1 Yohana 3

1Má myi mbəlyi kə zəli, wuri Hyalatəmwə kə "intə myi dabwaa—wuri kə ncətəgwa səkə kə tsá kə njə ka myi ka nggwasə-njə (a nggwasə-njə shə myi handanda). A má mbəlyi ka nga wdunya, vá sənata Hyalatəmwə hyá wə; təmburi tsətsə, vá sənata myi hyá ka nggwasə Hyalatəmwə dəwa wə. 2Ka nggwasə-njə myi ndzaranjəa, nggwasama; má ndza-ramyi dzəgəndza tə kəma, vá sənata wsi myi kúkulə mbweghe-njə wə. Má wsi kə myi sənata njə́ nə, má vəcirəvi kə Yesu dzəgə səkə, myi dzəgə ndza kapara njə́, a myi dzəgə vərahə njə́ kapara ndza-ranjə ndangə. 3Wamara mdi kə fətə ghi tə nə Yesu a ndza kapara njə́ vəcirəvi kə njə dzəgə səkə tsa mwa, ba mdi shə njigwe ka mdi tsapə, kala ndza ra Yesu ka mdi tsapə. 4Wamara mdi kə mələ bikyi, mdi "yagarə mdi shə—təmburi bikyi tsá mələ mdi "yagarə. 5Wuri yə kə sənata nee, Yesu səkə tazhe kələhwi bikyi-myi; njə́ lə ghi-njə mwa, bikyi va njə́ mandara batlyə wə. 6Təmburi tsətsə, má mdi kə njigwe mə zəli Yesu, ka mələ tlə́nə bikyi njə wə; má mdi təkwarə kə mələ tlə́nə bikyi, ala mdi shə kəmə lə Yesu a sənata njə́ wə. 7Á yə ya ghi-yə vashə mdi nggutə yə, mbəlyi-ra! Wamara mdi kə mələ tlə́nə tsapə, mdi lə jiri mdi shə, kala ndza ra Yesu ka mdi lə jiri. 8Má wamara mdi təkwarə kə mələ tlə́nə bikyi akə, ka nga Shatari njə—təmburi ala zamə, bikyi tsá mələ Shatari; a njə́ tsá kə kələkə Zəgwi ra Hyalatəmwə səkə wdunya mwa, tazhe zantə tlə́nə Shatari. 9Má wamara mdi ka zəgwi ra Hyalatəmwə, ka mələ tlə́nə bikyi njə wə—təmburi məhələ Hyalatəmwə tsá va njə́; má va ndza ra Hyalatəmwə ka Ta-ranjə, kandə njə mələ tlə́nə bikyi wə. 10Na wsi kə ncətə dadamə kwalyə nggwasə Hyalatəmwə lə nga Shatari tsa: wamara mdi má mələ tlə́nə tsapə lə "i kwavati-njə, zəgwi ra Hyalatəmwə mdi shə wə. 11Má vəcə Hyalatəmwə kə yə fatə alandza, njə́ nee, ba myi "i kwavati hyi-myi. 12Washə myi ndza kala Kayinu zamə wə; nga Shatari njə, a ba pətləshə dagwama-ranjə. Təmburi waá nda pətləshə dagwama-ranjə Kayinu ri? Təmburi tlə́nə tsapə tsá mələ dagwama-ranjəa; a má nganjə tlə́nə, ntimye. 13Tsətsə mwa, washə njə ndza ka wsi kwatsəka tə́ yə, a na mbəlyi ka nga wdunya kə "imye yə wə, nggwasama wə. 14Má wsi kə myi sənata, wuri myi kə mbə́lə va mtə, a ba tlayi mkyə má kəri; wuri myi kə sənata tsa təmburi tsá kə myi "i kwavati hyi-myi. Má mdi má "i kwavati-njə, səfə mdi shə má nakə mbə va mtə. 15Má mdi kə "imye kwavati-njə, kala mdi kə pətlə nkwa njə; kə sənata yə mwa, mdi kə pətlə nkwa shə lə mkyə má kəri wə. 16Má wsi kə ncətə myi "ighi jiri, njə́ mtə Yesu səkwa təmburi myi; kə hyi-hyi mwa ba myi ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi nggwasama-ramyi. 17Má ba mdi lə "u"wi va njə́ nkələtə ntsə-njə, a kə́lyə kə vwi kwavati-njə má wsi kə zəmə və, tsəma gə njə fashə nee, "Tə "i Hyalatəmwə rá kwa mni-ra," əkwə ri? 18Kandə "i-myi "i Hyalatəmwə njigwe waləka gə vəcə lə wtá ra mnyə kalə wə, mbəlyi-ra wə. Ba "ighi-myi njigwe jiri, a ncətəgwa səkə kə tlə́nə tsapə ndza myi mələ. 19Má ba "ighi-myi ncətəgwa səkə kə tlə́nə tsapə ndza myi mələ mwa, njə́ hunkwa ndza myi sənata nee, ndana tə zəli hunkwa ra Yesu myi jiri, a ndaka tləkəshəgwa myi kwa kəma ra Hyalatəmwə. 20Má wamara vi kə mni-myi kə́lyə kə hinigwe va zəzi bikyi kə myi mələtə, ba myi sənata nee, Hyalatəmwə mdashə mni-myi lə sənata—wuri njə kə sənata zaka wsha paɗə. 21Təmburi tsətsə, nggwasama, má və́ mni-myi mpa lə mambəli-myi va bikyi wə, ndaka tləkəshəgwa myi kwa kəma ra Hyalatəmwə kəlama nggadləni. 22Ndaka tlayi wamara wsi myi səkə va Hyalatəmwə, a na myi kə yiwi va njə́, təmburi tsá kə myi yatə vəcə-njə a ba mələ wsi kə njə "i. 23Na wada kə njə nggə myi tsa mwa: ba myi mbərəsa lə Zəgwi-ranjə Yesu Kristi, a ba myi "i kwavati-myi, kala tsá kə Yesu gə sha myi. 24Wamara mdi kə yatə vəcə Hyalatəmwə, mə Hyalatəmwə njə; wuri Hyalatəmwə kə dzəgwa mni-njə mwa. Má tsá kə ncətə myi nee, wuri Hyalatəmwə kə dzəgwa mni-myi, njə́ Mambəli-njə kə njə nggə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\