1 Bitrus 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bitrus, mdi kə mnə Yesu Kristi; Dzəgə tə́ yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, ngyí kə tətahəntəgwa ka ká kyə dzəgə tə Fantas, Galatiya, Kafadokiya, Asiya, ba Bitiniya: 2Nggwasama, wuri Hyalatəmwə Ta kə tsəkavə yə ka nganjə, a ba fəyə yə ka mbəlyi tsapə səkə kə Mambəli-njə—tazhe ba yə həwə va Yesu Kristi, a ba bikyi-yə ntivintəgwa səkə kə mtə Yesu. Á Hyalatəmwə nggə yə barəka ba hinigwe ra mni dabwaa. 3"Usa myi wa Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi, təmburi tsá kə njə zhihwi tá myi dabwaa, a ba nggə myi məlifyi mkyə səkə kə tlanəgwa ra Yesu Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə! Təmburi tsətsə nda fətə ghi myi tə tlayi barəka va Hyalatəmwə, tsá ndza njə nggərəkə tə́ mbəlyi-njə. 4Məɓa tamwə fəyə myi nəbwa-ramyi njə, tə nkwa ndəma njə darə a ɗantəgwa; mwa, ka ndəvənintəgwa njə məɓa wə. 5Ndzaranjəa mwa, səkwa təmburi mbərəsa-ramyi lə Yesu, tə ya myi Hyalatəmwə lə dənama-ranjə va zaka wsha ntintimye, nda səkə vi ndza myi dzəgə tlayi mbə tsa mə kwanahə vi. 6Dlama wa va wsie, mandara yə ndza lə ɗantəgwa ra mni mə vi batlyə ndzaranjəa təmburi bwanyə dadamə ndza yə sa. 7Má bwanyə ngyi nə, tazhe dzarə yə nee, á tára handanda mbərəsa-rayə. Mandara zinariya ndza njə nee, ndaka ɗantəgwa njə ná, tə dzarə mbəlyi lə ghwi; má mbərəsa-rayə nə, wuri kə mdashə zinariya dabwaa kashasha huri? Təmburi tsətsə, də́walə ba njə dzaratagwa dəwa, tazhe ba njə njigwe lə dənama; má yə mənə, vəcirəvi kə Yesu Kristi dzəgə səkə, yə dzəgə tlantə humə lə kulə dabwaa va njə́! 8Wuri yə kə "i Tlamda, mandara yə má ala nata njə́; wuri yə kə mbərəsa lə njə́ mwa, mandara yə má tə nənə njə́ ndzaranjəa. Təmburi tsətsə nda dlama yə dabwaa, tsá ndəma gətəgwa, 9təmburi mbə ndza mambəli-yə tlayi səkə va njə́ səkwa tə mbərəsa-rayə tsa. 10Mbweghe mbə tsa və́ zakuri hyi Hyalatəmwə gə vəcə zamə, vi ndza hyá gəgə vəcə mbweghe barəka ndza Hyalatəmwə dzəgə nggə myi. Ba hyá vəshə, a valyə wsi kə dzəgə mələgwa tsa mwa; 11kə ɗa hyá lə və vi-njə lə hunkwa ndza njə dzəgə səkə tə, təmburi Mambəli Kristi mə hyá ncətə tsa vie mə wsi kə hyá gə nee, Kristi dzəgə sa bwanyə nda səkə njə kə́lə kulə kətərəmbwe-njə, əkwə. 12Hyalatəmwə mwa, ba ncərətə tə́ zakuri ngyi nee, vəcə kə hyá gə tsa nə, tazhe ghi-hya wə, a tazhe myi mbəlyi fangyi. Má vəcə-hyaa ná, mbweghe habarə ndərə kə mbəlyi gətə yə lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə kə mnəkəgwa səkwa mə tamwə tsa. Balə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa "i sənata habarə ndərə tsa! 13Təmburi tsətsə, á yə hitəgwa, ba yə njigwe mələlə. Fətə wa ghi-yə paɗə tə barəka ndza Hyalatəmwə dzəgə nggə yə vi kə Yesu Kristi dzəgə ntsa dzəgəndza. 14Njiwegwa ka mbəlyi kə həwə va Hyalatəmwə; washə yə fə məhələ-yə mə "i wsha ntintimye, kala tsá və́ yə mələ səfə yə má nakə sənata hunkwa ra Hyalatəmwə wə. 15Mə paɗə wsha mələ yə mwa, njiwegwa ka mbəlyi tsapə, kala ndza ra Hyalatəmwə mdi kə kata yə; 16təmburi má kwə Hyalatəmwə na, "Ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə təmburi ndza-tara tsapə," əkwə. 17"Ta-rayə́," əkwə yə sha Hyalatəmwə vi ndza yə mələ adəwa tə́ njə́ huri? Njə́ mwa, ka nta alá njə kwalyə mbəlyi, a na njə ndza mələ kita wə; ka kutə fəyə paɗə mbəlyi njə, a mələ kita tə́ hyá kaləkalə lə wsi kə hyá mələtə. Təmburi tsətsə, ba yə yimitə ndza-rayə kwa wdunya tsa dandərəa, a həwəshə njə́ rapə tə vi dzəgə yə mtə. 18Təmburi kə sənata yə, wuri yə kə mbərəshəgwa səkə kə mimyi Yesu shilyə mə wsha fafashə və́ shi-rayə zəli; má mimyi-njə kə Yesu shikəntə tazhe mbərə yə tsa mwa nə, wsi fashə kala "u"wi wə. 19Má mtə Kristi tsa, wuri kə njigwe kala sarəka kə mbəlyi mələtə tə́ Hyalatəmwə lə gamə dandərəa má ɗá vari, tsá kə mbəlyi tlantə wulyə tə tazhe ntivintəgwa ra bikyi. 20Kristi mwa, tsá kə Hyalatəmwə kətə a fəyə, səfə wdunya má nakə patəgwa; a ba njə ntsa mə kwanahə vi tsa tazhe myi. 21Səkə kə njə́ mwa nda mbərəsa yə lə Hyalatəmwə, mdi kə tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə a ba nggərəkə kulə tə́ njə́; təmburi tsətsə, Hyalatəmwə lə ghi-njə tsá kə yə ngga tə, a fətə ghi tə. 22Ka mbəlyi tsapə yə ndzaranjəa mənə səkwa tə tsá və́ yə həwəshə vəcə Kristi, a yə "i kwavati-yə ká zəli handanda; təmburi tsətsə, "i wa kwavati-yə ndangə lə mni kutə. 23Səkə kə vəcə Hyalatəmwə lə mkyə tsá má kəri, nda tlayi məlifyi mkyə yə səkə va Hyalatəmwə mdi má mtə; mkyə-njə má kərie, tsá kə njə nggərəkə tə́ mbəlyi. 24Kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Paɗə mbəlyi nə, kala wtsi; má paɗə kulə-hya mwa ná, kala ghwi rə wtsi. Ba wtsi wulə, a ba ghwi tə njə́ wdi; 25a má vəcə Tlamda ná, njə ndza batə wavi," əkwə. Njə́a vəcə Tlamdaa, njə́ habarə ndərə kə mbəlyi gətə yə tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\