə gwa-tara, a "yə́ njə́ tazhe gurehwi njə́—vashə rá dzəgə dla mə zəli, a ndza ndafə tá wuntyi mbəlyi və́ rá kakə səkə tá Hyalatəmwə mwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\