1 Yohana 2

1Yira ɗafə vəcəa tə́ yə, mbəlyi-ra, vashə yə mələ bikyi. Má kə mələtə bikyi wuntə mdi mə yə mwa, ba yə sənata nee, Yesu Kristi Mdi lə jiri, tsá shə tá myi tazhe gədyi Hyalatəmwə Ta-ranjə mbweghe-myi. 2Səkə kə Yesu nda ntivintəgwa bikyi-myi (mwa, bikyi-myi kutəra-ramyi wə, a balə bikyi paɗə mbəlyi). 3Má kə yatə vəcə Hyalatəmwə myi, njə́ tsá kə ncətə nee, wuri myi kə sənata Hyalatəmwə. 4Má ba mdi gə nee, "Wuri rá kə sənata Hyalatəmwə," əkwə, a və́ mdi shə yatə vəcə-njə wə, má mdie ná, tsangwi tsá gə njə—jiri shə va mdi tsatsa wə. 5Má mdi kə həwəshə vəcə Hyalatəmwə, njə́ mdi kə "i Hyalatəmwə handa lə mni kutə. Má wamara mdi kə gə nee, mə Hyalatəmwə njə, əkwə, ba njə yimitə ndza-ranjə kala nga Yesu Kristi talala; təmburi njə́a tsá kə ncətə nee, mə Hyalatəmwə myi handanda. 7Mbəlyi-ra, məlifyi wada tsá ɗafə yə rá wə, a wada kə yə sənata alandza; má wada kə hahalə tsa, njə́ vəcə kə yə fatə ala zamə. 8Mandara yə fatə alandza, wuri njə kə mbərə ka məlifyi ndzaranjəa; jiri-njə mwa, wuri kə ncətəgwa səkə kə ndza ra Yesu ba səkə kə ndza ra yə mbəlyi-njə. Təmburi wuri vi kə ndza mə nkutli kə kwatsənə, a ba nggamə Hyalatəmwə səkə, ndaka mbələ. 9Má wamara mdi kə gə nee, wuri njə kə ndza mə nggamə, əkwə, ndana tə "imye kwavati-njə njə, má mdi shə ná, səfə njə mə nkutli ndangə. 10Má mdi kə "i kwavati-njə, mdi shə tsá kə njigwe mə nggamə; wsi shə ba mdie mələ tazhe fə wuntə mdi mə bikyi mwa wə. 11Má mdi kə dlənata kwavati-njə, mə nkutli mdie; mwa, mə nkutlie ntahə njə, a vá sənata nkwa dzəgə njə njə tə wə, təmburi wuri nkutli kə fəyə njə́ ka ghuli. 12Yira ɗafə vəcə tə́ yə, nggwasə, təmburi wuri bikyi-yə kə ntivintə yə gwa səkə kə mtə Yesu. 13Yira ɗafə vəcə tə́ yə dəwa, yə mbəlyi kukulə, təmburi wuri yə kə sənata Yesu—tsá ndza njə nee, njə́ tsá shə nda patəgwa wdunya. Mwa dəwa, balə tə́ yə dyegwelyi ɗafə vəcə rá, təmburi wuri yə kə gurehwi "yagarə Shatari. 14Yə nggwasə mwa, yira ɗafə tə́ yə təmburi wuri yə kə sənata Hyalatəmwə Ta-rayə. Yə mbəlyi kukulə, yira ɗafə tə́ yə təmburi wuri yə kə sənata Mdi ndza njə nee, njə́ tsá shə nda patəgwa wdunya. Yira ɗafə tə́ yə dəwa, yə dyegwelyi, təmburi lə dənama yə; vəcə Hyalatəmwə mwa, kwa mni-yə njə, a wuri yə kə gurehwi "yagarə Shatari. 15Wá ndza yə ka mbəlyi kə "i fá zəzərə wdunya lə wsha kwa wdunya wə. Má ba yə "i fá zəzərə wsha rə wdunya, ka "i Hyalatəmwə Ta yə kwa mni-yə wə. 16Təmburi wamara wsi kə njigwe ka wsi rə wdunya—kala yə wsha kə mbəlyi ɗagwa tə́, lə zaka mbwara wsha kə mbəlyi nata a ba "i, lə wamara wsi kwa wdunya kə mbəlyi ɓwa ghi lə—hyá nə, ka nga Hyalatəmwə ngyingyie hyi wə; nga wdunya hyá paɗə. 17Má wdunya lə zaka mbwara wsha-njə kə mbəlyi ɗagwa tə́ mwa, hyá dzəgə za kə́rəpi; a má mdi təkwarə kə mələ wsi kə Hyalatəmwə "i, njə dzəgə ndza lə mkyə batə wavi. 18Wuri vi kə za ra wdunya kə hələgitəgwa dye, mbəlyi-ra. Kala tsá kə mbəlyi gə sha yə nee, dawa ra Kristi dzəgə səkə, əkwəa, ndzaranjəa wuri dawa hyi-njə kə ntsa kúkulə; təmburi tsətsə nda sənata myi nee, wuri vi shə kə hələgitəgwa. 19Má mbəlyi ka dawa hyi-njə ngyi, mə bwata-ramyi hyá zamə; a má zəzi-hya, vá daɓətəgwa lə ngamyi wə, a təmburi ɓa mwa nda hwə hyá tá myi. Má ndərəma ka kutə zəzi-hya lə ngamyi, kə njigwe hyá tá myi mə ngamyi bwata mamə; má hwə-hya tá myie, wuri kə ncətə nee, mdi shə mə hyá tá myi wə. 20A má yə ki, wuri Yesu kə mnəkə Mambəli Hyalatəmwə dzəgwa mni-yə, a wuri yə kə sənata jiri vəcə Yesu mwa, paɗə-yə. 21Má vəcə ndza rá ɗafə tə́ yəa mənə, təmburi va má-rayə sənata vəcə-njə wə, a təmburi tsá kə yə sənata vəcə-njə dandərəa; kə sənata yə mwa nee, kandə tsangwi shilyə mə jiri wə. 22Waá mdi kə tsangwi ri? Má mdi kə tsangwi, njə́ mdi kə gə nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə Yesu wə, əkwə. Má mdi tsatsa, dawa ra Kristi njə; a waləka Zəgwi ra Hyalatəmwə tsá kə njə dlənata wə, a balə Hyalatəmwə Ta dəwa. 23Təmburi wamara mdi kə dlənata Zəgwi ra Hyalatəmwə, wuri mdi shə kə dlənata Hyalatəmwə Ta dəwa; má mdi kə həwəshə Zəgwi ra Hyalatəmwə, wuri njə kə həwəshə Hyalatəmwə Ta dəwa. 24Má vəcə Hyalatəmwə kə yə fatə alandzaa, tsəyi wa kwa mni-yə dandərəa; təmburi má ba yə tsəyi vəcə-njə kwa mni-yə, mə Hyalatəmwə Ta dzəgə yə ndza, ba mə Yesu Zəgwi-ranjə. 25Mwa, yə dzəgə tlayi mkyə má kəri, tsá kə Yesu mputə myi aləkawalə-njə. 26Mbweghe mbəlyi kə "i nggutə yə ka hwə tá wsi ndza yə zəli, ɗafə yə vəcəa rá. 27Má yə kwa ngayə ki, wuri Yesu kə mnəkə Mambəli-njə dzəgwa mni-yə ka ndza; wsi shə ba yə və a mdi tətəkə yə njə́ wə—təmburi tə tətəkə yə zaka mbwara wsha Mambəli shə. Má wsi ndza njə tətəkə yə mwa, jiri—tsangwi mə wə. Təmburi tsətsə, həwəshə wa wsi ndza Mambəli-njə tətəkə tə́ yə, a ba yə njigwe mə zəli Yesu. 28Mbəlyi-ra, njiwegwa mə zəli Yesu mənə—tazhe má vəcirəvi kə njə dzəgə səkə tə wuntə vi, myi dzəgə ndza kəlama nggadləni lə ndza rə həwə tá njə́. 29Kə sənata yə nee, Yesu, mdi tsapə lə jiri njə; təmburi tsətsə, ba yə sənata mwa nee, wamara mdi kə mələ tlə́nə tsapə lə jiri, njə́ zəgwi ra Hyalatəmwə dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\