1 Yohana 4

1Nggwasama, washə yə mbərəsa lə wamara mdi kə gə nee, "Mambəli Hyalatəmwə tsá va rá," əkwə wə; dzarata wa mambəli-hya shə, tára nga Hyalatəmwə handanda. Təmburi kúkulə mbəlyi kə tsangwi kə wtləshə nkwa kwa wdunya ka zakuri hyi Hyalatəmwə fashə. 2Na hunkwa ndza yə sənata Mambəli Hyalatəmwə tsá va mdi tsa tə: wamara mdi kə gə nee, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə Hyalatəmwə mnəkə səkwa wdunya ka mdi ndangə, əkwə, mdi shə tsá lə Mambəli Hyalatəmwə. 3Má mdi kə kə́lyə kə mbərəsa lə Yesu, Mambəli Hyalatəmwə va mdi tsatsa wə; má mambəli kə gure mdi tsatsa, nga dawa ra Kristi—tsá kə yə fatə nee, njə dzəgə səkə; ndana wuri kə səkə wdunya ndzaranjəa! 4Má yə kwa ngayə, mbəlyi-ra, nga Hyalatəmwə yə. Mwa, wuri yə kə gurehwi zakuri kə gə vəcə tsangwi ngyi; təmburi má Mambəli Hyalatəmwə va yə ná, wuri kə mdashə mambəli va mbəlyi ka nga wdunya ngyi kashasha. 5Má hyá ná, mbweghe wsha kwa wdunya gə vəcə hyá, nda nka tləmə mbəlyi ka nga wdunya tá hyá, təmburi ndza-rahya ka nga wdunya. 6A má myi, ka nga Hyalatəmwə myi; wamara mdi kə sənata Hyalatəmwə mwa, tə nka tləmə njə tá vəcə-myi. Má mdi má ka nga Hyalatəmwə, ka nka tləmə njə tá vəcə-myi wə. Səkə kə tsətsə nda ndza myi sənata dadamə kwalyə mdi lə Mambəli jiri, lə mdi lə mambəli má gə jiri, tsá ka tsangwi. 7Nggwasama, "i myi wa kwavati hyi-myi; təmburi "ighi nə, səkə va Hyalatəmwə. Wamara mdi kə "i nkwa, zəgwi ra Hyalatəmwə njə; mwa, wuri njə kə sənata Hyalatəmwə. 8Má mdi má "i nkwa kwa mni-njə, vá sənata Hyalatəmwə mdi shə wə—təmburi Hyalatəmwə, "ighi tsá va njə́. 9Na hunkwa kə Hyalatəmwə ncətə myi "ighi-njə tsa tə: njə́ mnəkə Zəgwi-ranjə kutə ndyandyangə səkwa wdunya tazhe ba myi tlayi mkyə səkə kə mtə Zəgwi-ranjə tsa. 10Na ndza ra "ighi tsa: myi tsá kə atərə "i Hyalatəmwə tsəmi wə; a njə́ tsá kə "i myi, a ba mnəkə Zəgwi-ranjə səkə tazhe mbə myi. Səkə kə mtə Zəgwi-ranjə tsa nda ntivintəgwa bikyi-myi. 11Nggwasama, má ndərə tsətsə "ighi Hyalatəmwə tə́ myi kala tsa, kə hyi-hyi ba myi "i kwavati-myi dəwa. 12Mdi shə kə ala nata Hyalatəmwə wə; má ba myi "i kwavati-myi, kwa mni-myi Hyalatəmwə, a mələ tlə́nə kwa mni-myi; "ighi-njə mwa, njə ləhəshə mni-myi. 13Má wsi kə ncətə nee, mə Hyalatəmwə myi, a kwa mni-myi njə mwa, njə́ Mambəli-njə kə njə nggə myi. 14Wuri yə́ kə nata Zəgwi ra Hyalatəmwə lə ntsə-yə́ handa, a gərəshə tə́ mbəlyi nee, wuri Hyalatəmwə Ta kə mnəkə Zəgwi-ranjə səkwa wdunya tazhe ndza ka Mdi kə mbə nkwa paɗə. 15Wamara mdi kə mbərəsa a gə nee, Yesu, njə́ Zəgwi ra Hyalatəmwə, əkwə, má mdi tsatsa, mə Hyalatəmwə njə, a kwa mni-njə Hyalatəmwə mwa. 16Wuri myi kə sənata "ighi ndza Hyalatəmwə ncə myi, a ba mbərəsa lə njə́. Hyalatəmwə nə, "ighi tsá va njə́; má mdi kə "i kwavati-njə, mə Hyalatəmwə njə, a kwa mni-njə Hyalatəmwə mwa. 17Təmburi waá "i Hyalatəmwə ba "ighi ləhəshə mni-myi ri? Tazhe má vəcirəvi kə Tlamda dzəgə səkə gə kita-ranjə, myi dzəgə tləkəshəgwa a njigwe kəlama nggadləni—təmburi kala ndza ra Yesu, ndza-ramyi kwa wdunya. 18Má mdi ndza "ighi ləhəshə mni-njə, ndaka dləntə nggadləni njə paɗə; má mdi kə nggadləni, vá ləhəshə mni-njə "ighi wə—təmburi má təkə ghi-njə, Hyalatəmwə dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ njə́. 19Má nda "i nkwa myi, Hyalatəmwə atərə "i myi tsəmi. 20Má mdi kə gə nee, "Wuri rá kə "i Hyalatəmwə," əkwə, ndana tə "imye kwavati-njə njə, tsangwi tsá gə mdie; təmburi kandə njə "i Hyalatəmwə má njə nata lə ntsə, a na njə kə ndyarə va "i kwavati-njə ndza njə tə nənə lə ntsə-njə wə. 21Na wada kə Yesu nggə myi tsa mənə: má mdi kə "i Hyalatəmwə, də́walə ba mdi shə "i kwavati-njə dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\