1 Yohana 1

1Má vəcə ɗafə tsa yə́ tə́ yə, mbweghe Yesu Kristi, Mdi lə mkyə má kəri—tsá ndza njə nee, njə́ tsá shə nda patəgwa wdunya. Wuri yə́ kə nata njə́ lə ntsə-yə́, a ba fatə vəcə-njə; handanda vərahəvə njə́ yə́, a ba fata njə́ lə pəla-rayə́ mwa! 2Má vi kə njə ncətəgwa tə gambala kwa wdunya, ba yə́ nata njə́; təmburi tsətsə, ba yə́ gə vəcə-njə, a gə yə vəcə mbweghe mkyə-njə má kəri tsa. Alandza, tə nkwa kutə njə lə Hyalatəmwə Ta-ranjə, a ba səkə ncətə ghi-njə tə́ myi kwa wdunya. 3Wsha kə yə́ nata a ba fatə, tsá gə yə yə́ mənə, tazhe ba yə səkə daɓətə ghi lə yə́ mə zəli, kala tsá ndza yə́ lə daɓə ghi lə Hyalatəmwə Ta ba lə Zəgwi-ranjə Yesu Kristi. 4Yə́ ɗafə vəcəa tə́ yə mwa tazhe ba dlama ləhəshə mni-myi. 5Na vəcə kə yə́ fatə tsa səkə va Zəgwi ra Hyalatəmwə, a njə́ tsá gə yə yə́ nee, nggamə Hyalatəmwə; nkutli tá njə́ mandara batlyə wə. 6Má ba myi gə nee, tə ndza myi lə daɓə ghi lə njə́, əkwə, ndara mə nkutli myi səkə kə wsi ntimye ndza myi mələ mwa, tsangwi tsá gə myi lə wsi ndza myi mələa. 7A má ba myi njigwe mə nggamə kala tsá ndza Hyalatəmwə ndza mə nggamə, lə daɓə ghi myi lə kwavati hyi-myi, a Hyalatəmwə yaɓə myi bikyi-myi paɗə səkə kə mtə Yesu Zəgwi-ranjə. 8Má ba myi gə nee, bikyi va myi wə, əkwə, wuri myi kə nggutətə ghi-myi; mwa, jiri va myi wə. 9A má ba myi gətə bikyi-myi tə gambala a wtubyi, njə ntivintə myi bikyi-myi a ba yaɓəntə myi mni-myi va zaka wsha ntintimye—təmburi talala mələ zaka wsha njə ka mdi lə jiri, mdi kə cə aləkawalə mə ghi. 10Má ba myi gə nee, vá mələtə bikyi myi wə, əkwə, wuri myi kə fəyə Hyalatəmwə ka mdi kə tsangwi; a vəcə-njə mwa ná, njə́ kwa mni-myi wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\