1 Yohana 5

1Wamara mdi kə mbərəsa nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə Yesu, əkwə, zəgwi ra Hyalatəmwə mdi shə; má mdi kə "i Ta mwa, wuri njə kə "i nggwasə Taa dəwa. 2Má kə "i Hyalatəmwə myi a həwəshə vəcə-njə, ba myi "i nggwasə Hyalatəmwə dəwa. 3Má wsi kə ncətə nee, wuri myi kə "i Hyalatəmwə, njə́ yatə-myi yatə vəcə-njə. Vəcə-njəa mwa, dzawə tə́ myi wə; 4təmburi wamara zəgwi ra Hyalatəmwə, lə dənama va njə́ tsəramə gurehwi wdunya. Səkə kə mbərəsa-ramyi nda gurehwi wdunya myi. 5Waá mdi ndza gurehwi wdunya mənə ri? Se mdi kə mbərəsa nee, Yesu, Zəgwi ra Hyalatəmwə njə, əkwə kalə. 6Wuri Hyalatəmwə kə ncətə myi nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə Yesu pakatə; wuri kə ncətəgwa vi kə njə dzəgwa yemyi ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ njə́, lə vi kə njə shikəntə mimyi-njə a mtə. Vá ncətəgwa waləka vi kə njə dzəgwa yemyi batizəma kalə wə, a balə vi kə njə mtə dəwa. Mambəli Hyalatəmwə tsá kə ncətə ndza ra Yesu ka Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə; a jiri tsá kə Mambəli tsa ncətə mwa. 7Təmburi tsətsə, sakida tsá shə makənə, tsá kə ncətə kulə Kristi ka Mdi kə Hyalatəmwə mnəkə: 8njə́ yə Mambəli Hyalatəmwə, lə yemyi batizəma ra Yesu, a ba mtə Yesu; a paɗə-hya makənəa mwa, wuri kə daɓətəgwa, a ɗatə yə tá jiri-njə. 9Má ndərə á myi ɗatə yə tá vəcə kə mbəlyi gə mbweghe mdi, sakwa-ma vəcə kə Hyalatəmwə gə tsa ná? Vəcə Hyalatəmwə mda nga mbəlyi lə jiri kashasha; njə́a mwa, vəcə kə Hyalatəmwə gətə mbweghe Zəgwi-ranjə! 10Wamara mdi kə mbərəsa lə Zəgwi ra Hyalatəmwə, wuri mdi shə kə sənata kwa mni-njə nee, pakatə, jiri vəcə kə Hyalatəmwə gətə mbweghe Zəgwi-ranjə tsa; má mdi má mbərəsa lə Hyalatəmwə, wuri mdi shə kə fəyə Hyalatəmwə ka mdi kə tsangwi, təmburi vá mbərəsa wsi kə Hyalatəmwə gətə njə mbweghe Zəgwi-ranjə tsa wə. 11Na vəcə kə Hyalatəmwə gətə myi tsa: wuri njə kə nggə myi mkyə má kəri; a mkyə tsa mwa, səkə kə Yesu Zəgwi-ranjə tlayi myi. 12Má mdi kə kə́lə Zəgwi ra Hyalatəmwə, wuri mdi shə kə tlayi mkyə má kəri; má mdi má kə́lə Zəgwi ra Hyalatəmwə, ka tlayi mkyə tsa mdi shə wə. 13Má vəcə ndza rá ɗafə tə́ yəa, tazhe ba yə sənata nee, wuri yə kə tlayi mkyə má kəri handanda, yə mbəlyi kə mbərəsa lə Zəgwi ra Hyalatəmwə! 14Wuri myi kə sənata mwa nee, má kə yiwi wsi myi va Hyalatəmwə, njə nka tləmə tá vəcə-myi, a na wsi kə myi yiwi tsa kə njigwe ka wsi kə njə "i; təmburi tsətsə nda ndza myi lə wassə hwi kwa kəma ra Hyalatəmwə kəlama nggadləni. 15Tə nka tləmə Hyalatəmwə tá wamara wsi kə myi yiwi va njə́; təmburi tsətsə nda sənata myi nee, handanda nggə myi wsi ndza myi yiwi va njə́ Hyalatəmwə. 16Má ba mdi nata dagwama-ranjə tə mələ bikyi—tsá ndza njə nee, ndaka ntivintəgwa bikyi shə—mələrəshə adəwa njə tə́ dagwama-ranjə tsa; təmburi səkə kə adəwa tsa dzəgə Hyalatəmwə ntivirəntə bikyi-njə, a nggərəkə mkyə tə́ mdi kə mələtə bikyi tsa. A má mdi kə mələtə bikyi ndəma ntivintəgwa, tsá kə dzəgə zantə mkyə-njə, vá gə rá sha yə nee, mələ wa adəwa tazhe tsa shə wə. 17Wamara wsi ntimye ndza mdi mələ, bikyi tə́ Hyalatəmwə; a bikyi tsá shə mwa, tsá ndza njə nee, ndaka ntivintəgwa njə, tsá má mdi mtə və. 18Wuri myi kə sənata nee, má nggwasə Hyalatəmwə, ka ndza hyá tá mələ tlə́nə bikyi wə; təmburi tə ya hyá Zəgwi ra Hyalatəmwə, a kandə Shatari fata hyá ka ɗa wə. 19Wuri myi kə sənata mwa, ka nga Hyalatəmwə myi; a má zaka mbwara wuntyi mbəlyi kwa wdunya paɗə, Shatari tsá kə gure hyá. 20Wuri myi kə sənata mwa nee, wuri Zəgwi ra Hyalatəmwə kə səkə, a ba mnəntə mni-myi tazhe ba myi sənata Hyalatəmwə jiri. Ndzaranjəa, mə Hyalatəmwə myi, səkə kə ndza-ramyi mə Zəgwi-ranjə Yesu Kristi—njə́ Hyalatəmwə handanda, tsá kə nggə myi mkyə má kəri! 21Mbəlyi-ra, hwə wa tá ɗa məlyə, a yə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə talala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\